Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.10, 14.9.2021

Úradná správa SOFZ č.10

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 - B - 6. kolo: Gelnica - Nálepkovo dňa 26.09.2021 o 12:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím V. ligy - PT: Gelnica - Olcnava (bez poplatku).

- U15- B - 5. kolo: V. Folkmar - Kluknava dňa 19.09.2021 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Kluknava - 5€ poplatok). 

2. ŠTK na základe podanej námietky klubom TJ Štart Hrabušice zo dňa 04.09.2021 cez ISSF, na základe výsluchov predvolaných osôb (zástupcov klubov TJ Štart Hrabušice a TJ SŠM Bystrany a delegovanej osoby), po vyhodnotení získaných dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomnom súhrne rozhodla takto:
1. kontumuje nedohrané stretnutie 3. kola - U15-A: Bystrany - Hrabušice z 1:2 na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/d - spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia.
Do pozornosti DK
2. odstupuje klub TJ SŠM Bystrany pre porušenie RS str. 9 bod 10/l na riešenie DK.

3. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VI. a VII. ligy, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené 30 min. pred ÚHČ stretnutí.

4. ŠTK nariaďuje odohrať:
2. kolo U11 - B dňa 15.09.2021 od 10:00 hod. na HP v Odoríne.
2. kolo U11 - A dňa 02.10.2021 od 9:00 hod. na HP v Letanovciach.

U11 - A U11 - B

1. Rudňany       1. Kojšov
2. Teplička        2. Odorín
3. Letanovce     3. Olcnava
4. Smižany       4. Sp. Hrušov
5. Krompachy   5. Krompachy

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Letanovce - p. Mlynár Miroslav - 0915878233
Teplička - p. Moščovič Martin - 0944513443
Kojšov - p. Gallo Marek - 0908371819
Rudňany - p. Farkašovský Dávid - 0915905815
Smižany - p. Stuhlák František - 0905350504
Odorín - p. Patrik Slanina - 0902437935
Olcnava - p. Pollák Vladimír - 0915318727
Sp. Hrušov - p. Slamený Jozef - 0918069569
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

5. ŠTK dôrazne upozorňuje FK na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavných usporiadateľov, videotećhnik, hlásateľ, tréner, asistent trénera1,2,3, vedúci mužstva, lekár, masér, fyzioterapeut,...) a ich následné schválenie - súhlas.

Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

6. ŠTK dôrazne upozorňuje FK 6. ligy že v zápise o stretnutí uvádzať trénerov s platnou licenciou a prítomných na lavičke náhdraníkov pod disciplinárnymi následkami.

7. ŠTK dôrazne upozorňuje R vo všetkých vekových kategóriách na povinnosť odovzdať zápisy o stretnutí pred stretnutím obom FK a kontrolu hráčov pred nástupom na HP podľa zápisu o stretnutí pod disciplinárnymi následkami.

8. ŠTK upozorňuje FK SOFZ že dňa 21.09.2021 v čase od 16:00 hod. si môžu vyzdvihnúť oproti podpisu lekárničku od SOFZ.

DK SOFZ

U. č. 8-29-2021/2022:Dominik Tulej(1374721, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - kopnutie protihráča v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 13.09.2021 // 10.- €

U. č. 8-30-2021/2022:Marcel Dunka(1354543, TJ Slovan Nálepkovo; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 12.09.2021 // 5.- €

U. č. 8-31-2021/2022: v nadväznosti na U. č. 7-25-2021/2022: Tomáš Augustín (1241379; TJ Sokol Chrasť nad Hornádom) - poškodenie dobrého mena futbalu podľa čl. 65 ods. 1 DP (HNS voči R - hrubé urážky R počas súťažného stretnutia 5. kola VI. L medzi OKŠ Spišský Hrušov a TJ Štart Hrabušice z pozície diváka stretnutia) - DK SOFZ na základe podania R stretnutia a vyjadrenia klubu TJ Sokol Chrasť nad Hornádom v senáte takto rozhodla - DS: podľa čl. 65 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a previnilcovi dôrazne vytýka HNS voči R z pozície diváka a dôrazne ho upozorňuje na takéto porušenie DP s tým, že v prípade opakovania sa takého previnenia mu bude uložené pozastavenie výkonu športu, príp. ďalšie DS, pretože podľa čl. 11 ods. 3 DP pokarhanie možno previnilcovi uložiť len jedenkrát v rámci prebiehajúceho súťažného ročníka // 10.- €

U. č. 8-32-2021/2022: v nadväznosti na U. č. 7-25-2021/2022: Peter Franko(1195201; TJ Sokol Chrasť nad Hornádom) - poškodenie dobrého mena futbalu podľa čl. 65 ods. 1 DP (HNS voči R - hrubé urážky R počas súťažného stretnutia 5. kola VI. L medzi OKŠ Spišský Hrušov a TJ Štart Hrabušice z pozície diváka stretnutia) - DK SOFZ na základe podania R stretnutia a vyjadrenia klubu TJ Sokol Chrasť nad Hornádom v senáte takto rozhodla - DS: podľa čl. 65 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a previnilcovi dôrazne vytýka HNS voči R z pozície diváka a dôrazne ho upozorňuje na takéto porušenie DP s tým, že v prípade opakovania sa takého previnenia mu bude uložené pozastavenie výkonu športu, príp. ďalšie DS, pretože podľa čl. 11 ods. 3 DP pokarhanie možno previnilcovi uložiť len jedenkrát v rámci prebiehajúceho súťažného ročníka // 10.- €

U. č. 8-33-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ: klub TJ Štart Hrabušice: svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom, odmietnutie pokračovania v hre alebo záverečného pozdravu podľa čl. 60 DP (svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom počas stretnutia 3. kola U15-A medzi TJ SŠM Bystrany a TJ Štart Hrabušice) - DS: pokuta vo výške 80.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 60DP a RS/A/7/l // 80.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 8-34-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ: klub TJ SŠM Bystrany: porušenie predpisu alebo rozhodnutia poľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP(neuvedenie zdravotníka a ani jedného funkcionára domáceho tímu do zápisu o stretnutí 3. kola U15-A medzi TJ SŠM Bystrany a TJ Štart Hrabušice - Rozpis SOFZ časť B bod 10/l/) - DS: pokuta vo výške 80.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 3DP a RS/A/7/m // 80.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 8-35-2021/2022:Lukáš Ferko (1240645, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 14.12.2021 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 8-36-2021/2022:Marek Hudák (1193613, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 14.12.2021 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 8-37-2021/2022: DK SOFZ dôrazne upozorňuje R na dôsledný popis priestupkov, za ktoré napomínajú alebo vylučujú previnilcov, pretože opakovane dochádza k nedostatkom pri popisovaní priestupkov, za ktoré sa vylučuje (najmä HNS a surová hra), čo je neakceptovateľné. V prípade opakovaného výskytu takých nedostatkov budú R disciplinárne postihnutí.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:

VI. liga: 7. kolo (19.09.2021 o 15:00)
Smižany - Prakovce (10:30) Novotný, Cehuľa, Zekucia, Kunzo F.
SŠM Bystrany - Odorín (10:30) Kotrady, Hamráček, Pavlík F., Tkáčik
Margecany - Spartak Bystrany Čuj, Zekucia, Tkáčik
Helcmanovce - Markušovce Pekár, Zekuciová, Pavlík P.
Sp. Hrušov - Letanovce Cehuľa, Gibala
Chrasť n/H - Mníšek n/H Furman, Mužík
Jamník - Hrabušice Sucheňák, Pavlík F., Kunzo F.
VII. liga:
Hnilčík - Teplička „B" (18.09.2021 o 10:30) Cehuľa, Revaj, Kunzo F.
Iliašovce - Sp. Tomášovce (10:30) Furman, Slavkovský, Pavlík P.
Matejovce n/H - Poráč Hamráček

U19 A: 5. kolo (18.09.2021 o 15:00)
Sp. Vlachy - Rudňany (14:00) Čuj
Spartak Bystrany - Markušovce Šofranko
U19 B:
Prakovce - Helcmanovce Baldovský
Margecany - Nálepkovo Kotrady
Gelnica - Kluknava Pavlík F.

U15 A: 5. kolo (18.09.2021 o 12:45)
Sp. Tomášovce - Markušovce Slavkovský
SŠM Bystrany - Markušovce Šofranko
Hrabušice - Iliašovce Mužík
Slovinky - Odorín (19.09.2021) Mužík
Olcnava - Rudňany (19.09.2021 o 13:15) Gibala

U15 B:
V. Folkmar - Kluknava (15:00) Zekuciová
Gelnica - Margecany (19.09.2021 o 10:30) Zekuciová
Prakovce - Nálepkovo (19.09.2021) Zekuciová
Helcmanovce - Mníšek n/H (19.09.2021) laik

Zmeny v obsadení R a DZ:

VI. liga: 7. kolo (19.09.2021 o 15:00)
Sp. Hrušov - Letanovce Gibala ruší sa obsadenie

U19 A: 5. kolo (18.09.2021 o 15:00)
Spartak Bystrany - Markušovce Baldovský za Šofranka
U19 B:
Prakovce - Helcmanovce laik za Baldovského

U15 A: 5. kolo (18.09.2021 o 12:45)
Sp. Tomášovce - Markušovce Mužík za Slavkovského
SŠM Bystrany - Jamník Baldovský za Šofranka
Hrabušice - Iliašovce Slavkovský za Mužíka
Olcnava - Rudňany (19.09.2021 o 13:15) laik za Gibalu
U15 B:
Prakovce - Nalepkovo (19.09.2021) laik za Zekuciovu
Helcmanovce - Mníšek n/H. (19.09.2021) Zekuciová
V. Folkmar - Kluknava (19.09.2021 o 15:00). laik

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195368