Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.22, 31.12.2021

Úradná správa SOFZ č.22

DK SOFZ

U. č. 16-73-2021/2022:klub OŠK Slovinky - podozrenie zo spáchania disciplinárnych previnení:
i) neoprávnený štart podľa čl. 53 ods. 1 DP (neoprávnený štart hráča M. M. vystupujúceho za hráča Lukáš Hudec (1286891) za OŠK Slovinky v stretnutiach hraných 7.8.2021, 15.8.2021, 22.8.2021 a 29.8.2021) a
ii) porušenie predpisu alebo rozhodnutia podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP (nahratie fotografie iného hráča do profilu hráča OŠK Slovinky Lukáš Hudec 1286891 v ISSF systéme)
DK SOFZ v nadväznosti na U.č. 15-72-2021/2022 vykonala dokazovanie, zabezpečila podklady z Matriky SOFZ, VsFZ, ISSF systému, vypočula zástupcu klubu OŠK Slovinky, vykonané dôkazy vyhodnotila jednotlivo ako i vo vzájomnom súhrne, pričom skonštatovala, že nedošlo k nahratiu fotografie iného hráča do profilu hráča Lukáš Hudec a v nadväznosti na to nebol preukázaný neoprávnený štart hráča na cudzí RP a v pléne takto rozhodla:
1/ vo vzťahu k podozreniu i):
I. DK SOFZ podľa čl. 78 ods. 4 písm. b) DP zastavuje konanie, pretože podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia nebolo previnilcovi preukázané
2/ vo vzťahu k podozreniu ii):
II: DK SOFZ podľa čl. 78 ods. 4 písm. a) DP zastavuje konanie, pretože k disciplinárnemu previneniu nedošlo
// bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195376