Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.13, 16.9.2020

Úradná správa SOFZ č.13

ŠTK SOFZ 

1. ŠTK na základe podania FK cez ISSF systém ruší 1. kolo turnaja prípraviek U11, ktoré sa má odohrať dňa 17.09.2020 o 9:00 hod. Zároveň na základe podania FK nariaďuje odohrať 1. kola turnaja prípraviek U11 dňa 03.10.2020 o 9:00 hod. - skupina A - HP Harichovce , skupina B - HP Krompachy. Uvedeného turnaja sa môžu zúčastniť aj hráčky, ktoré sú najviac o dve vekové kategórie staršie, ako je veková úroveň súťaže, v ktorej hrajú za prípravku(čl.28 bod 12 SP).

2.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- U19 - B - 6.kolo: Margecany - Prakovce dňa 26.09.2020 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

3. ŠTK kontumuje stretnutie:

- U19 - A - 4.kolo: Spartak Bystrany - Chrasť n/Hornádom na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b(1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

4. ŠTK na základe podania námietky OKŠ Spišský Hrušov cez ISSF systém zo dňa 16. 09.2020 na neoprávnený štart hráča FK Pokrok SEZ Krompachy "B" - H14 - Jozef Ziolkovský ERP 1222164 v stretnutí 1. kola VII.ligy. Sp. Hrušov - FK Pokrok SEZ Krompachy "B" konaného dňa 15.09.2020 a na základe vývoja pandémie Covid 19, žiada delegované osoby - R,AR,DZ, FK Pokrok SEZ Krompachy, ako aj uvedeného hráča o písomne stanovisko k štartu v uvedenom stretnutí podaním cez ISSF systém na komisiu ŠTK v termíne do 22.09.2020.

5. ŠTK na základe podania MFK Gelnica "B" cez ISSF systém zo dňa 16.09.2020 a na základe skutočnosti, že niektorý hráči boli v priamom kontakte s pozitívne testovaným na Covid 19 (hráči budú testovaný v piatok 18.9.2020) ruší stretnutie 7. kola VII. ligy. MFK Gelnica "B" - Sp. Hrušov, ktoré sa má odohrať dňa 20.09.2020 o 10:30 hod. O termíne predmetného stretnutia bude ŠTK informovať dotknuté FK prostredníctvom ÚS.

6. ŠTK berie na vedomie podanie TJ Spartak Bystrany bez prijatia ďalších opatrení(podanie nie je adresné na príslušnú komisiu).

7. ŠTK berie na vedomie podanie OŠK Hnilčík.

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí hraných v dňoch 11.09. - 15.09.2020. 

DK SOFZ

U. č. 7-19-2020/2021: Marek Žiga (1196030, FK Prakovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 13.09.2020 // 10.- € - Upozornenie DK SOFZ: Previnilec v dohrávke dňa 15.09.2020 mohol nastúpiť.

U. č. 7-20-2020/2021: Alexander Suslov (1120629, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej podrazením súpera pre PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 14.09.2020 // 10.- € - Upozornenie DK SOFZ: Previnilec DS vykonal dňa 15.09.2020

U. č. 7-21-2020/2021: Ján Pavol (1113961, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 14.09.2020 // 10.- €

U. č. 7-22-2020/2021: Štefan Kanis (1289823, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.09.2020 // 10.- €

U. č. 7-23-2020/2021: Milan Šefčík (1240638, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným hraním rukou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 16.09.2020 // 10.- €

U. č. 7-24-2020/2021: Patrik Butvin (1285973, OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.09.2020 // 10.- €

U. č. 7-25-2020/2021: DK SOFZ neprejednala žiadosť TJ Lokomotíva Margecany ohľadom udelenia ŽK pre funkcionára F. M. z dôvodu, že nie je vecne príslušná vo veci konať - nejedná sa o situáciu podľa čl. 37 ods. 11 alebo 12 DP ! // bez poplatku

U. č. 7-26-2020/2021: Alexander Suslov (1120629, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ o žiadosti nerozhodovala, pretože zo žiadosti nie je zrejmé, akej DS sa týka (žiadateľ neoznačil rozhodnutie DK SOFZ o udelení konkrétnej DS); ak by sa aj žiadosť týkala udelenej ČK na stretnutí dňa 13.09.2020, DK SOFZ by vzhľadom na obsah rozhodnutia - U.č. 7-20-2020/2021 o nej nekonala // bez poplatku

U. č. 7-27-2020/2021: z podnetu KR SOFZ: klub OTJ Jamník: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nepredloženie videozáznamu zo stretnutia na základe požiadavky KR SOFZ) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 5 DP a RS/A/7/m // 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 7-28-2020/2021: z podnetu ŠTK SOFZ: klub TJ Sokol Chrasť nad Hornádom: nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva hostí na súťažné stretnutie 4. kola U19-A medzi TJ Spartak Bystrany a TJ Sokol Chrasť nad Hornádom) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie), na vedomie HK SOFZ - 50% na účet TJ Spartak Bystrany

U. č. 7-29-2020/2021: Patrik Šándor (1352007, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.09.2020 // 10.- €  

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok. 

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 19.9.- 20.9.2020
VI. liga, 7. kolo (20.09.2020) o 15:00 hod.
Spartak Bystrany – Prakovce o 10:30 Slebodník Pavlík F. Pavlik P. 
Letanovce – Smižany o 10:30 MagdoškoCehuľaSucheňákTkáčik
Markušovce – SŠM Bystrany PekárPavlík F., F. Kunzo
Helcmanovce – Teplička Čuj, Šándor
Odorín – Jamník Sucheňák, SlavkovskýZekuciováTkáčik
Margecany – Mníšek n/H Furman, Kerecman
VII. liga, 7. kolo (20.09.2020) o 15:00 hod.
Hnilčík – Iliašovce 19.9. ŠofrankoRevajZekuciová , F. Kunzo
Slovinky – Spišské Tomášovce Žiga T., Šuba S. 
Rudňany „B“ – Poráč CehuľaMagdoško
Matejovce n/H – Krompachy „B“  Pecha, Dulovič, Pavlík P. 
U19-A, 5. kolo (19.09.2020) o 15:00 hod. 
Olcnava – Hrabušice o 10:30 Kerecman
Teplička – Matejovce n/H o 14:00 Čuj
Chrasť n/H – Odorín Hamráček
U19-B, 5. kolo (19.09.2020) o 15:00 hod. 
Helcmanovce – Margecany Kotrady
Gelnica – Nálepkovo Žiga T., Pecha
Prakovce – Kluknava 20.9. o 13:30 laik
U15-A, 5. kolo (19.09.2020) o 12:45 hod. 
SŠM Bystrany – Letanovce Kerecman
Markušovce – Jamník 20.9. Pekár 
Slovinky – Hrabušice 20.9. Šuba S. 
Odorín – Rudňany „B“  20.9. Zekuciová
U15-B, 5. kolo (19.09.2020) o 12:45 hod. 
Margecany – Kluknava Pecha, Žiga T. 
Mníšek n/H – Gelnica Kotrady
Veľký Folkmar  Nálepkovo o 14:00 Magdoško
Helcmanovce – Prakovce 20.9. o 12:30 Šándor, Čuj
IV. liga PT, U19 (19.9.2020) o 14:00 hod. 
Markušovce – FAM Poprad Baldovský
Smižany – Vrbov Pavlík F. 

KR odstupuje OTJ Jamník na riešenie DK z dôvodu nezaslania videozáznamu zo stretnutia Jamník – Teplička 

KR žiada FK Iliašovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Iliašovce – Teplička „B“  v termíne do 22.9.2020.

KR žiada TJ Lokomotíva Margecany o zaslanie  videozáznamu zo stretnutia Margecany – Letanovce v termíne do 22.9.2020

KR žiada TJ Sokol Chrasť nad Hornádom o zaslanie  videozáznamu zo stretnutia Chrasť n/H – Spartak Bystrany v termíne  do 22.9.2020

KR na základe podnetu FK Krompachy "B" žiada OKŠ Spišský Hrušov o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Spišský Hrušov - Krompachy "B" v termíne do 22.9.2020

KR na základe podnetu FK Margecany žiada TJ Slovan Smižany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Smižany - Margecany v termíne do 22.9.2020

 

Zmeny v obsadení 

Dorast
Helcmanovce - Margecany laik za Kotradyho
Chrasť n/H - Odorín Slavkovský za Hamráčeka
Žiaci
Mníšek n/H - Gelnica laik za Kotradyho 

 

 

 


KR na základ


 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1879708