Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.14, 22.9.2020

Úradná správa SOFZ č.14

Sekretariát SOFZ

Upozorňuje FK SOFZ 6,7 liga dospelí, že v mesačnej zbernej faktúre za mesiac september/2020 im bude doúčtované 50% odmeny, ostatné R a DZ SOFZ, nakoľko v mesačnej zbernej faktúre za mesiac august/2020 im bolo účtovaných len 50% odmien, ostatné R a DZ SOFZ. 

Dotácia SFZ 50% sa týka len stretnutí mládeže v súťažiach SOFZ.

ŠTK SOFZ

1. ŠTK nariaďuje odohrať 1. kola turnaja prípraviek U11 - skupina A - HP Harichovce dňa 03.10.2020 o 9:00 hod. , skupina B - HP Krompachy dňa 04.10.2020 o 9:00 hod. Uvedeného turnaja sa môžu zúčastniť aj hráčky, ktoré sú najviac o dve vekové kategórie staršie, ako je veková úroveň súťaže, v ktorej hrajú za prípravku(čl.28 bod 12 SP).

2.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- U15 - A - 6. kolo: Rudňany - SŠM Bystrany dňa 26.09.2020 o 15:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím 10. kola - IV.ligy PT: Rudňany - Harichovce (bez poplatku).
- U15 - B - 6. kolo: Nálepkovo - Gelnica dňa 26.09.2020 o 12:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(Gelnica - 5€ poplatok).

3. ŠTK neprejednala námietku FK Slovan Veľký Folkmar(žiaci) pre neadresnosť na príslušnú komisiu a nesplnenie náležitosti čl. 86 SP.

4. ŠTK kontumuje stretnutie:

- VII. liga - 1. kolo: Sp. Hrušov - Krompachy"B" - z 0:0 na 3:0 podľa čl. 82 bod 1/ f SP(neoprávnený štart hráča na RP hráča Jozef Ziolkovský v predmetnom majstrovskom stretnutí )a na základe písomného stanoviska FK Pokrok SEZ Krompachy"B" podaním cez ISSF zo dňa 17.09.2020. Do pozornosti DK. ŠTK odstupuje R,AR a DZ za nezaslanie písomného stanoviska podaním na komisiu ŠTK k namietanému hráčovi na KR.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí hraných v dňoch 19.09. - 20.09.2020.  

6. ŠTK na základe podania OŠK Slovinky cez ISSF systém zo dňa 24.09.2020 a na základe skutočnosti, že niekoľko hráčov sa ocitlo v karanténe(Covid 19) ruší stretnutie 8. kola VII. ligy: Hnilčík - Slovinky, ktoré sa má odohrať dňa 26.09.2020 o 15:00 hod. O termíne predmetného stretnutia bude ŠTK informovať dotknuté FK prostredníctvom ÚS. 

7. ŠTK na základe podania OŠK Rudňany cez ISSF systém zo dňa 26.09.2020 a na základe skutočnosti, že jeden hráč je pozitívny a niekoľko hráčov sa ocitlo v karanténe(Covid 19) ruší stretnutie 6. kola U15 - A: Rudňany - SŠM Bystrany, ktoré sa má odohrať dňa 26.09.2020 o 15:00 hod. O termíne predmetného stretnutia bude ŠTK informovať dotknuté FK prostredníctvom ÚS.  

DK SOFZ

U. č. 8-30-2020/2021: Ján Dirda (1364901, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - kopnutie do súpera mimo súboja o loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP, od 20.09.2020 do 04.10.2020 // 5.- €

U. č. 8-31-2020/2021: Matej Hanuščin (1285012, TJ Družstevník Odorín; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) DP (HNS - sotenie súpera nadmernou silou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 49 ods. 2 písm. a) DP, od 20.09.2020 // 5.- €

U. č. 8-32-2020/2021: z podnetu ŠTK SOFZ: previnilci klubu + klub FK POKROK SEZ KROMPACHY - neoprávnený štart podľa čl. 53 DP a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 63 ods. 1 písm. e) DP (neoprávnený štart hráča FK POKROK SEZ KROMPACHY „B" - štart hráča na RP hráča Jozef Ziolkovský v majstrovskom stretnutí 1. kola VII. L medzi OKŠ Spišský Hrušov a FK POKROK SEZ KROMPACHY hranom dňa 15.09.2020 + vedomé zadanie nepravdivého údaja do ISSF ohľadom spomínaného hráča) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe výsledkov šetrenia zo strany ŠTK SOFZ, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v pléne takto rozhodla a ukladá tieto DS:
a) klub FK POKROK SEZ KROMPACHY - pokuta vo výške 130.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 4 DP a RS/A/7/m
b) osoba uvedená v zápise ako kapitán - František Jochman (1017728) - DS: pozastavenie výkonu funkcie kapitána v trvaní 6 mesiacov od 22.09.2020 do 22.03.2021 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP
c) osoba uvedená v zápise ako vedúci - František Jochman - DS: pozastavenie výkonu funkcie vedúceho v trvaní 6 mesiacov od 22.09.2020 do 22.03.2021 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP
// 130.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 8-33-2020/2021: DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1, ods. 3 písm. a), d), g) DP začína disciplinárne konanie proti hráčovi OŠK Hnilčík - Lukáš Jakuba (1190620) pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. b) DP (surová hra - podrazanie súpera nadmernou silou v súboji o loptu s následkom zranenia hráča, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry) a na základe uvedeného ukladá:
a) klubu OŠK Hnilčík zaslať DK SOFZ do najbližšieho zasadnutia videozáznam zo stretnutia 7. kola medzi OŠK Hnilčík a FK 56 Iliašovce (postačuje 1. polčas, konkrétne situácia pred udelením ČK pre D5, teda rozmedzie od 5. minúty do 15. minúty)
b) hráčovi OŠK Hnilčík - Lukáš Jakuba (1190620) podľa čl. 43 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 4 DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti do rozhodnutia o disciplinárnom previnení
c) klubu FK 56 Iliašovce zaslať DK SOFZ do najbližšieho zasadnutia lekárske potvrdenie o prípadnej práceneschopnosti H10, resp. predpokladanej dĺžke jej trvania
// bez poplatku

U. č. 8-34-2020/2021: DK SOFZ neprejednala podanie klubu FK Slovan Veľký Folkmár z dôvodu, že nie je vecne príslušná vo veci konať. Pre úplnosť DK SOFZ poznamenáva, že obsah podania je nejasný a nie je zrejmé, čoho sa ním podávateľ domáha. // bez poplatku

U. č. 8-35-2020/2021: DK SOFZ dôrazne upozorňuje R na potrebu dôsledného popisu priestupkov pri udelení ČK, najmä precízneho rozlišovania medzi surovou hrou (v súboji o loptu) a HNS (mimo súboja o loptu, resp. v prerušenej hre) pod hrozbou disciplinárnych následkov v podobe pozastavenia výkonu funkcie R

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 26.9.-27.9.2020

VI. liga, 8. kolo (27.9.2020) o 15:00 hod. 

Mníšek n/H – Letanovce o 10:30 Bobko D. Šuba S.RevajTkáčik

Teplička – Odorín o 10:30 Cehuľa, Magdoško, Pavlik P. 

SŠM Bystrany – Smižany Pekár, Pavlík F., Tkáčik

Chrasť n/H – Margecany SucheňákŠuba S.Kunzo F. 

Jamník – Spartak Bystrany CehuľaKerecmanPavlík P. 

Markušovce – Helcmanovce Furman, Revaj

VII. liga, 8. kolo (27.9.2020) o 15:00 hod. 

Hnilčík – Slovinky 26.9. Sucheňák, Revaj - stretnutie sa ruší

Krompachy „B“ – Teplička „B“ o 10:30 Žiga T., Furman,DulovičF. Kunzo

Poráč – Matejovce n/H HamráčekZekuciová

Spišský Hrušov – Rudňany „B“  Šofranko

Spišské Tomášovce – Gelnica „B“ MagdoškoZekucia

U19-A, 6. kolo (26.9.2020) o 15:00 hod. 

Teplička – Chrasť n/H o 14:00 Čuj

Matejovce n/H – Hrabušice Zekucia

Spartak Bystrany – Olcnava Pavlík F. 

U19-B, 6. kolo (26.9.2020) o 15:00 hod. 

Kluknava – Gelnica Žiga T. 

Margecany – Prakovce o 16:00 Magdoško

Veľký Folkmar – Nálepkovo 27.9. laik

U15-A, 6. kolo (26.9.2020) o 12:45 hod. 

Letanovce – Olcnava o 10:30 Slavkovský 

Hrabušice – Odorín o 12:00 Zekuciová

Iliašovce – Spišské Tomášovce Kerecman

Rudňany – SŠM Bystrany o 15:00 Hamráček - stretnutie sa ruší

Jamník – Slovinky 27.9. Kerecman

U15-B, 6. kolo (26.9.2020) o 12:45 hod. 

Nálepkovo – Gelnica o 12:15 Sucheňák

Prakovce – Mníšek n/H Magdoško

Kluknava – Helcmanovce Žiga T. 

Veľký Folkmar – Margecany o 14:00 Kotrady

KR na základe podnetu FK Krompachy „B“ vzhliadla videozáznam zo stretnutia Spišský Hrušov – Krompachy „B“ a považuje  podnet za opodstatnený. KR odstupuje situáciu zo 70. min. na riešenie DK SOFZ. Hráč D11 HNS – udretie  súpera lakťom do hlavy nadmernou silou v neprerušenej hre. 

KR na základe podnetu FK Spartak Bystrany vzhliadla videozáznam zo stretnutia Chrasť n/H – Spartak  Bystrany a považuje  podnet za čiastočne opodstatnený. 

KR na základe podnetu FK Margecany vzhliadla videozáznam zo stretnutia Smižany – Margecany  a považuje  podnet za neopodstatnený. 

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Iliašovce  Teplička „B“ bez prijatia ďalších opatrení.

Zmeny v obsadení
Dospelí
Mníšek n/H - Letanovce Šuba S., Revaj, Novotný, Tkáčik
Spišský Hrušov - Rudňany „B" Novotný, Šofranko

KR na základe podnetu ŠTK SOFZ opätovne vyzýva R, AR a DZ zo stretnutia Spišský Hrušov - Krompachy „B" o zaslanie písomného stanoviska prostredníctvom podania v ISSF pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1991639