Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.41, 21.6.2022

Úradná správa SOFZ č.41

Sekretariát SOFZ
Po skončení pandemických opatrení sa vraciame spätne k organizovaniu zdravotných kurzov pre zdravotníkov na podujatiach spojených s futbalom. V ÚS VsFZ v časti Sekretariát bude uverejnená výzva , aby kluby nahlasovali frekventantov podľa príslušnosti ObFZ na jednotlivé sekretariáty. Po skompletizovaní počtu frekventantov určíme termíny školení.

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 9.7.2022(sobota) o 9.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály OÚ v Rudňanoch. Pozvánky budú členom Riadnej Konferencie SOFZ zaslané elektronickou poštou.

Žiadame kluby pôsobiace v súťažiach SOFZ,VsFZ, aby si v termíne od 11.7.2022 vyzdvihli cestou štatutára (zástupcu klubu s pečiatkou klubu) multifunkčné tlačiarne, ktoré pre kluby zabezpečil SFZ. Tlačiarne sú uskladnené na štadióne FK Spišská Nová Ves.
Kontakt: Mgr. Július Straka- sekretár SOFZ.

ŠTK SOFZ

1.ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme . Podanie je potrebné zaslať v termíne do 30.06.2022 do 23:59 hod. . V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2021/2022, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr pre súťažný ročník 2022/2023 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

2. ŠTK pozýva na deň 09.07.2022 o 13:15 hod. na futbalový štadión OŠK Rudňany zástupcov FK za účelom odovzdania pohárov a diplomov víťazom jednotlivých kategórií a najlepším strelcom jednotlivých súťaží:

VI. liga
Víťaz: Tj Štart Hrabušice
Najlepší strelec: Peter Kukura (TJ Štart Hrabušice) - 46 gólov

VII. liga
Víťaz: TJ Baník Poráč
Najlepší strelec: Erik Širila (TJ Baník Poráč) - 19 gólov

U19 - A
Víťaz: TJ Spartak Bystrany
Najlepší strelec: Jozef Dutko (OŠK Teplička) - 18 gólov

U19 - B
Víťaz: TJ Lokomotíva Margecany
Najlepší strelec: Kamil Horák (TJ Slovan Nálepkovo) - 31 gólov

U15 - A
Víťaz: OTJ Jamník
Najlepší strelec: Marek Tomko (Slovan FO Markušovce) - 79 gólov

U15 - B
Víťaz: TJ Lokomotíva Margecany
Najlepší strelec: Peter Sýkora (TJ Lokomotíva Margecany) - 76 gólov

3. Termínová listina SOFZ pre súťažný ročník 2022/2023:
VII. L - jesenná časť - 07.08.2022 a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa
jarná časť - 14. kolo - 06.11.2022, 15. kolo - 02.04.2023
VIII.L - podľa počtu prihlásených družstiev - jesenná časť - 07.08.2022, (hrací deň - nedeľa).
jarná časť - 09.04.2023
Ml. kategórie - podľa počtu prihlásených - jesenná časť - 21.08.2022( hrací deň - sobota)
Koniec súťaží:
dospelí: 18.06.2023
mládež: 17.06.2023

4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 18. - 19.06.2022.

5. ŠTK schvaľuje tabuľky súťaží riadených SOFZ po skončení súť. ročníka 2021/2022 zverejnené na stránke sportnet.sk.

DK SOFZ

U. č. 30-152-2021/2022: Ondrej Pollák(1221913, OTJ Jamník; VI. L) - vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry podľa čl. 45 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti tým, že držal súpera v PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 2 DP, od 20.06.2022 // 10.- € - prenos do ďalšieho súťažného ročníka
U. č. 30-153-2021/2022: Peter Kolcun(1184210, FK 56 Iliašovce; VII. L) - vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestorochpodľa čl. 49ods. 1 písm. a) DP (vrazenie dohrude protihráča otvorenými dlaňami nadmernou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS,podľa čl. 49 ods. 2 písm. a) DP, od 20.06.2022// 10.- €- prenos do ďalšieho súťažného ročníka
U. č. 30-154-2021/2022: Fabián Horváth(1445293, TJ Slovan Nálepkovo; U15-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 20.06.2022 // 5.- €- prenos do ďalšieho súťažného ročníka
U. č. 30-155-2021/2022:Marek Žiga (1196030, FK Prakovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 20.06.2022 // 10.- €- prenos DS do ďalšieho súťažného ročníka

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

KR berie na vedomie pochvalu od OŠK Slovinky na R Uhrin, AR Mužík zo stretnutia 22. kola U15 - A medzi družstvami OŠK Slovinky - TJ SŠM Bystrany. 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2349043