Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.13, 5.10.2021

Úradná správa SOFZ č.13

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 8.10.2021 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch hotela Preveza v Spišskej Novej Vsi. Pozvánka a program bude členom Riadnej Konferencie SOFZ zaslané elektronickou poštou.

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 - B - 8. kolo: Gelnica - Margecany dňa 09.10.2021 o 10:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím V. ligy - PT Gelnica - V. Tatry (bez poplatku).

- U15 - A - 8. kolo: Letanovce - Olcnava dňa 10.10.2021 o 12:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Olcnava - 5€ poplatok).

- U15 - A - 9. kolo: Jamník - Rudňany dňa 16.10.2021 o 11:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje:

- VI. liga - 9. kolo: Jamník - Letanovce a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na HP, t.j. 6:0 podľa SP čl. 82 bod 1/g (pokles počtu hráčov družstva hostí pod 7). 

- VII. liga - 9.kolo: Hnilčík - Iliašovce - 3:0 kont. na základe nesplnenia podmienok OTP družstva hostí (Vyhláška č. 241 bod 6 ÚVZ).

3. ŠTK nariaďuje odohrať:
3. kolo U11 - B dňa 09.10.2021 (nový termín) od 10:00 hod. na HP v Kojšove.

U11 - B
1. Kojšov
2. Odorín
3. Olcnava
4. Sp. Hrušov
5. Krompachy

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Kojšov - p. Gallo Marek - 0908371819
Odorín - p. Patrik Slanina - 0902437935
Olcnava - p. Pollák Vladimír - 0915318727
Sp. Hrušov - p. Slamený Jozef - 0918069569
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

4. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VI. a VII. ligy, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené 30 min. pred ÚHČ stretnutí.

5. ŠTK dôrazne upozorňuje FK na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavných usporiadateľov, videotećhnik, hlásateľ, tréner, asistent trénera 1,2,3, vedúci mužstva, lekár, masér, fyzioterapeut,...) a ich následné schválenie - súhlas. Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

6. ŠTK dôrazne upozorňuje FK 6. ligy že v zápise o stretnutí uvádzať trénerov s platnou licenciou a prítomných na lavičke náhradníkov pod disciplinárnymi následkami.

7. ŠTK dôrazne upozorňuje R vo všetkých vekových kategóriách na povinnosť odovzdať zápisy o stretnutí pred stretnutím obom FK a kontrolu hráčov pred nástupom na HP podľa zápisu o stretnutí pod disciplinárnymi následkami.

8. ŠTK upozorňuje FK SOFZ že dňa 12.10.2021 v čase od 16:00 hod. si môžu vyzdvihnúť oproti podpisu lekárničku od SOFZ

DK SOFZ

U. č. 11-58-2021/2022:Štefan Žiga(1215902, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený zaHNS voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (použitie urážlivého a vulgárneho výroku voči AR) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 4.10.2021 do 17.10.2021 // 10.- €

U. č. 11-59-2021/2022: Erik Pecha(1285873, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 4.10.2021 // 10.- €

U. č. 11-60-2021/2022:Patrik Augustín (1195202, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ s účinnosťou od 6.10.2021 podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 mesiac na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 6.1.2022 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 11-61-2021/2022:DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. g) DP (podnet klubu) začína disciplinárne konanie proti klubu FK Slovan Veľký Folkmar pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia - porušenie finančnej disciplíny podľa čl. 54 ods. 1 DP (neuhradenie faktúry v lehote splatnosti pre TJ Lokomotíva Margecany za transfer hráča Leo Ján Rendoš- 1382325) a na základe uvedeného DK SOFZ:
1/ určuje klubu FK Slovan Veľký Folkmar predbežné ochranné opatrenia:
i) podľa čl. 43 ods. 2 písm. b) DP - pozastavenie výkonu súťažnej činnosti príslušnému družstvu klubu - družstvu žiakov U15-B
ii) podľa čl. 43 ods. 2 písm. c) DP - zákaz alebo obmedzenie transferov do príslušného klubu
2/ súčasne klub FK Slovan Veľký Folkmar vyzýva, aby v lehote do 18.10.2021 uhradil predmetnú faktúru a doklad o tom v rovnakej lehote doručil DK SOFZ
3/ ukladá klubu TJ Lokomotíva Margecany, aby v lehote do 18.10.2021 prostredníctvom ISSF systému DK SOFZ oznámil, či došlo k úhrade faktúry
OSOBITNÉ POUČENIE:
Družstvo, ktorému bolo určené predbežné opatrenie pozastavenie výkonu súťažnej činnosti, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak previnilec v lehote určenej disciplinárnou komisiou nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, disciplinárny orgán postupuje podľa čl. 54 ods. 3 až 5 DP - bude uložená pokuta a ďalšie disciplinárne sankcie.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 10. kolo (10.10.2021 o 14:30)

Odorín - Jamník (10:30) Kunzo L., Pekár, Cehuľa, Pavlík P.
Smižany - Helcmanovce (10:30) Pavlík F., Furman, Šofranko, Kunzo F.
Letanovce - Hrabušice Čuj, Kunzo L.
Markušovce - Chrasť n/H Kotrady, Zekuciová
Prakovce - Sp. Hrušov Sucheňák, Šándor, Pavlík P.
Margecany - SŠM Bystrany Furman, Revaj, Tkáčik
Spartak Bystrany - Mníšek n/H Pekár, Zekucia, Kunzo F.
VII. liga:
Teplička „B" - Sp. Tomášovce (09.10.2021 o 14:00) Čuj, Slavkovský
Matejovce n/H - Hnilčík Cehuľa, Pavlík F.
Iliašovce - Slovinky Hamráček

U19 A: 8. kolo (09.10.2021 o 14:30)
Sp. Vlachy - Spartak Bystrany (14:00) Pavlík F.
U19 B:
Gelnica - Margecany (10:30) Kotrady
Helcmanovce - Nálepkovo laik
Kluknava - Prakovce Zekucia, Vietoris

U15 A: 8. kolo (09.10.2021 o 12:15)
Rudňany - Iliašovce (10:00) Sucheňák, Lesňák
Sp. Tomášovce - Slovinky Dulovič
Letanovce - Olcnava (10.10.2021) Dulovič
Markušovce - SŠM Bystrany (10.10.2021) Zekuciová, Harviščák
Odorín - Hrabušice (10.10.2021 o 13:15) Vietoris, Lesňák

U15 B:
Nálepkovo - Kluknava laik
Mníšek n/H - Margecany laik
V. Folkmar - Gelnica (14:30) Zekuciová, Pavlík J.
Helcmanovce - Prakovce (10.10.2021) Šándor
U11 B: 3. kolo (09.10.2021 o 10:00)
Ihr. Kojšov Šándor

Zmeny v obsadení R a DZ:
VI. liga: 10. kolo (10.10.2021 o 14:30)

Letanovce - Hrabušice Kunzo L. ruší sa obsadenie

U11 B: 3. kolo (09.10.2021 o 10:00)
Ihr. Kojšov Vietoris za Šándora

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195390