Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.9, 7.9.2021

Úradná správa SOFZ č.9

Sekretariát SOFZ

FK, R, DZ SOFZ a VsFZ si môžu rozpis súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2021/2022 vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok).

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 - A - 4. kolo: Markušovce - Teplička dňa 10.09.2021 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Markušovce - 5€ poplatok).
- U19 - A - 11. kolo: Sp. Vlachy - Olcnava dňa 15.09.2021 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).
- U15 - A - 4. kolo: Iliašovce - SŠM Bystrany dňa 11.09.2021 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Iliašovce - 5€ poplatok).
- U15 - A - 4. kolo: Markušovce - Letanovce dňa 11.09.2021 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Letanovce- 5€ poplatok).

2. ŠTK kontumuje stretnutie:
- VI. liga - 4. kolo: Markušovce - Prakovce - z 2:2 na 0:3 podľa SP čl. 52 bod m (neoprávnený štart hráča, ktorý nastúpil na stretnutie a nebol pred stretnutím uvedený v zápise o stretnutí).

- U19 - A - 3. kolo: Sp. Vlachy - Slovinky - 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.

- U19 - A - 3. kolo: Spartak Bystrany - Olcnava - 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK na základe podania OŠK Slovinky (U19 - A) cez ISSF zo dňa 05.09.2021 berie na vedomie odhlásenie družstva dorastencov zo súťaže U19 - A, zároveň anuluje jeho dosiahnuté výsledky. Družstvá vo vylosovaní majú voľný los. Do pozornosti DK.

4. ŠTK na základe námietky TJ Štart Hrabušice podanej cez ISSF zo dňa 04.09.2021 pozýva na svoje zasadnutie dňa 14.09.2021 o 16:30 hod. zainteresované osoby: Hrabušice - vedúci družstva p. Milan Lipčák, kapitán p. Tomas Oravec, SŠM Bystrany- vedúci družstva p. Milan Jochman, kapitán p. Samuel Dunka, hráč č. 21 Kevin Horváth a R - p. Ladislav Zekucia zo stretnutia 3. kola - U15 - A: SŠM Bystrany - Hrabušice.

5. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VI. a VII. ligy, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené 30 min. pred ÚHČ stretnutí.

6. ŠTK nariaďuje odohrať:
2. kolo U11 - B dňa 15.09.2021 od 10:00 hod. na HP v Odoríne.
2. kolo U11 - A dňa 02.10.2021 od 9:00 hod. na HP v Letanovciach.

U11 - A U11 - B

1. Rudňany       1. Kojšov
2. Teplička        2. Odorín
3. Letanovce     3. Olcnava
4. Smižany       4. Sp. Hrušov
5. Krompachy   5. Krompachy

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Letanovce - p. Mlynár Miroslav - 0915878233
Teplička - p. Moščovič Martin - 0944513443
Kojšov - p. Gallo Marek - 0908371819
Rudňany - p. Farkašovský Dávid - 0915905815
Smižany - p. Stuhlák František - 0905350504
Odorín - p. Patrik Slanina - 0902437935
Olcnava - p. Pollák Vladimír - 0915318727
Sp. Hrušov - p. Slamený Jozef - 0918069569
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

7. ŠTK dôrazne upozorňuje FK na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavných usporiadateľov, videotećhnik, hlásateľ, tréner, asistent trénera1,2,3, vedúci mužstva, lekár, masér, fyzioterapeut,...) a ich následné schválenie - súhlas.

Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

8. ŠTK dôrazne upozorňuje FK 6. ligy že v zápise o stretnutí uvádzať trénerov s platnou licenciou a prítomných na lavičke náhdraníkov pod disciplinárnymi následkami.

9. ŠTK dôrazne upozorňuje R vo všetkých vekových kategóriách na povinnosť odovzdať zápisy o stretnutí pred stretnutím obom FK a kontrolu hráčov pred nástupom na HP podľa zápisu o stretnutí pod disciplinárnymi následkami.

DK SOFZ

U. č. 7-20-2021/2022:Mário Žiga(1348428, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) DP (HNS -vrazenie do súpera ramenom do oblasti hlavy nadmernou silou mimo súboja o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 49 ods. 2 písm. a) DP od 06.09.2021 // 10.- €

U. č. 7-21-2021/2022:Patrik Augustín(1195202, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - priestupok na vylúčenie - HNS voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (opakované použitie urážlivých a vulgárnych výrokov voči R, AR a DZ po stretnutí v kabíne delegovaných osôb) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 06.09.2021 do 06.11.2021 // 10.- €

U. č. 7-22-2021/2022:Vladimír Hudáček(1029161, tréner družstva dospelých TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce; VII. L) - vylúčený zaHNS voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (použitie urážlivého a vulgárneho výroku voči R) - DS: pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutímv trvaní 1 mesiaca vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený takúto funkciu vykonávať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 04.09.2021 (výkon sankcie sa začal vylúčením - čl. 16 ods. 3 DP) do 04.10.2021// 10.- €

U. č. 7-23-2021/2022:Omyl pri napomínaní hráča -Dalibor Bartoš(1290792, TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce; VI. L) - napomínanie ŽK v 58. min.(stretnutie VII. L medzi OŠK Hnilčík a TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce - na základe podania klubu a v nadväznosti na obsah zápisu o stretnutí a správy DZ DK SOFZ konštatuje, že hráč nemohol byť napomínaný ŽK na HP, pretože vystriedal a opustil HP v 38. min.-Na základe uvedeného DK SOFZ ukladá sekretárovi SOFZ ako správcovi súťaže otvoriť zápis o stretnutí a vymazať ŽK u hráča č. 17 - Dalibor Bartoš (1290792)// bez poplatku

U. č. 7-24-2021/2022:Tomáš Žiga(R) - administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa čl. 63 ods. 1 písm. a) DP (uvedenie nesprávneho hráča do zápisu o stretnutí, ktorého napomínal) - DS: pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu na 2 týždne, podľa čl. 63 ods. 2 písm. a) DP od 07.09.2021 do 21.09.2021 //

U. č. 7-25-2021/2022:DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. g)DP(podnet R) začína disciplinárne konanie proti klubu hráčom TJ Sokol Chrasť nad Hornádom - Tomáš Augustín (1241379) a Peter Franko (1195201) pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia -poškodenie dobrého mena futbalu podľa čl. 65 ods. 1 DP (HNS voči R - hrubé urážkyR počas súťažného stretnutia 5. kola VI. L medzi OKŠ Spišský Hrušov a TJ Štart Hrabušice z pozície divákov stretnutia - totožnosť oboch previnilcov potvrdil po stretnutí tréner družstva dospelých TJ Sokol Chrasť nad Hornádom) a na základe uvedeného DK SOFZ:
1/ ukladá klubu TJ Sokol Chrasť nad Hornádom, aby prostredníctvom ISSF systému zaslal DK SOFZ do 13.09.2021 do 20.00 hod.podrobné písomné vyjadrenie obidvoch previnilcov ako aj samotného klubu k opísanému incidentu;
2/ ukladá hráčom TJ Sokol Chrasť nad Hornádom - Tomáš Augustín (1241379) a Peter Franko (1195201) podľa čl. 43 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 4 DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti alebo akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím do rozhodnutia o disciplinárnom previnení;
// bez poplatku

U. č. 7-26-2021/2022: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - nenastúpenie družstva na stretnutiepodľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva dorastuna stretnutie3. kola U19-A medzi 1. ŠK TATRAN Sp. Vlachy a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 70.- €podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet 1. ŠK TATRAN Sp. Vlachy

U. č. 7-27-2020/2021: z podnetu ŠTK SOFZ:klub OŠK Slovinky:porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisupodľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (odhlásenie mužstva dorastu zo súťaže U19-A po Aktíve SOFZ - Rozpis SOFZ bodA/7/m2) - DS: pokuta vo výške 270.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4DP a RS/A/7/m2 // 270.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 7-28-2021/2022: z podnetu ŠTK: klub FK Olcnava- nenastúpenie družstva na stretnutiepodľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva dorastuna stretnutie3. kola U19-A medzi TJ Spartak Bystrany a FK Olcnava) - DS: pokuta vo výške 70.- €podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet TJ Spartak Bystrany

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 6. kolo (12.09.2021 o 15:30)

Hrabušice - Chrasť n/H (10:30) Čuj, Hamráček, Šofranko, Tornay
Markušovce - Smižany (10:30) Cehuľa, Zekuciová, Pekár, Tkáčik
Spartak Bystrany - Jamník Pekár, Revaj, Tkáčik
Mníšek n/H - Sp. Hrušov Hamráček, Cehuľa, Pavlik P.
Letanovce - SŠM Bystany Furman, Zekuciová
Odorín - Helcmanovce Šofranko, Zekucia
Prakovce - Margecany Sucheňák, Čuj
VII. liga:
Poráč - Iliašovce (11.09.2021) Sucheňák, Slavkovský, Pavlik P
Teplička „B" - Matejovce n/H (10:30) Novotný, Dulovič, Pavlik P.
Sp. Tomášovce - Slovinky Pavlik F., Novotný, Slavkovský

U19 A: 4. kolo (11.09.2021 o 15:30)
Markušovce - Teplička (10.09.2021 o 17:00) Pekár
Olcnava - Sp. Vlachy (10:30) Baldovský
Rudňany - Spartak Bystrany (12.09.2021 o 10:30) Furman
U19 B:
Helcmanovce - Gelnica Šándor
Kluknava - Margecany Kotrady
Nálepkovo - Prakovce Zekucia, Zekuciová

U15 A: 4. kolo (11.09.2021 o 13:15)
Iliašovce - SŠM Bystrany (10:30) Dulovič
Markušovce - Letanovce (14:00) Dulovič
Jamník - Olcnava (12.09.2021) Revaj
Odorín - Sp. Tomášovce (12.09.2021) Zekucia
Rudňany - Slovinky (15.09.2021 o 14:00) Zekuciová, Mužík

U15 B:
Mníšek n/H - V. Folkmar Šándor
Kluknava - Gelnica Kotrady
Margecany - Prakovce laik
Nálepkovo - Helcmanovce Zekuciová, Zekucia

U11 B: 2. kolo (15.09.2021 o 10:00)
Ihr. Odorín Slavkovský, Dulovič

Predohrávka: U19A: 11. kolo (15.09.2021 o 10:30)
Sp. Vlachy - Olcnava Pavlik F., Šuba S.

U. č. 09/2021/2022 - KR berie na vedomie pochvalu klubu TJ Baník Poráč na rozhodcov stretnutia 2. kola VII. Ligy SOFZ - TJ Baník Poráč - TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce - R - Filip Pavlík, AR1 - Ladislav Pekár, AR2 - Tomáš Žiga.

U. č. 10/2021/2022 - KR upozorňuje R Mužíka na dôsledné vypĺňanie zápisu o stretnutí.
U. č. 11/2021/2022 - KR upozorňuje R Žigu na dôsledné vypĺňanie zápisu o stretnutí.
U. č. 12/2021/2022 - KR berie na vedomie pochvalu TJ Spartak Bystrany na rozhodcu stretnutia 5. kola VI. Ligy SOFZ - FK Prakovce - TJ Spartak Bystrany - R - Rastislav Novotný.
U. č. 13/2021/2022 - Na základe podnetu TJ Sokol Chrasť nad Hornádom KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia TJ Sokol Chrasť nad Hornádom - OTJ Jamník. Podnet považuje za čiastočne opodstatnený.

Zmeny v obsadení
VI. liga: 6. kolo (12.09.2021 o 15:30)

Hrabušice - Chrasť n/H (10:30) Cehuľa za Čuja
Markušovce - Smižany (10:30) Čuj za Cehuľu

U19 A: 2. kolo (15.09.2021 o 10:30)
Rudňany - Markušovce Mužík, Zekuciová

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2039909