Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.28, 22.3.2022

Úradná správa SOFZ č.28

Sekretariát SOFZ

Žiadame kluby pôsobiace v súťažiach VsFZ, aby si vyzdvihli cestou štatutára (zástupcu klubu s pečiatkou klubu) multifunkčné tlačiarne, ktoré pre kluby zabezpečil SFZ. Tlačiarne sú uskladnené na štadióne FK Spišská Nová Ves.
Kontakt: Mgr. Július Straka- sekretár SOFZ.

Na základe situácie, ktorá aktuálne prebieha na Ukrajine sa FIFA rozhodla dočasne zmeniť a doplniť pravidlá o štatúte a prestupe hráčov (FIFA RSTP) s cieľom poskytnúť právnu istotu dotknutým subjektom.

Na základe doručeného cirkulára FIFA č. 1787 v priebehu včerajšieho dňa sme spracovali tlačovú správu, ktorá je uverejnená na tomto LINK-u (uvedené sú tam všetky dočasné zmeny + aj kompletné znenie cirkuláru aj s prílohami):

V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu. Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad o statuse odídenca (utečenca), 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený, 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub, 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča. Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča, 4. pracovné povolenie rodiča, 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa, 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku. Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí: 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov;2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený; 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia;4. v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA; 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf; 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá.Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov.

https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-statute-a-prestupe-hracov-v-suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 - A - 19. kolo: Spišské Vlachy - Rudňany dňa 27.04.2022 o 16:00 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).

- U19 - A - 21. kolo: Spišské Vlachy - Teplička dňa 14.05.2022 o 16:30 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).

- U15 - A - 12. kolo: Hrabušice - Slovinky dňa 10.04.2022 o 13:15 podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).

2. ŠTK zamieta podanie 1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy o zmenu termínu stretnutia U19 - A 20. kola: Markušovce - Spišské Vlachy (chýba súhlas družstva Slovan FO Markušovce).

3. ŠTK nariaďuje odohrať:

4. kolo U11 - A dňa 28.05.2022 od 10:00 hod. na HP v Letanovciach.

U11 - A

1. Rudňany
2. Teplička
3. Letanovce
4. Smižany
5. Krompachy

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Letanovce - p. Mlynár Miroslav - 0915878233
Teplička - p. Moščovič Martin - 0944513443
Rudňany - p. Farkašovský Dávid - 0915905815
Smižany - p. Stuhlák František - 0905350504
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

4. kolo U11 - B dňa 07.05.2022 (nový termín) od 10:00 hod. na HP v Odoríne.

U11 - B
1. Kojšov
2. Odorín
3. Olcnava
4. Sp. Hrušov
5. Krompachy

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Kojšov - p. Gallo Marek - 0908371819
Odorín - p. Patrik Slanina - 0902437935
Olcnava - p. Pollák Vladimír - 0915318727
Sp. Hrušov - p. Slamený Jozef - 0918069569
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

4. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VI. a VII. ligy, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené 30 min. pred ÚHČ stretnutí.

5. ŠTK dôrazne upozorňuje FK na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavných usporiadateľov, videotećhnik, hlásateľ, tréner, asistent trénera 1,2,3, vedúci mužstva, lekár, masér, fyzioterapeut,...) a ich následné schválenie - súhlas. Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

DK SOFZ

U. č. 15-72-2021/2022: Prenášajú sa všetky nevykonané disciplinárne sankcie uložené v jesennej časti súť. roč. 2021/2022 ako aj ich zvyšky, teda disciplinárne sankcie na počet stretnutí ako aj uložené na časové obdobie.

U. č. 15-73-2021/2022: DK SOFZ previnilcov a kluby dôrazne upozorňuje, že za výkon disciplinárnej sankcie zodpovedá tak previnilec ako aj samotný klub.

KR SOFZ

Motivačné video na nábor nových R v SOFZ

https://we.tl/t-3Ihu6DpY9M

KR SOFZ oznamuje, že seminár R a D SOFZ sa uskutoční v piatok 25. 3. 2022 od 16.30 hod. v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej na Hviezdoslavovej ulici č. 6 v Spišskej Novej Vsi. Bližšie informácie boli zaslané e-mailom.

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 14. kolo (27.03.2022 o 15:00)

Sp. Hrušov - SŠM Bystrany (26.03.2022) Pekár, Čuj, Šofranko, Tornay
Hrabušice - Margecany (10:30) Novotný, Hamráček, Zekucia, Švarc
Chrasť n/H - Helcmanovce (10:30) Cehuľa, Pavlík F., Dulovič, Pavlík P.
Jamník - Smižany Pavlík F., Cehuľa, Dulovič, Pavlík P.
Spartak Bystrany - Odorín Sucheňák, Legát, Zekuciová
Letanovce - Markušovce Hamráček, Novotný, Zekucia
Mníšek n/H - Prakovce Čuj, Revaj, Mužík, Kunzo F.

U15 A: 10. kolo (30.03.2022 o 15:30)
Slovinky - Olcnava Uhrin

Zmeny v obsadení R a DZ:

VI. liga: 14. kolo (27.03.2022 o 15:00)
Spartak Bystrany - Odorín Pekár za Legáta
Mníšek n/H - Prakovce Lesňák za Mužíka
 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195410