Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.15, 19.10.2021

Úradná správa SOFZ č.15

Sekretariát SOFZ

Volebná Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 12.11.2021 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch hotela Preveza v Spišskej Novej Vsi. Pozvánka a program budú FK SOFZ doručené poštou.

V zmysle čl. 39 stanov SOFZ a v spojení s čl. 1, písm. a, b, c, d) Volebného poriadku SOFZ, ak predpisy SOFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SOFZ alebo na určenú skupinu členov SOFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta (na email: sofzsnv@gmail.com) na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dni pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.
Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 7.11. 2021 23:59 (vrátane).

Zmena Rozpisu SOFZ na sezónu 2021/2022

Riadna Konferencia SOFZ na svojom zasadnutí dňa 8.10.2021 v súvislosti so zmenou Disciplinárneho poriadku SFZ účinnou od 1.7.2021 schválila nasledovné zmeny v Rozpise SOFZ pre súť. roč. 2021/2022 s účinnosťou od 8.10.2021:

1/ bod A/7/m
- zmena názvu článku na: „Porušenie predpisu alebo rozhodnutia"
- v texte vypúšťa sa slovné spojenie „neoprávnený štart hráča"
- sadzba: od 50,- € do 500,- €

2/ bod A/7/m2 - odhlásenie po aktíve SOFZ alebo vylúčenie
dospelí: 700,- €
dorast + žiaci: 500,- €

3/ bod A/7/m3 - nesplnenie podmienky mládežníckeho mužstva v VI. lige SOFZ:
dospelí: 700,- €

4/ bod A/7/nové písmeno f1)
neoprávnený štart hráča: od 100,- € do 700,- €

5/ bod A/7/g-zmena názvu článku
porušenie finančnej disciplíny: od 50,- € do 500,- €

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- VI. liga - 13. kolo: Chrasť n/H - Smižany dňa 30.10.2021 o 13:30 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).

- U15 - A - 10. kolo: Letanovce - Hrabušice dňa 24.10.2021 o 12:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Hrabušice - 5€ poplatok).

- U15 - B - 11. kolo: Prakovce - Margecany dňa 30.10.2021 o 11:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje:

- U15 - B - 9.kolo: Veľký Folkmar - Nálepkovo - 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK nariaďuje odohrať:
3. kolo U11 - A dňa 29.10.2021 od 10:00 hod. na HP v Rudňanoch.

U11 - A

1. Rudňany
2. Teplička
3. Letanovce
4. Smižany
5. Krompachy

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Letanovce - p. Mlynár Miroslav - 0915878233
Teplička - p. Moščovič Martin - 0944513443
Rudňany - p. Farkašovský Dávid - 0915905815
Smižany - p. Stuhlák František - 0905350504
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

4. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VI. a VII. ligy, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené 30 min. pred ÚHČ stretnutí.

5. ŠTK dôrazne upozorňuje FK na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavných usporiadateľov, videotećhnik, hlásateľ, tréner, asistent trénera 1,2,3, vedúci mužstva, lekár, masér, fyzioterapeut,...) a ich následné schválenie - súhlas. Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

6. ŠTK upozorňuje FK SOFZ že dňa 26.10.2021 v čase od 16:00 hod. si môžu vyzdvihnúť oproti podpisu lekárničku od SOFZ.

7. ŠTK na základe oznámenia a zdokumentovaných dôkazov FK Olcnava ruší stretnutie 10. kola - U15 - A: Slovinky - Olcnava. Dôvod: karanténa hráčov hostí. ŠTK zároveň vyzýva predmetné FK o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutia v náhradnom termíne(po uplynutí karantény hráčov). 

DK SOFZ

U. č. 13-64-2021/2022:Drahomír Diro(1153066, FK Prakovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 18.10.2021 // 10.- €

U. č. 13-65-2021/2022: Martin Brandobur(1331380, TJ Slovan Smižany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 18.10.2021 // 10.- €

U. č. 13-66-2021/2022: z podnetu ŠTK: klub TJ SlovanNálepkovo- nenastúpenie družstva na stretnutiepodľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva žiakovna stretnutie9. kola U15-B medzi FK Slovan Veľký Folkmar a TJ Slovan Nálepkovo) - DS: pokuta vo výške 50.- €podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % pre FK Slovan Veľký Folkmar

U. č. 13-67-2021/2022:klub FK Slovan Veľký Folkmar - porušenie finančnej disciplíny podľa čl. 54 ods. 1 DP (neuhradenie faktúry v lehote splatnosti pre TJ Lokomotíva Margecany za transfer hráča Leo Ján Rendoš- 1382325) - DS: pokuta vo výške 50.- €podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá DP (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry), čl. 54 ods. 3 DP a RS/A/7/g
// 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 11. kolo (24.10.2021 o 14:00)

Markušovce - Hrabušice (10:30) Cehuľa, Hamráček
Smižany - Sp. Hrušov (10:30) Kotrady, Dulovič
Spartak Bystrany - Letanovce Hamráček, Cehuľa, Pavlík F., Pavlík P.
Odorín - Mníšek n/H Sucheňák, Zekucia, Tkáčik
Prakovce - Jamník Novotný, Zekuciová
Margecany - Chrasť n/H Pekár, Šándor, Kunzo F.
Helcmanovce - SŠM Bystrany Čuj, Revaj

U19 A: 9. kolo (24.10.2021 o 10:30)
Rudňany - Teplička Šándor, Harviščák

U15 A: 9. kolo (23.10.2021 o 11:45)
Sp. Tomášovce - SŠM Bystrany Dulovič
Slovinky - Olcnava (24.10.2021 o 10:30) Vietoris, Uhrin
Odorín - Jamník (24.10.2021) Lesňák
Letanovce - Hrabušice (24.10.2021 o 12:30) laik
Markušovce - Iliašovce (24.10.2021 o 13:15) Vietoris, Harviščák
U15 B:
Nálepkovo - Margecany Pavlík F., Pavlík J.
Kluknava - Prakovce Uhrin, Vietoris
Mníšek n/H - Gelnica Zekucia, Lesňák
Helcmanovce - V. Folkmar (24.10.2021) Revaj, Čuj

Zmeny v obsadení R a DZ:
VI. liga: 12. kolo (24.10.2021 o 14:00)

Markušovce - Hrabušice (10:30) Pavlík F. ako AR 2, Pavlík P. ako DZ

U19 A: 10. kolo (24.10.2021 o 10:30)

U15 A: 10. kolo (23.10.2021 o 11:45)
Slovinky - Olcnava (24.10.2021) stretnutie zrušené

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195333