Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.31, 12.4.2022

4. ŠTK na základe podania TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom zo dňa 15.04.2022 cez ISSF ruší stretnutie 12. kola U15 - B: Mníšek n/H - Helcmanovce, ktoré sa malo odohrať dňa 16.04.2022 o 13:45 hod.4. ŠTK na základe podania TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom zo dňa 15.04.2022 cez ISSF ruší stretnutie 12. kola U15 - B: Mníšek n/H - Helcmanovce, ktoré sa malo odohrať dňa 16.04.2022 o 13:45 hod.

Úradná správa SOFZ č.31

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

VI. liga - 21. kolo: Jamník - Mníšek n/H dňa 14.05.2022 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

VI. liga - 21. kolo: Smižany - Margecany dňa 15.05.2022 o 10:30 hod. na HP v Iliašovciach. Dôvod: nariadenie ŠTK (bez poplatku).

U19 - A - 21. kolo: Spišské Vlachy - Teplička dňa 13.05.2022 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

U19 - A - 20. kolo: Markušovce - Spišské Vlachy dňa 21.05.2022 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

U19 - A - 17. kolo: Teplička - Rudňany dňa 20.05.2022 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

U19 - B - 12. kolo: Gelnica - Prakovce dňa 30.04.2022 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

U15 - A - 13. kolo: Slovinky - Iliašovce dňa 17.04.2022 o 12:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Iliašovce 5€ poplatok).

2. ŠTK vyzýva družstvá pôsobiace v súťaži U11 - A o organizovanie posledného 4. kola turnaja v termíne do 19.04.2022 (turnaj uvedeného kola je potrebné odohrať do 31.05.2022).

3. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 09. - 10.04.2022.

4. ŠTK na základe podania TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom zo dňa 15.04.2022 cez ISSF ruší stretnutie 12. kola U15 - B: Mníšek n/H - Helcmanovce, ktoré sa malo odohrať dňa 16.04.2022 o 13:45 hod. 

DK SOFZ

U. č. 20-83-2021/2022: Marek Jevoš(1302500, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry podľa čl. 45 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti tým, že zahral s loptou rukou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 2 DP, od 11.04.2022 // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 17. kolo (17.04.2022 o 16:00)

SŠM Bystrany - Hrabušice Zekucia, Revaj, Tkáčik
Helcmanovce - Mníšek n/H Kotrady
Smižany - Letanovce Novotný
Margecany - Odorín Pekár,Zekuciová
Prakovce - Markušovce Legát
Chrasť n/H - Spartak Bystrany Cehuľa, Lesňák, Švarc
Sp. Hrušov - Jamník Sucheňák

VII. liga: 12. kolo (17.04.2022 o 16:00)
Poráč - Slovinky (16.04.2022) Žiga T., Slavkovský, Pavlík P.
Sp. Tomášovce - Hnilčík Uhrin, Dulovič, Pavlík P.
Matejovce n/H - Iliašovce Kerecman, Harviščák, Kunzo F.

U19 A: 12. kolo (16.04.2022 o 16:00)
Markušovce - Spartak Bystrany Zekucia, Kerecman
Rudňany - Sp. Vlachy (17.04.2022 o 10:30) Šofranko, Mužík

U15 A: 13. kolo (16.04.2022 o 13:45)
Letanovce - Rudňany (10:30) Dulovič
Sp. Tomášovce - Jamník Kerecman, Zekucia
Slovinky - Iliašovce (17.04.2022 o 12:15) laik
Olcnava - Hrabušice (17.04.2022) Revaj, Zekucia
Markušovce - Odorín (17.04.2022) Harviščák, Kerecman

U15 B: 12. kolo (16.04.2022 o 13:45)
Nálepkovo - Prakovce Lesňák, Mužík
Margecany - Gelnica laik
Mníšek n/H - Helcmanovce laik - stretnutie zrušené

KR SOFZ

Zmeny v obsadení R a DZ:
VI. liga: 17. kolo (17.04.2022 o 16:00)

Smižany - Letanovce Bobko R. ako AR1
Sp. Hrušov - Jamník Greš ako AR1
 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2290516