Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.7, 24.8.2021

Úradná správa SOFZ č.7

Sekretariát SOFZ

FK, R, DZ SOFZ a VsFZ si môžu rozpis súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2021/2022 vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok).

ŠTK SOFZ č.7 

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 - A - 2. kolo: Rudňany - Markušovce dňa 15.09.2021 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Rudňany - 5€ poplatok).
- U19 - B - 2. kolo: Gelnica - Prakovce dňa 29.08.2021 o 13:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím 4. k. - V. PT: Gelnica - Harichovce (bez poplatku).
- U15 - A - 2. kolo: Iliašovce - Slovinky dňa 01.09.2021 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Slovinky - 5€ poplatok).

2. ŠTK berie na vedomie podanie ŠK Breznovica Letanovce o organizovaní turnaja U 11 - A dňa 02.10.2021 od 9:00 na HP v Letanovciach.

3. ŠTK vyzýva U11 - A a U11 - B o nahlásenie ďalších termínov o organizovaní turnaja prípraviek.

4. ŠTK vyzýva FK 6. ligy - Helcmanovce, SŠM Bystrany, Sp. Hrušov, Hrabušice a Mníšek n/H o zaslanie fotokópií licencií trénerov podľa RS bod 19 v termíne do 31.08.2021 pod disciplinárnymi následkami.

5. ŠTK upozorňuje FK SOFZ že dňa 31.08.2021 v čase od 16:00 hod. si môžu vyzdvihnúť oproti podpisu lekárničku od SOFZ.

6. ŠTK nariaďuje odohrať:
1. kolo U11 - A a U11 - B dňa 01.09.2021 od 9:00 U11 - A a od 13:00 U11 - B na HP v Krompachoch.
2. kolo U11 - B dňa 15.09.2021 od 10:00 hod. na HP v Odoríne.

U11 - A              U11 - B

1. Rudňany         1. Kojšov
2. Teplička          2. Odorín
3. Letanovce       3. Olcnava
4. Smižany         4. Sp. Hrušov
5. Krompachy     5. Krompachy

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Letanovce - p. Mlynár Miroslav - 0915878233
Teplička - p. Moščovič Martin - 0944513443
Kojšov - p. Gallo Marek - 0908371819
Rudňany - p. Farkašovský Dávid - 0915905815
Smižany - p. Stuhlák František - 0905350504
Odorín - p. Patrik Slanina - 0902437935
Olcnava - p. Pollák Vladimír - 0915318727
Sp. Hrušov - p. Slamený Jozef - 0918069569
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

7. ŠTK dôrazne upozorňuje FK na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavných usporiadateľov, videotećhnik, hlásateľ, tréner, asistent trénera1,2,3, vedúci mužstva, lekár, masér, fyzioterapeut,...) a ich následné schválenie - súhlas.

Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

8. ŠTK dôrazne upozorňuje FK 6. ligy že v zápise o stretnutí uvádzať trénerov s platnou licenciou a prítomných na lavičke náhdraníkov pod disciplinárnymi následkami.

DK SOFZ

U. č. 5-13-2021/2022:Aleš Horváth(1362544, TJ Spartak Bystrany; U19-A) - vylúčený zatelesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (kopnutie súpera mimo súboja o loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 22.08.2021 // 5.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

VI. liga: 4. kolo (29.08.2021 o 16:00)
Spartak Bystrany - Chrasť n/H (10:30) Kotrady, Cehuľa, Furman, Kunzo F.
Hrabušice - SŠM Bystrany (10:30) Baldovský, Kerecman, Zekucia, Tkáčik
Mníšek n/H - Helcmanovce Novotný, Revaj, Šuba S.
Letanovce - Smižany Pekár, Šofranko, Kunzo F.
Odorín - Margecany Cehuľa, Zekucia, Kerecman, Tkáčik
Markušovce - Prakovce Furman, Pavlik F., Šándor
Jamník - Sp. Hrušov Sucheňák, Dulovič, Pavlik P.
VII. liga:
Poráč - Hnilčík (28.08.2021) Šuba S., Sucheňák, Slavkovský, Pavlik P.
Teplička „B" - Iliašovce (10:30) Šofranko, Dulovič, Šándor, Pavlik P.
Matejovce n/H - Slovinky Žiga T., Slavkovský

U19 A: 2. kolo (28.08.2021 o 16:00)
Olcnava - Teplička (10:30) Čuj, Mužík
Slovinky - Spartak Bystrany Zekucia, Zekuciová
Rudňany - Markušovce (15.09.2021 o 10:30) Žiga T., Šándor
U19 B:
Gelnica - Prakovce (29.08.2021 o 13:00) Šuba S.
Kluknava - Nálepkovo Žiga T., Kerecman
Helcmanovce - Margecany Kotrady

U15 A: 2. kolo (28.08.2021 o 13:45)
Rudňany - Letanovce (10:00) Zekuciová
Hrabušice - Olcnava Dulovič
Iliašovce - Slovinky (01.09.2021 o 14:00) Slavkovský, Dulovič
Jamník - Sp. Tomášovce (29.08.2021) Dulovič
Odorín - Markušovce (29.08.2021) Kerecman, Zekucia
U15 B:
Nálepkovo - V. Folkmar Hamráček
Mníšek n/H - Prakovce Kotrady
Kluknava - Margecany Kerecman, Žiga T.
Helcmanovce - Gelnica (29.08.2021) Revaj

KR berie na vedomie pochvalu od OŠK Hnilčík na R Pekár, AR1 Slavkovský, AR2 Zekuciová zo stretnutia Hnilčík - Matejovce n/H.

KR oznamuje záujemcom o výkon funkcie rozhodcu, že školenie nových adeptov sa uskutoční počas štyroch stretnutí, vždy v pondelok od 17:30 hod. Prvé stretnutie bude 30.08. V prípade záujmu je potrebné čo najskôr kontaktovať KR emailom na adrese kr.sofz@gmail.com, alebo telefonicky na +421 904 700 227.

Zmeny v obsadení

VII. liga: 2. kolo (1.09.2021 o 16:00)
Poráč - Sp. Tomášovce Pavlik F., Pekár, Žiga T., Pavlik P.

U19 B: 2. kolo (28.08.2021 o 16:00)
Kluknava - Nálepkovo Kerecman ruší sa obsadenie
Helcmanovce - Margecany Kerecman za Kotradyho

U15 B: 2. kolo (28.08.2021 o 13:45)
Nálepkovo - V. Folkmar Kerecman za Hamráčka
Mníšek n/H - Prakovce laik za Kotradyho
Kluknava - Margecany Žiga T. ako R, Kerecman ruší sa obsadenie

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195409