Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.27, 18.3.2022

Úradná správa SOFZ č.27

 Sekretariát SOFZ

Žiadame kluby pôsobiace v súťažiach VsFZ, aby si vyzdvihli cestou štatutára (zástupcu klubu s pečiatkou klubu) multifunkčné tlačiarne, ktoré pre kluby zabezpečil SFZ. Tlačiarne sú uskladnené na štadióne FK Spišská Nová Ves.
Kontakt: Mgr. Július Straka- sekretár SOFZ.

V priebehu mesiacov marec, apríl 2022 sa plánuje usporiadanie školenia pre trénerov UEFA GRASSROOTS C LICENCE v Spišskej Novej Vsi. Kapacita školenia bude obmedzená min. 16 účastníkov, max. 24 účastníkov. Prosíme záujemcov aby sa priebežne nahlásili Mgr. Dávidovi Farkašovskému na e mail: david.farkasovsky321@gmail.com. Do e mailu je potrebné napísať meno priezvisko, e mail, telefonický kontakt. Záujemcovia budú kontaktovaní po určení presného dátumu školenia.

Na základe situácie, ktorá aktuálne prebieha na Ukrajine sa FIFA rozhodla dočasne zmeniť a doplniť pravidlá o štatúte a prestupe hráčov (FIFA RSTP) s cieľom poskytnúť právnu istotu dotknutým subjektom.

Na základe doručeného cirkulára FIFA č. 1787 v priebehu včerajšieho dňa sme spracovali tlačovú správu, ktorá je uverejnená na tomto LINK-u (uvedené sú tam všetky dočasné zmeny + aj kompletné znenie cirkuláru aj s prílohami):

V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu. Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad o statuse odídenca (utečenca), 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený, 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub, 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča. Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča, 4. pracovné povolenie rodiča, 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa, 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku. Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí: 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov;2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený; 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia;4. v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA; 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf; 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá.Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov. 

https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-statute-a-prestupe-hracov-v-suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- VI. liga - 14. kolo: Sp. Hrušov - SŠM Bystrany dňa 26.03.2022(sobota) o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(bez poplatku).
- U15 - A - 10. kolo. Slovinky - Olcnava dňa 30.03.2022(streda) o 15:30 hod. - nariadenie ŠTK.
2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia 14. kola VI. ligy dňa 27.03.2022 o 15:00 hod. s výnimkou stretnutí, ktoré sa odohrajú o 10:30 hod.
3. ŠTK berie na vedomie podanie TJ Slovan Smižany zo dňa 10.03.2022.

KR SOFZ

Motivačné video na nábor nových R v SOFZ

https://we.tl/t-3Ihu6DpY9M

KR SOFZ oznamuje, že seminár R a D SOFZ sa uskutoční v piatok 25. 3. 2022 od 16.30 hod. v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej na Hviezdoslavovej ulici č. 6 v Spišskej Novej Vsi. Bližšie informácie boli zaslané e-mailom.

KR upozorňuje rozhodcov na nutnosť uzatvorenia nových zmlúv so SOFZ, ktoré sú podmienkou pôsobenia v súťažiach. Bližšie informácie boli zaslané e-mailom.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195338