Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.17, 2.11.2021

Úradná správa SOFZ č.17

Sekretariát SOFZ

Volebná Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 12.11.2021 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Helcmanovciach. Pozvánka a program budú FK SOFZ doručené poštou.

V zmysle čl. 39 stanov SOFZ a v spojení s čl. 1, písm. a, b, c, d) Volebného poriadku SOFZ, ak predpisy SOFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SOFZ alebo na určenú skupinu členov SOFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta (na email: sofzsnv@gmail.com) na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dni pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.
Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 7.11. 2021 23:59 (vrátane).

ŠTK SOFZ

1. ŠTK kontumuje:
- U15 - A - 11.kolo: SŠM Bystrany - Slovinky - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva hostí na stretnutie a na základe karantény hráčov hostí).

2. ŠTK na základe podania OŠK Rudňany cez ISSF zo dňa 28.10. berie na vedomie neuskutočnenie 3. kola turnaja U11-A z dôvodu neúčastí družstiev Smižian, Tepličky a Letanoviec (karanténa resp. pandémia Covid-19).

DK SOFZ

U. č. 14-68-2021/2022:Daniel Szynalik(1285358, TJ Slovan Smižany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 31.10.2021 // 10.- €

U. č. 14-69-2021/2022:Dárius Vandraško(1249150, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - vylúčený zaHNS voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (použitie urážlivého a vulgárneho výroku voči R a AR1) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 01.11.2021 s prerušením výkonu DS od 01.11.2021- Upozornenie: DS na časové obdobie neplynie v čase pozastavenia súťažného ročníka v dôsledku protipandemických opatrení platných pre čierny okres!// 10.- €

U. č. 14-70-2021/2022:Jakub Čuj(1184206, OTJ Jamník; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 01.11.2021 // 10.- €

U. č. 14-71-2021/2022:Marek Šarišský(1416725, ŠK Breznovica Letanovce; U15-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 31.10.2021 // 5.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195377