Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.16, 6.10.2020

Úradná správa SOFZ č.16

Sekretariát SOFZ

V zbernej faktúre - ISSF za 9/2020 sa nachádza položka „Komisia rozhodcov - poplatok za zmenu termínu do 10 dní". V položke je zahrnuté doúčtovanie 50% odmeny, ostatné R a DZ SOFZ v súťažiach dospelých (6,7 liga) za 8/2020.
Dotácia SFZ 50% na odmeny, ostatné pre R a DZ SOFZ sa týka len stretnutí mládeže v súťažiach SOFZ.

ŠTK SOFZ č.16

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 - B - 10. kolo: Gelnica - Prakovce dňa 25.10.2020 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U19 - B - 11. kolo: Prakovce - Nálepkovo dňa 31.10.2020 o 14:00 hod. podľa RS str. 12 bod. 18/b.(bez poplatku).

2. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutia:
- VII. liga - 8. kolo: Hnilčík - Slovinky dňa 24.10.2020 o 14:00 hod.
- U15 - A - 7. kolo: SŠM Bystrany - Hrabušice dňa 14.10.2020 o 15:30 hod.(vzájomná dohoda klubov).

3. ŠTK berie na vedomie podanie TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce zo dňa 05.10.2020 a o výsledku svojho rozhodnutia bude predmetný FK informovať v nasledujúcej ÚS.

4. ŠTK neprejednala podanie OKŠ Spišský Hrušov pre neadresnosť na príslušnú komisiu.

5. ŠTK vyzýva FK(kategória U11 - prípravky) skupina A o predloženie vzájomných dohôd neodohraného 1. kola v termíne do 13.10.2020 (termín nahlásiť p. Mlynárovi - Letanovce, ktorý zašle konečné rozhodnutie prostredníctvom podania cez ISSF na ŠTK SOFZ).

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí hraných v dňoch 03. - 04.10.2020

DK SOFZ

U. č. 10-45-2020/2021: DK SOFZ opravuje zrejmú nesprávnosť v písaní v U. č. 9-36-2019/2020 - bod II/písm. b), c) vo výroku o dĺžke plynutia DS tak, že text „v trvaní 1 mesiaca od 22.09.2020 do 22.10.2021" nahrádza textom „v trvaní 1 mesiaca od 22.09.2020 do 22.10.2020" // bez poplatku
U. č. 10-46-2020/2021: Drahomír Diro (1153066, FK Prakovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 5.10.2020 // 10.- €
U. č. 10-47-2020/2021: Ivo Vikartovský (1262162, OŠK Hnilčík; VII. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ) - na základe stanoviska KR SOFZ DK SOFZ ukladá túto DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 5.10.2020 // 10.- €
U. č. 10-48-2020/2021: Daniel Depta (1336788, TJ Družstevník Odorín; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 4.10.2020 // 5.- €
U. č. 10-49-2020/2021: Matej Hanuščin (1285012, TJ Družstevník Odorín; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 05.01.2021 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €
U. č. 10-50-2020/2021: Ladislav Bandy (1427647, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U15-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 05.01.2021 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €
U. č. 10-51-2020/2021: Patrik Butvin (1285973, OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 05.01.2021 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 10.10..-11.10.2020

VI. liga, 10. kolo (11.10.2020) o 14:30 hod. 

Prakovce – Letanovce 10.10. Magdoško, Pecha, Pavlík F., Tornay 

SŠM Bystrany – Mníšek n/H o 10:30 Hamráček, Pekár, Šofranko, Pavlík

Chrasť n/H – Smižany o 10:30 Cehuľa, Revaj, Slavkovský

Jamník – Margecany Novotný, Mužík, Zekucia, F. Kunzo

Markušovce – Spartak Bystrany Čuj, Pavlík F., Revaj, Pavlík

Helcmanovce – Odorín Sucheňák, Zekuciová, Šuba S., Tkáčik

VII. liga, 10. kolo (11.10.2020) o 14:30 hod. 

Hnilčík – Rudňany „B“ 10.10. Kotrady, Zekucia, Zekuciová 

Iliašovce – Krompachy „B“  10.10. Hamráček, Revaj, Žiga T., Pavlík

Spišské Tomášovce – Matejovce n/H o 10:30 Mužík, Žiga T., Novotný, F. Kunzo

Spišský Hrušov – Teplička „B“  Pekár, Cehuľa 

Slovinky – Gelnica „B“ Furman, Hamráček, Pecha

U19-A, 8. kolo (10.10.2020) o 14:30 hod. 

Olcnava – Teplička o 10:30 Pecha

Hrabušice – Odorín o 14:00 Čuj

Matejovce n/H – Spartak Bystrany Slavkovský 

U19-B, 8. kolo (10.10.2020) o 14:30 hod. 

Nálepkovo – Margecany Sucheňák 

Prakovce – Helcmanovce 11.10. o 13:30 Šofranko 

Veľký Folkmar – Kluknava 11.10. Magdoško 

U15-A, 8. kolo (10.10.2020) o 12:15 hod. 

Hrabušice – Olcnava o 12:00 Čuj

Iliašovce – Letanovce Žiga T. 

Rudňany – Spišské Tomášovce Slavkovský 

Jamník – SŠM Bystrany 11.10. Zekucia

Markušovce – Slovinky 11.10. Pavlík F. 

U15-B, 8. kolo (10.10.2020) o 12:15 hod. 

Nálepkovo – Prakovce Sucheňák 

Mníšek n/H – Veľký Folkmar Kotrady

Gelnica – Kluknava 11.10. o 10:30 Magdoško 

Helcmanovce – Margecany 11.10. o 12:00 Šuba S., Sucheňák, Zekuciová 

II. liga, SMŽ sk. D (10.10.2020) o 10:00 a 11:45 hod

Krompachy – Smižany Pavlík F. 

KR na základe podnetu DK SOFZ vzhliadla videozáznam zo stretnutia Gelnica „B“ – Hnilčík  a potvrdzuje správnosť rozhodnutia R v 75. min. ohľadom vylúčenia H7.


Zmeny v obsadení
Dospelí

Hnilčík - Rudňany „B" 10.10. Zekucia ruší sa obsadenie, Zekuciová ako AR1
Iliašovce - Krompachy „B" 10.10. ÚHČ o 15:30

Helcmanovce - Odorín Tkáčik ruší sa obsadenie 
Dorast
Matejovce n/H - Spartak Bystrany Zekucia za Slavkovského
Žiaci
Rudňany - Spišské Tomášovce Zekucia za Slavkovského 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1991653