Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.4, 3.8.2021

Úradná správa SOFZ č.4

ŠTK SOFZ

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- U19 - B - 3. Kolo: Gelnica - Helcmanovce dňa 04.09.2021 o 12:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím V.
ligy - PT: Gelnica - Štrba (bez poplatku).

- VII. liga - 1. kolo: Rudňany"B" - Iliašovce dňa 08.08.2021 o 16:30 hod. na HP v Iliašovciach. Dôvod: vzájomná dohoda klubov( Rudňany"B" - 10€ poplatok). Stretnutie 8. kola. Iliašovce - Rudňany"B" sa uskutoční dňa 26.09.2021 o 15:00 hod. na HP v Rudňanoch.

2. ŠTK zamieta:

- žiadosť TJ Slovan Slovenský Raj Sp. Tomášovce o zmenu ÚHČ stretnutia 1. Kola: Sp. Tomášovce -
Matejovce n/H podľa RS bod 18/b.
3. ŠTK na základe podania FK Pokrok SEZ Krompachy zo dňa 27.07.2021 berie na vedomie prihlásenie
U11 do skupiny A a do skupiny B
4. ŠTK pre nesplnenie ustanovení RS bod 10/i a j odstupuje TJ Sokol Chrasť n/H do pozornosti DK.
5. Vyhláška ÚVZ SR č. 236/2021 platné od 31.7.2021
AKTUÁLNE PODMIENKY
organizácie súťažných stretnutí podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 233/2021 v znení vyhlášky ÚVZ SR č.
236/2021 platné od 31.7.2021
(pri tomto usmernení sa vychádza z toho, že od pondelka 19.7.2021 sú všetky okresy v SR zelené v stupni
Monitoring z pohľadu rizikovosti šírenia ochorenia COVID - 19 a hlavné zmeny oproti pôvodnej vyhláške
č. 223/2021 sú vyznačené červeným)
1. PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNUTÍ NIŽŠÍCH FUTBALOVÝCH LÍG A MLÁDEŽNÍCKYCH
SÚŤAŽÍ
Tréningy:
· tréningy sa uskutočňujú v zásade BEZ OBMEDZENÍ počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov
a osôb zúčastnených tréningového procesu
Súťažné stretnutia :
· NIE JE POTREBNÉ testovanie hráčov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod športového podujatia
do limitu 100 osôb, t. j. VŠETKY tieto osoby sa zúčastňujú zápasu bez obmedzenia
Diváci
Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za týchto hlavných podmienok:
 maximálny počet divákov je v prípade státia 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia max. 75%
kapacity priestoru, nie však viac ako 1000 osôb v exteriéri,
 sedenie v každom druhom rade,
 všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie
starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín,
ktorý je možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo iných skutočnostiach (prekonanie
ochorenia, atď.), pričom u detí do 12 rokov veku sa test NEVYŽADUJE,
 nie je potrebné uchovávať telefonické alebo emailové kontakty návštevníkov,
 zákaz konzumácie jedál a nápojov. 

DK SOFZ

U. č. 2-4-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ: klub TJ Sokol Chrasť nad Hornádom: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nesplnenie povinnosti mať jedno mládežnícke družstvo pre družstvo štartujúce v VI. Ldospelých - Rozpis SOFZ bod 10/i/) - DS: pokuta vo výške 350.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 5 DP a RS/A/7/m3 // 350.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

1. kolo (08.08.2021 o 16:30)

VI. liga:
Smižany - Jamník (10:30) Kotrady,Šofranko, Mužík, Kunzo F.
SŠM Bystrany - Sp. Hrušov (10:30) Čuj, Kerecman, Hamráček, Pavlik P.
Prakovce - Mníšek n/H Cehuľa, Šándor, Kunzo F.
Odorín - Spartak Bystrany Sucheňák,Dulovič, Tkáčik
Margecany - Hrabušice Novotný,Zekucia, Zekuciová
Markušovce - Letanovce Šuba S., Furman, Kerecman, Pavlik P.
Helcmanovce - Chrasť n/H Pekár, Mužík, Pavlik F.

VII. liga:

Poráč - Teplička „B" (07.08.2021) Šofranko, Šuba S.., Šándor, Tkáčik
Hnilčík - Slovinky (07.08.2021) Žiga T., Zekucia, Revaj, Kunzo F.
Sp. Tomášovce - Matejovce n/H (10:30) Furman,Dulovič, Slavkovský, Tkáčik
Rudňany „B" - Iliašovce Hamráček , Čuj

KR oznamuje rozhodcom a delegátom SOFZ, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční vo štvrtok 5. augusta 2021 od 17.00 hod. v budove Strednej priemyselnej školy technickej na Hviezdoslavovej ulici č. 6. Pozvánky s programom seminára boli zaslané e-mailovou poštou.

KR žiada rozhodcov a delegátov SOFZ o pomoc s náborom nových rozhodcov. Záujemcom o vykonávanie funkcie rozhodcu či delegáta zväzu stačí napísať mail s kontaktnými údajmi na adresu kr.sofz@gmail.com a členovia KR SOFZ ho budú kontaktovať. Školenie nových rozhodcov začne na prelome mesiacov august / september 2021.

KR SOFZ 

Zmeny v obsadení
1. kolo (08.08.2021 o 16:30)
VI. liga:

Prakovce - Mníšek n/H Hamráček za Cehuľu, Pavlik F. ako AR2
Margecany - Hrabušice Cehuľa za Novotného
Helcmanovce - Chrasť n/H Pavlik F. ruší sa obsadenie
VII. liga:
Poráč - Teplička „B" (07.08.2021) Pekár za Šubu S.
Rudňany „B" - Iliašovce Čuj ako R, Hamráček ruší sa delegácia, ZMENA miesta
stretnutia na Iliašovce 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195399