Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.5, 10.8.2021

Úradná správa SOFZ č.5

ŠTK SOFZ

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U15 - A - 1. Kolo: Letanovce - Jamník dňa 19.08.2021 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).

2. ŠTK na základe podania FK Slovan Veľký Folkmar (U19 - B) cez ISSF zo dňa 10.08.2021 berie na vedomie odhlásenie družstva dorastu zo súťaže U19 - B. Do pozornosti DK.

3. Vyhláška ÚVZ SR č. 236/2021 platné od 31.7.2021
AKTUÁLNE PODMIENKY

organizácie súťažných stretnutí podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 233/2021 v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 236/2021 platné od 31.7.2021 (pri tomto usmernení sa vychádza z toho, že od pondelka 19.7.2021 sú všetky okresy v SR zelené v stupni Monitoring z pohľadu rizikovosti šírenia ochorenia COVID - 19 a hlavné zmeny oproti pôvodnej vyhláške č. 223/2021 sú vyznačené červeným)
1. PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNUTÍ NIŽŠÍCH FUTBALOVÝCH LÍG A MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ
Tréningy:
· tréningy sa uskutočňujú v zásade BEZ OBMEDZENÍ počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov a osôb zúčastnených tréningového procesu
Súťažné stretnutia :
· NIE JE POTREBNÉ testovanie hráčov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod športového podujatia do limitu 100 osôb, t. j. VŠETKY tieto osoby sa zúčastňujú zápasu bez obmedzenia
Diváci
Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za týchto hlavných podmienok:
- maximálny počet divákov je v prípade státia 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia max. 75% kapacity priestoru, nie však viac ako 1000 osôb v exteriéri,
- sedenie v každom druhom rade,
- všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo iných skutočnostiach (prekonanie ochorenia, atď.), pričom u detí do 12 rokov veku sa test NEVYŽADUJE,
- nie je potrebné uchovávať telefonické alebo emailové kontakty návštevníkov,
- zákaz konzumácie jedál a nápojov.

DK SOFZ

U. č. 3-5-2021/2022: Jozef Hudec(1062674, OŠK Slovinky; VII. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným hraním rukou pred PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 08.08.2021// 10.- €

U. č. 3-6-2021/2022:Dávid Kováč (1328362, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 10.11.2021 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 3-7-2021/2022:Marek Žiga (1196030, FK Prakovce; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 10.11.2021 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 3-8-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ: klub FK Slovan Veľký Folkmar: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (odhlásenie mužstva U-19B po Aktíve SOFZ) - DS: pokuta vo výške 300.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 5 DP a RS/A/7/m2 // 300.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

2. kolo (15.08.2021 o 16:30)
VI. liga:

Hrabušice - Smižany (10:30) Sucheňák, Pavlik F., Kerecman, Pavlik P.
Letanovce - Prakovce (10:30) Mužík, Čuj, Zekucia, Tkáčik
Spartak Bystrany - Sp. Hrušov Pekár,Šuba S.
Chrasť n/H - SŠM Bystrany Zvalený,Dulovič, Kunzo F.
Jamník - Helcmanovce Hamráček,Šofranko,Tkáčik
Mníšek n/H - Margecany Čuj,Zekucia
Odorín - Markušovce Novotný, Revaj
VII. liga:
Teplička „B" - Slovinky (10:30) Novotný, Žiga T.,Dulovič, Kunzo F.
Iliašovce - Hnilčík Pavlik F.,Kerecman, Pavlik P.
Matejovce n/H - Rudňany „B" Sucheňák, Slavkovský
Poráč - Sp. Tomášovce (1.9.2021 o 16:00) Zekucia, Pekár, Hamráček, Pavlik P.

KR SOFZ dôrazne upozorňuje R a AR na dôslednú kontrolu členov realizačných tímov a náhradníkov oboch družstiev pred stretnutím v súlade so zápisom o stretnutí.

Zmeny v obsadení
2. kolo (15.08.2021 o 16:30)

VI. Liga:
Jamník - Helcmanovce Kerecman za Šofranka
VII. liga:
Iliašovce - Hnilčík Slavkovský za Kerecmana
Matejovce n/H - Rudňany „B" Slavkovský ruší sa obsadenie
 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195370