Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.12, 28.9.2021

Úradná správa SOFZ č.12

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie VV SOFZ sa uskutoční dňa 28.9.2021 o 16.30 hod. v priestoroch SOFZ.

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 8.10.2021 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch SOFZ - Športová hala. Pozvánka a program bude členom Riadnej Konferencie SOFZ zaslané elektronickou poštou.

ŠTK SOFZ 

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- VII. liga - 10. kolo: Teplička - Spišské Tomášovce dňa 09.10.2021 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).
- U19 - A - 7. kolo: Spišské Vlachy - Teplička dňa 06.10.2021 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Teplička - poplatok 5€).

2. ŠTK na základe podania FK Olcnava (U19 - A) cez ISSF zo dňa 27.09.2021 berie na vedomie odhlásenie družstva dorastencov zo súťaže U19 - A, zároveň anuluje jeho dosiahnuté výsledky. Družstvá vo vylosovaní majú voľný los. Do pozornosti DK.

3. ŠTK kontumuje:
- VII. liga - 8.kolo: Matejovce - Spišské Tomášovce - 3:0 kont. na základe nesplnenia podmienok OTP družstva hostí (Vyhláška č. 241 bod 6 ÚVZ).

4. ŠTK nariaďuje odohrať:
3. kolo U11 - B dňa 09.10.2021 (nový termín) od 10:00 hod. na HP v Kojšove.

U11 - B
1. Kojšov
2. Odorín
3. Olcnava
4. Sp. Hrušov
5. Krompachy

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Kojšov - p. Gallo Marek - 0908371819
Odorín - p. Patrik Slanina - 0902437935
Olcnava - p. Pollák Vladimír - 0915318727
Sp. Hrušov - p. Slamený Jozef - 0918069569
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

5. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VI. a VII. ligy, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené 30 min. pred ÚHČ stretnutí.

6. ŠTK dôrazne upozorňuje FK na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavných usporiadateľov, videotećhnik, hlásateľ, tréner, asistent trénera 1,2,3, vedúci mužstva, lekár, masér, fyzioterapeut,...) a ich následné schválenie - súhlas. Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

7. ŠTK dôrazne upozorňuje FK 6. ligy že v zápise o stretnutí uvádzať trénerov s platnou licenciou a prítomných na lavičke náhradníkov pod disciplinárnymi následkami.

8. ŠTK dôrazne upozorňuje R vo všetkých vekových kategóriách na povinnosť odovzdať zápisy o stretnutí pred stretnutím obom FK a kontrolu hráčov pred nástupom na HP podľa zápisu o stretnutí pod disciplinárnymi následkami.

9. ŠTK upozorňuje FK SOFZ že dňa 05.10.2021 v čase od 16:00 hod. si môžu vyzdvihnúť oproti podpisu lekárničku od SOFZ.

10. ŠTK na základe podania FK 56 Iliašovce zo dňa 01.10.2021 ruší stretnutie 9. kola - VII. ligy: Hnilčík - Iliašovce. 

DK SOFZ

U. č. 10-54-2021/2022:Vincent Horváth (1320455, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený zatelesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (kopnutie súpera v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 27.09.2021 do 17.10.2021 // 10.- €

U. č. 10-55-2021/2022:Pavol Duľa(1314829, tréner družstva dospelých;ŠK Breznovica Letanovce, VI. L) - vylúčený zaHNS voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (použitie urážlivého a vulgárneho výroku voči R a AR) - DS: pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutímv trvaní 1 mesiaca vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený takúto funkciu vykonávať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 26.09.2021 (výkon sankcie sa začal vylúčením - čl. 16 ods. 3 DP) do 26.10.2021 // 10.- €

U. č. 10-56-2021/2022:klub TJ FK - Kojšov - nenastúpenie družstva na stretnutiapodľa čl. 59 DP (neúčasť mužstva prípravky na turnaji dňa 15.9.2021 v Odoríne) - na základe stanoviska klubu ako aj vykonaného dokazovania vyhodnotením dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne DK SOFZ rozhodla takto: DK SOFZ podľa čl. 78 ods. 4 písm. d) DP zastavuje konanie, pretože rozhodnutie o vine nie je možné z iného dôvodu - objektívna príčina neúčasti hráčov z dôvodu preukázateľného ochorenia// bez poplatku

U. č. 10-57-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ:klub FK Olcnava:porušenie predpisu alebo rozhodnutia podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP(odhlásenie mužstva dorastuFK Olcnava po Aktíve SOFZ zo súťaže U19-A) - DS: pokuta vo výške 300.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4DP a RS/A/7/m2 // 300.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:

VI. liga: 9. kolo (03.10.2021 o 14:30)
Smižany - Spartak Bystrany (10:30) Kunzo L., Novotný, Dulovič, Pavlík P.
SŠM Bystrany - Prakovce (10:30) Cehuľa, Zekuciová, Furman, Tornay
Hrabušice - Mníšek n/H (10:30) Čuj, Zekucia, Šándor, Tkáčik
Helcmanovce - Margecany Novotný, Mužík, Kunzo F.
Sp. Hrušov - Markušovce Pekár, Pavlík F., Pavlík P.
Chrasť n/H - Odorín Sucheňák, Cehuľa, Zekucia, Tkáčik
Jamník - Letanovce Furman, Revaj
VII. liga:
Hnilčík - Iliašovce (02.10.2021) Pekár, Slavkovský, Revaj, Kunzo F. - stretnutie zrušené
Sp. Tomášovce - Poráč Kunzo L., Čuj
Slovinky - Teplička „B" Šofranko, Šándor

U19 A: 7. kolo (02.10.2021 o 14:30)
Sp. Vlachy - Teplička (06.10.2021 o 16:00) Mužík, Harvičšák
U19 B:
Nálepkovo - Kluknava Kotrady
Margecany - Helcmanovce Šofranko, Vietoris
Prakovce - Gelnica Čuj, Uhrin

U15 A: 7. kolo (02.10.2021 o 12:15)
SŠM Bystrany - Odorín Sucheňák
Hrabušice - Rudňany Dulovič
Iliašovce - Jamník Hamráček, Pavlík J.
Slovinky - Letanovce (03.10.2021) Šofranko
Olcnava - Markušovce (03.10.2021 o 13:15) Zekuciová

U15 B:

Mníšek n/H - Kluknava Kotrady
V. Folkmar - Prakovce (14:30) Šándor
Gelnica - Nálepkovo (03.10.2021 o 10:30) Mužík
Helcmanovce - Margecany (03.10.2021) Mužík
U11 A: 2. kolo (02.10.2021 o 9:00)
Ihr. Letanovce Zekuciová, Zekucia

U. č. 19/2021/2022 - KR berie na vedomie pochvalu OŠK Hnilčík na rozhodcu stretnutia OŠK Slovinky - OŠK Hnilčík - R Slavomír Čuj

U. č. 20/2021/2022 - KR berie na vedomie pochvalu FK Prakovce na rozhodcov stretnutia FK Prakovce - FK Slovan Helcmanovce - R Jakub Furman, AR Ladislav Zekucia

U. č. 21/2021/2022 - KR berie na vedomie pochvalu TJ Spartak Bystrany na rozhodcov stretnutia TJ Spartak Bystrany - TJ Štart Hrabušice - R Cehuľa, AR Revaj, D Pavlik

U. č. 22/2021/2022 - KR žiada rozhodcov a delegátov SOFZ o súčinnosť a usmernenie organizátorov stretnutí v súvislosti so stretnutiami hranými v režime OTP, prípadne režime KZ. Viac informácií zasielame e-mailom.

U. č. 23/2021/2022 - KR oznamuje R a D, že počnúc víkendom 2.-3.10.2021 pribudnú do rozhodcovského zboru nasledovní rozhodcovia:
Harviščák Adrián, 0904 123 525, Odorín
Lesňák Dávid, 0918 737 914, Spišská Nová Ves
Pavlík Juraj, 0951 372 861, Spišská Nová Ves
Uhrin František, 0915 370 192, Krompachy
Vietoris Jozef, 0917 043 453, Krompachy

KR SOFZ
Zmeny v obsadení R a DZ:
VII. liga:

Hnilčík - Iliašovce (02.10.2021 o 14:30) Pavlík P. za Kunza F.

U15 A: 7. kolo (02.10.2021 o 12:15)
SŠM Bystrany - Odorín laik za Sucheňáka

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195407