Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.20, 15.12.2021

Úradná správa SOFZ č.20

Sekretariát SOFZ 

Žiadame kluby pôsobiace v súťažiach VsFZ, aby si vyzdvihli cestou štatutára (zástupcu klubu s pečiatkou klubu) multifunkčné tlačiarne, ktoré pre kluby zabezpečil SFZ.
Tlačiarne sú uskladnené na štadióne FK Spišská Nová Ves.
Kontakt: Mgr. Július Straka- sekretár SOFZ.
Pre kluby pôsobiace v súťažiach SOFZ budú distribuované v ďalšom období. Termín zatiaľ nebol stanovený. 

DK SOFZ

U. č. 15-72-2021/2022:DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 DP (anonymný podnet) začína disciplinárne konanie proti klubu OŠK Slovinky pre podozrenie zo spáchania disciplinárnych previnení: i) neoprávnený štart podľa čl. 53 ods. 1 DP (neoprávnený štart hráča M. M. vystupujúceho za hráča Lukáš Hudec (1286891)za OŠK Slovinky v stretnutiach hraných 7.8.2021, 15.8.2021, 22.8.2021 a 29.8.2021) a
ii) porušenie predpisu alebo rozhodnutia podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP (nahratie fotografie iného hráča do profilu hráča OŠK Slovinky Lukáš Hudec 1286891 v ISSF systéme) a na základe uvedeného DK SOFZ:
1/ ukladá klubu OŠK Slovinky zaslať DK SOFZ písomné vyjadrenie k obsahu anonymného podnetu prostredníctvom ISSF systému alebo e-mailom v lehote do 21.12.2021 do 15.30 hod.; za tým účelom zabezpečí sekretár SOFZ preposlanie anonymného podnetu klubu OŠK Slovinky;
2/ ukladá sekretárovi SOFZ osloviť správcu systému ISSF za účelom zistenia, kedy bola hráčovi Lukáš Hudec (1286891) nahratá do systému ISSF fotografia hráča; súčasne je potrebné zistiť, kto úkon nahratia fotografie realizoval;
3/ ukladá sekretárovi SOFZ osloviť správcu systému ISSF za účelom zistenia, či hráč Martin Mikula štartoval za klub TJ Lehnice (V. liga Juh ZsFZ) v stretnutiach hraných v dňoch 7.8.2021, 15.8.2021, 22.8.2021 a 29.8.2021, resp. či nastúpil na stretnutia po termíne 29.8.2021, ak áno, v akých stretnutiach jesennej časti 2021/2022 nastúpil;
4/ ukladá sekretárovi SOFZ osloviť správcu systému ISSF za účelom zistenia, či hráč Lukáš Hudec (1286891) štartoval za klub OŠK Slovinky v stretnutiach hraných v dňoch 7.8.2021, 15.8.2021, 22.8.2021 a 29.8.2021, resp. či nastúpil na stretnutia po termíne 29.8.2021, ak áno, v akých stretnutiach jesennej časti 2021/2022 nastúpil;
5/ ukladá zaslať DK SOFZ v lehote do 21.12.2021 do 15.30 hod. v prípade, ak disponujú, videozáznamy zo stretnutí klubom:
i) OŠK Slovinky zo stretnutia 3. kola medzi OŠK Slovinky a FK 56 Iliašovce z 22.8.2021
ii) OŠK Hnilčík zo stretnutia 1. kola VII. L medzi OŠK Hnilčík a OŠK Slovinky zo 7.8.2021
iii) OŠK Teplička zo stretnutia 2. kola VII. L medzi OŠK Teplička „B" a OŠK Slovinky z15.8.2021
iv) OFK Matejovce nad Hornádom zo stretnutia 4. kola VII. L medzi OFK Matejovce nad Hornádom a OŠK Slovinky z 29.8.2021
6/ určuje klubu OŠK Slovinky predbežné ochranné opatrenia:
i) podľa čl. 43 ods. 2 písm. b) DP - pozastavenie výkonu súťažnej činnosti príslušnému družstvu klubu - družstvu dospelýchVII. L do vyriešenia prípadu
ii) podľa čl. 43 ods. 2 písm. c) DP - zákaz alebo obmedzenie transferov do príslušného klubu do vyriešenia prípadu

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195427