Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.40, 14.6.2022

Úradná správa SOFZ č.40

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- VII. liga - 21. kolo: Hnilčík - Teplička "B" dňa 18.06.2022 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Hnilčík 10€ - poplatok).
- U15 - A - 22. kolo: Markušovce - Jamník dňa 19.06.2022 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Jamník 5€ - poplatok).
- U15 - B - 21. kolo: Helcmanovce - Margecany dňa 19.06.2022 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Margecany 5€ - poplatok).

2. ŠTK kontumuje:
- VI. liga - 25. kolo: Jamník - Prakovce - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/d (spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia družstvom H). Do pozornosti DK.
- U19 - B - 14. kolo: Kluknava - Margecany - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK berie na vedomie podanie TJ Lokomotíva Margecany (U19 - B a U15 - B) cez ISSF systém zo dňa 14.06.2022.

4. ŠTK na základe podania p. MUDr. Mariána Dobranského cez e-mailovú adresu konštatuje, že hráčovi Tadeáš Čuj (OTJ Jamník - U15) bolo hosťovanie v Spišskej Novej Vsi zrušené dňa 16.02.2022, čím sa stal hráčom OTJ Jamník a teda mohol regulárne nastupovať za družstvo OTJ Jamník v súťaži U15 - A v jarnej časti súťaže.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 09.06. - 13.06.2022.

DK SOFZ

U. č. 29-147-2021/2022: Marek Gmiter(1189958, FK Prakovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 13.06.2022 // 10.- €
U. č. 29-148-2021/2022: Radoslav Žiga(1434185, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený za surovú hrupodľa čl. 46 ods. 1DP (kopnutie súpera do nohy kolíkmi v súboji o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS,podľa čl. 46 ods. 2 písm. a) DP, od 13.06.2022// 10.- €- prenos DS na 1 súťažné stretnutie do ďalšieho súťažného ročníka
U. č. 29-149-2021/2022:Štefan Žiga (1360732, OŠK Slovinky; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 13.06.2022 // 10.- €- prenos DS do ďalšieho súťažného ročníka
U. č. 29-150-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ: klub TJ Lokomotíva Margecany: nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie hosťujúceho družstva na stretnutie 14. kola U19-B medzi TJ FC Kluknava a TJ Lokomotíva Margecany) - DS: pokuta vo výške 140.- € (2 x 70,- € - posledné tri kolá) podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 140.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma pre SOFZ, pretože stretnutie bolo zrušené
U. č. 29-151-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ:klub FK Prakovce:svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom, odmietnutie pokračovania v hre alebo záverečného pozdravu podľa čl. 60 DP (svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom hostí počas stretnutia 25. kola VI. L medzi OTJ Jamník a FK Prakovce a následné odmietnutie pokračovania v hre) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 60 DP a RS/A/7/l
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 26. kolo (19.06.2022 o 17:00)

Spartak Bystrany - SŠM Bystrany Bobko R., Uhrin
Helcmanovce - Sp. Hrušov Kotrady
Smižany - Chrasť n/H Baldovský, Lesňák
Margecany - Jamník Cehuľa, Pekár, Mužík, Pavlík P.
Prakovce - Hrabušice Sucheňák, Hamráček, Zekucia
Markušovce - Mníšek n/H Novotný, Zekuciová, Tkáčik
Odorín - Letanovce Šofranko, Pecha, Kunzo F.

VII. liga: 21. kolo (19.06.2022 o 10:30)
Hnilčík - Teplička „B" (18.06.2022) Uhrin, Sucheňák, Slavkovský, Pavlík P.
Iliašovce - Sp. Tomášovce Lesňák, Pekár, Cehuľa, Pavlík P.
Matejovce n/H - Poráč Čuj, Žiga T., Slavkovský, Tkáčik

U19 B: 15. kolo (18.06.2022 o 17:00)
Prakovce - Helcmanovce Žiga T.,Pribulová
Margecany - Nálepkovo Pecha, Šofranko
Gelnica - Kluknava (19.06.2022 o 13:30) Hamráček, Zekucia

U15 A: 22. kolo (18.06.2022 o 14:45)
Sp. Tomášovce - Hrabušice Pavlík J., Čuj
Letanovce - Iliašovce (15:30) Mužík, Barčák
Slovinky - SŠM Bystrany (19.06.2022 o 13:15) Uhrin, Širila
Markušovce - Jamník (19.06.2022 o 13:30) Zekuciová, Novotný
Odorín - Rudňany (19.06.2022) Pecha, Šofranko

U15 B: 21. kolo (18.06.2022 o 14:45)
Mníšek n/H - Kluknava Žiga T., Pribulová
V. Folkmar - Prakovce (15:15) Šofranko, Pecha
Gelnica - Nálepkovo (19.06.2022 o 10:30) Zekucia, Hamráček
Helcmanovce - Margecany (19.09.2022 o 14:00) Kotrady

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia 25. kola VI. ligy medzi družstvami OTJ Jamník - FK Prakovce a považuje podanie FK Prakovce za neopodstatnené v plnom rozsahu.

Zmeny v obsadení R a DZ:

VI. liga: 26. kolo (19.06.2022 o 17:00)
Spartak Bystrany - SŠM Bystrany Novotný za Bobka R., Mužík ako AR2
Smižany - Chrasť n/H Cehuľa za Baldovského
Margecany - Jamník Bobko R., Baldovský, Greš, Pavlík P.
Markušovce - Mníšek n/H Pekár za Novotného

U15 A: 22. kolo (18.06.2022 o 14:45)
Slovinky - SŠM Bystrany (19.06.2022 o 13:15) Mužík za Širilu
Markušovce - Rudňany (19.06.2022 o 13:30) Novotný ruší sa obsadenie

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2349061