Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.17, 13.10.2020

Úradná správa SOFZ č.17

DK SOFZ

U. č. 11-52-2020/2021: Matúš Kováč (1187449, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 11.10.2020 // 10.- €

U. č. 11-53-2020/2021: z podnetu STK SOFZ: klub OFK Matejovce nad Hornádom: Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (pokles hráčov družstva U19-A pod 7 v prípade, že mužstvo nastúpilo na stretnutie 8. kola U19-A medzi OFK Matejovce nad Hornádom a TJ Spartak Bystrany s menej ako 11 hráčmi - Rozpis SOFZ bod A/7/m1) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ: 50% na účet TJ Spartak Bystrany

U. č. 11-54-2020/2021: Tobiaš Kamenický (1328534, TJ Slovan Smižany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 12.10.2020 // 10.- €

U. č. 11-55-2020/2021: z podnetu ŠTK SOFZ a na základe podania TJ Lokomotíva Margecany: klub OTJ Jamník: Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (nesplnenie nariadenia ŠTK SOFZ zo dňa 29.09.2020 - bod 5/ úradnej správy o organizovaní majstrovského stretnutia výsostne v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - nedodržanie maximálneho počtu 50 osôb na majstrovskom stretnutí 10. kola VI. L medzi OTJ Jamník a TJ Lokomotíva Margecany - Rozpis SOFZ bod A/7/m) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 70.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 11-56-2020/2021: z podnetu ŠTK SOFZ: klub FK Slovan Helcmanovce: Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (nesplnenie nariadenia ŠTK SOFZ zo dňa 29.09.2020 - bod 5/ úradnej správy o organizovaní majstrovského stretnutia výsostne v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - nedodržanie maximálneho počtu 50 osôb na majstrovskom stretnutí 10. kola VI. L medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ Družstevník Odorín - Rozpis SOFZ bod A/7/m) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 70.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 11-57-2020/2021: Upozornenie DK SOFZ: Vzhľadom k aktuálne prijatým opatreniam Ústredného krízového štábu SR a vlády SR zo dňa 11.10.2020 DK SOFZ previnilcom oznamuje, že o prípadnom dovykonaní disciplinárnej sankcie na časové obdobie, resp. počet stretnutí DK SOFZ rozhodne po ukončení účinnosti vyššie spomenutých prijatých opatrení. Týmto sa ruší rozhodnutie DK SOFZ: U. č. 9-44-2020/2021.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

ŠTK SOFZ č.17 

Vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. októbra 2020 pozastavuje (prerušuje) všetky súťaže dospelých a mládeže riadené SOFZ od dnešného dňa, to znamená 13. októbra 2020 vrátane. Stretnutia sú odložené na neurčito.
Účinnosť a platnosť ďalších opatrení vlády SR a Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu k seniorským súťažiam a ostatným športovým aktivitám ( tréningový proces, turnaje, prípravné zápasy a pod.), nie je v dobe vydania tohto usmernenia oficiálne známa.
SOFZ bude situáciu monitorovať a pri každej prípadnej zmene vydá usmernenie týkajúce sa týchto opatrení hneď, ako to bude možné.

1.ŠTK kontumuje: stretnutie:
- U19 - A - 8. kolo: Matejovce n/H - Sp. Bystrany na 0 : 3 podľa SP č. 82 bod 1/g( pokles počtu hráčov družstva D pod 7). Do pozornosti DK.

2. ŠTK SOFZ v nadväznosti na ÚS ŠTK SOFZ č.16 bod 3/ zo dňa 06.10.2020 vykonala šetrenie vo veci, pričom konštatuje nasledovné: K porušeniu čl. 21 ods. 2 SP ani čl. 21 ods. 3 SP nedošlo, pretože aplikácia týchto článkov SP predpokladá dohodu klubov o striedavom štarte hráčov, čo nie je posudzovaný prípad. Na základe komplexného posúdenia oprávnenosti štartu hráčov ŠTK SOFZ preskúmala, či nedošlo k porušeniu čl. 47 ods. 2 SP, čo by ako jediné prichádzalo v danej veci do úvahy, pričom na základe vlastného šetrenia zistila, že nedošlo k porušeniu ani tohto relevantného článku SP. ŠTK SOFZ tak uzatvára, že štart všetkých hráčov OŠK Rudňany „B" v predmetnom stretnutí bol oprávnený a v súlade s čl. 47 ods. 2 SP, a z tohto dôvodu považuje námietku TJ Slovenský Raj Sp. Tomášovce za celkom zjavne nedôvodnú.

3. ŠTK na základe odstúpenia podnetu TJ Lokomotíva Margecany zo strany KR SOFZ tento odstupuje na prejednanie DK (nerešpektovanie nariadenia ŠTK zo dňa 29.09.2020 - bod 5 zo strany OTJ Jamník - nedodržanie maximálneho počtu 50 osôb na majstrovskom stretnutí 10. kola VI. L medzi OTJ Jamník a TJ Lokomotíva Margecany).

4. ŠTK na základe vlastného šetrenia odstupuje FK Slovan Helcmanovce na prejednanie DK (nerešpektovanie nariadenia ŠTK zo dňa 29.09.2020 - bod 5 zo strany FK Slovan Helcmanovce - nedodržanie maximálneho počtu 50 osôb na majstrovskom stretnutí 10. kola VI. L medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ Družstevník Odorín).

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí hraných v dňoch 8. 10- 11.10.2020

KR SOFZ

KR berie na vedomie pochvalu od FK 56 Iliašovce na R Hamráček a AR Revaj, Žiga T. zo stretnutia Iliašovce - Krompachy "B".

KR odstupuje podnet TJ Lokomotíva Margecany na riešenie ŠTK SOFZ.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2015052