Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.29, 29.3.2022

Úradná správa SOFZ č.29

ŠTK SOFZ

1. ŠTK zamieta podanie OŠK Teplička - U19 - A

2. ŠTK berie na vedomie podanie TJ Družstevník Odorín o organizovaní turnaja U11 - B (4. kolo) dňa 07.05.2022 od 10:00. na HP v Odoríne.

3. ŠTK nariaďuje odohrať:

3. kolo U11 - A dňa 28.05.2022 od 10:00 hod. na HP v Letanovciach.

U11 - A

1. Rudňany
2. Teplička
3. Letanovce
4. Smižany
5. Krompachy

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Letanovce - p. Mlynár Miroslav - 0915878233
Teplička - p. Moščovič Martin - 0944513443
Rudňany - p. Farkašovský Dávid - 0915905815
Smižany - p. Stuhlák František - 0905350504
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 26. - 27.03.2022.

DK SOFZ

U. č. 18-76-2021/2022: Jozef Suchý(1238511, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 27.3.2022 // 10.- €

U. č. 18-77-2021/2022: Milan Šefčík(1240638, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 28.3.2022 // 10.- €

U. č. 18-78-2021/2022: Dávid Barabas(1203152, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 28.3.2022 // 10.- €

U. č. 18-79-2021/2022: I. Dárius Vandraško (1249150, FK Levoča 05; JAKO V. liga Podtatranská dospelí VsFZ)- žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 29.06.2022 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP s použitím čl. 41 ods. 3 DP // 10.- €
II. DK SOFZ rozhodovala o žiadosti ako vecne a miestne príslušný orgán s poukázaním na ustanovenie čl. 41 ods. 3 DP
- na vedomie:
1/ Sekretár VsFZ
2/ DK VsFZ
Upozornenie: V prípade, ak previnilec obdrží počas plynutia skúšobnej doby ČK, DK SOFZ žiada DK VsFZo takej skutočnosti bezodkladne upovedomiť DK SOFZ.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 15. kolo (03.04.2022 o 15:30)

SŠM Bystrany - Chrasť n/H (10:30) Čuj, Pekár, Zekuciová, Pavlík P.
Smižany - Hrabušice (10:30) Sucheňák, Pavlík F., Mužík, Kunzo F.
Markušovce - Odorín Novotný, Dulovič, Lesňák, Kunzo V.
Sp. Hrušov - Spartak Bystrany Cehuľa, Zekucia, Revaj, Švarc
Helcmanovce - Jamník Šofranko, Legát, Šándor
Margecany - Mníšek n/H Pavlík F., Sucheňák, Mužík, Kunzo F.
Prakovce - Letanovce Pekár, Čuj, Zekuciová, Pavlík P.
 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2290563