Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.27, 8.6.2021

Úradná správa SOFZ č.27

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 27.6.2021(nedeľa) o 10.00 hod. v priestoroch obecného úradu obce Teplička. Program bude členom Riadnej konferencie zaslaní elektronickou poštou.  

Poplatky (vedenie účtovníctva) FK SOFZ za mesiac máj, jún 2021 nebudú účtované v zbernej faktúre v systéme ISSF.

ŠTK SOFZ č.27

1.Upravené, zjednodušené Covid opatrenia pre amatérsky futbal platné od 17.05.2021

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do :
- II.st. ostražitosti (oranžová) - Gelnica, Humenné, Kežmarok, Košice, Košice okolie, Medzilaborce, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Sabinov, Snina, Sp. Nová Ves, Svidník, Vranov
• veľkosť sektora nesmie byť menšia ako 300 m2
• v sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner
• súťaže amatérskych športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri, nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie v každom druhom rade
• súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov, 208/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 5
• organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID - 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID - 19 nie starším ako 24 hodín.
Prítomnosť obecenstva je možná v okresoch 1. stupňa varovania (zelená, žltá, ružová), kde je povinný negatívny test nie starší ako 72 hod. u PCR testov a 24 hodín u ATG testov. Organizátor je povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, adresa pobytu a telefonický kontakt), po uplynutí 14 dní je povinný tieto osobné údaje zničiť.
208 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
§ 7 Spoločné ustanovenia
(1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 10 rokov veku.
(2) Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.

2.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- U19 - A - 11. kolo: Teplička - Odorín dňa 09.06.2021 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Teplička- 5€ poplatok).
- U15 - B - 11. kolo: V. Folkmar - Kluknava dňa 12.06.2021 o 10:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Kluknava - 5€ poplatok).
- U15 - A - 10. kolo: Iliašovce - Rudňany dňa 13.06.2021 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Rudňany - 5€ poplatok).

3. ŠTK ruší stretnutie:

- U15 - B - 11. kolo: Mníšek n/H - Nálepkovo na základe listu TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom.

4. ŠTK kontumuje:

- VII.L - 11. kolo: Krompachy - Poráč , výsledok stretnutia 0:5 ostáva v platnosti, podľa SP čl. 82 bod 1/g(pokles počtu hráčov družstva D pod 7).
- U19 - A 10. kolo: Hrabušice - Chrasť n/H - 3:0 kontumačne, podľa SP čl. 82 bod 1/b(nenastúpenie družstva H na stretnutie).
- U19 - B - 10. kolo: Nálepkovo - Helcmanovce - 3:0 kontumačne, podľa SP. čl. 82 bod 1/b(nenastúpenie družstva H na stretnutie).
- U19 - B - 10. kolo: Gelnica - Prakovce, výsledok stretnutie 9:0 ostáva v platnosti, podľa SP čl. 82 bod 1/g(pokles počtu hráčov družstva H pod 7).
- U15 - B - 9. kolo: Helcmanovce - Nálepkovo - 3:0 kontumačne, podľa SP čl. 82 bod 1/ b(nenastúpenie družstva H na stretnutie).
- U15 - B - 10. kolo: Mníšek n/H - Helcmanovce - 0:3 kontumačne, podľa SP čl. 82 bod 1/ b(nenastúpenie družstva D na stretnutie).

5. ŠTK na základe podania MFK Gelnica(žiaci) zo dňa 08.06.2021 ruší kvalifikačne stretnutie víťazov U15 - A a U15 - B o postup do súťaží riadených VsFZ. Víťaz U15 - A po vytvorení dvojičiek má právo postupu do súťaží riadených VsFZ.

6. ŠTK na základe pandemických opatrení a ÚVZ ruší stretnutie Výberu SOFZ proti víťazovi VI. ligy.

7.ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme . Podanie je potrebné zaslať v termíne od 21.6.2021 - do 12.07.2020. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2020/2021, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr pre súťažný ročník 2021/2022 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 05. - 06.06.2021.

9. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 15.06.2021 od 16:00 hod.

10. ŠTK na základe podania TJ Lokomotíva Margecany(U19 - B) zo dňa 10.06.2021 ruší kvalifikačne stretnutie víťazov U19 - A a U19 - B o postup do súťaží riadených VsFZ. Víťaz U19 - A má právo postupu do súťaží riadených VsFZ. 

DK SOFZ

U. č. 15-64-2020/2021: Adam Jakoubek (1363002, FK Prakovce; U15-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 6.6.2021 // 5.- €

U. č. 15-65-2020/2021: René Horváth (1348394, TJ Spartak Bystrany; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 6.6.2021 // 5.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

13. kolo (13.06.2021 o 17:00)
VI. liga:

Margecany - Helcmanovce (10:30) Magdoško,Mužik, Čuj,SOFZ
Chrasť n/H - Prakovce (10:30) Cehuľa,Slavkovský, Šándor, Kunzo F.
Smižany - Teplička (10:30) Hamráček, Pekár, Dulovič,Pavlik P.
Spartak Bystrany - SŠM Bystrany Čuj, Šofranko, Revaj, Tkáčik
Letanovce - Markušovce Mužik, Sucheňák,Cehuľa, Pavlik P.
Mníšek n/H - Jamník Furman, Zekuciová, Zekucia
11. kolo (12.06.2021 o 17:00)
U19 - A:
Olcnava - Matejovce n/H (10:30) Šofranko
Teplička - Odorín (09.06.2021 o 16:00) Hamráček, Mužik
Chrasť n/H - Spartak Bystrany Sucheňák
U19 - B:
Prakovce - Nálepkovo Magdoško
Gelnica - V. Folkmar Mužik, Žiga T.
Helcmanovce - Kluknava Kotrady
10. kolo (12.06.2021 o 14:45)
U15 - A:
Hrabušice - Letanovce (12:00) Zekuciová, Zekucia
Iliašovce - Rudňany (13.06.2021 o 10:30) Žiga T.
Jamník - Sp. Tomášovce (13.06.2021) Šofranko
Markušovce - SŠM Bystrany (13.06.2021) Dulovič
Slovinky - Odorín (13.06.2021) Šándor
11. kolo (12.06.2021 o 14:45)
U15 - B:
V. Folkmar - Kluknava (10:00) Kotrady
Margecany - Prakovce Žiga T., Mužik
Helcmanovce - Gelnica (13.06.2021 o 14:30) Zekucia, Zekuciová, Furman

Zmeny KR SOFZ 

13. kolo (13.06.2021 o 17:00)

VI. liga:
Margecany - Helcmanovce (10:30) Švarc za SOFZ
Spartak Bystrany - SŠM Bystrany Revaj ruší sa obsadenie
Mníšek n/H - Jamník Revaj za Zekuciovú
11. kolo (12.06.2021 o 17:00)
U19 - A:
Chrasť n/H - Spartak Bystrany Čuj za Sucheňáka
U19 - B:
Gelnica - V. Folkmar Zekucia za Žigu T.
10. kolo (12.06.2021 o 14:45)
U15 - A:
Hrabušice - Letanovce (12:00) Zekucia ruší sa obsadenie
Iliašovce - Rudňany (13.06.2021 o 10:30) Kopaničák za Žigu T.
11. kolo (12.06.2021 o 14:45)
U15 - B:
Margecany - Prakovce Zekucia za Žigu T.
Helcmanovce - Gelnica (13.06.2021 o 14:30) Revaj za Zekuciovú

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195364