Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.14, 11.10.2021

Sekretariát SOFZ

Volebná Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 12.11.2021 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch hotela Preveza v Spišskej Novej Vsi. Pozvánka a program budú FK SOFZ doručené poštou.

V zmysle čl. 39 stanov SOFZ a v spojení s čl. 1, písm. a, b, c, d) Volebného poriadku SOFZ, ak predpisy SOFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SOFZ alebo na určenú skupinu členov SOFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta (na email: sofzsnv@gmail.com) na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dni pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.
Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 7.11. 2021 23:59 (vrátane).

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U15 - A - 9. kolo: Iliašovce - Odorín dňa 17.10.2021 o 12:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Odorín - poplatok 5€).

- U15 - A - 9. kolo: Hrabušice - Markušovce dňa 17.10.2021 o 13:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Hrabušice - poplatok 5€).

2. ŠTK nariaďuje odohrať:
3. kolo U11 - A dňa 29.10.2021 od 10:00 hod. na HP v Rudňanoch.

U11 - A

1. Rudňany
2. Teplička
3. Letanovce
4. Smižany
5. Krompachy

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Letanovce - p. Mlynár Miroslav - 0915878233
Teplička - p. Moščovič Martin - 0944513443
Rudňany - p. Farkašovský Dávid - 0915905815
Smižany - p. Stuhlák František - 0905350504
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

3. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VI. a VII. ligy, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené 30 min. pred ÚHČ stretnutí.

4. ŠTK dôrazne upozorňuje FK na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavných usporiadateľov, videotećhnik, hlásateľ, tréner, asistent trénera 1,2,3, vedúci mužstva, lekár, masér, fyzioterapeut,...) a ich následné schválenie - súhlas. Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

5. ŠTK dôrazne upozorňuje FK 6. ligy že v zápise o stretnutí uvádzať trénerov s platnou licenciou a prítomných na lavičke náhradníkov pod disciplinárnymi následkami.

6. ŠTK dôrazne upozorňuje R vo všetkých vekových kategóriách na povinnosť odovzdať zápisy o stretnutí pred stretnutím obom FK a kontrolu hráčov pred nástupom na HP podľa zápisu o stretnutí pod disciplinárnymi následkami.

7. ŠTK upozorňuje FK SOFZ že dňa 19.10.2021 v čase od 16:00 hod. si môžu vyzdvihnúť oproti podpisu lekárničku od SOFZ

DK SOFZ

U. č. 12-62-2021/2022:Patrik Augustín (1195202, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L)- vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 11.10.2021 a súčasne podľa čl. 41 ods. 4 DP rozhodla, že disciplinárnu sankciu v trvaní 1 mesiaca, od výkonu ktorej bolo podmienečne upustené, vykoná od 18.10.2021 do 18.11.2021// 10.- €

U. č. 12-63-2021/2022:Vincent Horváth (1320455, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 12.1.2022 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 12-63-2021/2022:Štefan Žiga (1215902, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 12.1.2022 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 11. kolo (17.10.2021 o 14:00)

Hrabušice - Odorín (10:30) Novotný, Šofranko, Šándor, Kunzo F.
SŠM Bystrany - Smižany (10:30) Pekár, Čuj, Dulovič, Pavlik P.
Jamník - Markušovce Kotrady, Šándor
Mníšek n/H - Letanovce Sucheňák, Revaj, Tkáčik
Helcmanovce - Spartak Bystrany Furman, Zekucia
Sp. Hrušov - Margecany Cehuľa, Dulovič, Pavlik P.
Chrasť n/H - Prakovce Čuj, Zekuciová, Pekár, Kunzo F.
VII. liga:
Hnilčík - Poráč (16.10.2021) Sucheňák, Slavkovský
Slovinky - Matejovce n/H (10:30) Cehuľa, Zekuciová
Iliašovce - Teplička „B" Šofranko, Slavkovský

U19 A: 9. kolo (16.10.2021 o 14:00)
Markušovce - Rudňany Šofranko, Lesňák

U15 A: 9. kolo (16.10.2021 o 11:45)
Jamník - Rudňany (11:15) Lesňák, Hamráček
SŠM Bystrany - Letanovce Čuj, Pavlík J.
Iliašovce - Odorín (17.10.2021 o 12:15) laik
Olcnava - Sp. Tomášovce (17.10.2021 o 13:15) Lesňák, Harviščák
Hrabušice - Markušovce (17.10.2021 o 13:15) Mužík, Pavlík J.
U15 B:
Margecany - Kluknava Kotrady
V. Folkmar - Nálepkovo (14:00) Kotrady
Gelnica - Helcmanovce (17.10.2021 o 10:30) Uhrin
Prakovce - Mníšek n/H (17.10.2021) Uhrin

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195360