Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.10, 25.8.2020

Úradná správa SOFZ č.10

Sekretariát - VV SOFZ

VV SOFZ na svojom zasadnutí dňa 18.8.2020 schválil paušálny mesačný poplatok vo výške 4€ dospelí samostatne, 4€ mládež samostatne za vedenie účtovníctva a mzdového programu pre R a DZ SOFZ od mesiaca august 2020. Poplatok bude FK SOFZ zaúčtovaný prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry v systéme ISSF.

Úradná správa ŠTK SOFZ č.10

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- VII. liga - 4. kolo: Teplička „B" - Rudňany „B" dňa 01.09.2020 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(Teplička - 10€ poplatok).
- VII. liga - 5. kolo: Gelnica „B" - Krompachy „B" dňa 05.09.2020 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(bez poplatku).
- U19 - A - 2. kolo: Hrabušice - Teplička dňa 28.08.2020 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U19 - B - 2. kolo: Gelnica - Helcmanovce dňa 30.08.2020 o 16:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím V. ligy dospelých: Gelnica - Hrabušice.(bez poplatku).
- U15 - A - 2. kolo: Olcnava - Odorín dňa 28.08.2020 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Olcnava - 5€ poplatok).
- U15 - A - 5. kolo: Olcnava - Sp. Tomášovce dňa 15.09.2020 o 16:00 hod. podľa RS str. 13 bod 18/b(bez poplatku).

2. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané a nedohrané stretnutia takto:
- VI. liga - 3. kolo: Teplička - Prakovce dňa 15.09.2020 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- VI. liga - 3. kolo: Odorín - Smižany dňa 01.09.2020 o 15:30 hod.
- U15 - A - 1. kolo: Odorín - SŠM Bystrany dňa 01.09.2020 o 13:00 hod.

3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:
- U19 - A . 1.kolo: Chrasť n/H - Slovinky na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b( 1 nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozorností DK.
- U19 - B - 1. kolo: Helcmanovce - Prakovce na 0:3 podľa SP čl. 82 bod 1/b( 1 nenastúpenie družstva domácich na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U15 - B - 1. kolo: Prakovce - Nálepkovo na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b ( 1 nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

4. ŠTK na základe podania OŠK Slovinky cez ISSF systém zo dňa 23.08.2020 berie na vedomie odhlásenie družstva zo súťaže U19 - A. Družstva vo vylosovaní majú voľný los. Do pozornosti DK.

5. ŠTK berie na vedomie podnet TJ Nový život Kluknava:
hráč Alexander Bruger 1434846 nastúpil v stretnutí 1. kola: Kluknava - Gelnica v súlade so SP.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 20.08. - 23.08.2020.

DK SOFZ

U. č. 5-10-2020/2021: Samuel Jasečko (1430861, OTJ Jamník (A); U15-A) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera bez úmyslu hrať s loptou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 24.08.2020 // 5.- €

U. č. 5-11-2020/2021: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Helcmanovce - Nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (nenastúpenie družstva domácich na majstrovské stretnutie 1. kola U19-B medzi FK Slovan Helcmanovce a FK Prakovce) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka celá suma na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené

U. č. 5-12-2020/2021: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - Nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (nenastúpenie družstva hostí na majstrovské stretnutie 1. kola U19-A medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom (A) a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet TJ Sokol Chrasť nad Hornádom

U. č. 5-13-2020/2021: z podnetu ŠTK: klub TJ Slovan Nálepkovo - Nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (nenastúpenie družstva hostí na majstrovské stretnutie 1. kola U15-B medzi FK Prakovce a TJ Slovan Nálepkovo) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet FK Prakovce

U. č. 5-14-2020/2021: Ľubomír Kršniak (1210694, TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týzdeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 25.11.2020 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 29.8.- 30.8.2020

VI. liga, 4. kolo (30.8.2020) o 16:00 hod.

Prakovce - Markušovce 29.8. Čuj, Magdoško
SŠM Bystrany - Margecany o 10:30 Cehuľa, Mužík, Pavlík F., Tkáčik
Jamník - Teplička o 10:30 Greš, Pecha, Šofranko, Tornay
Smižany - Spartak Bystrany Furman, Dulovič, Slavkovský, Kunzo F.
Mníšek n/H - Odorín Sucheňák, Revaj, Šuba S.
Chrasť n/H - Helcmanovce Novotný, Šofranko, Zekuciová, Pavlik P.

VII. liga, 4. kolo (30.8.2020) o 16:00 hod.

Krompachy „B" - Slovinky 29.8. Greš, Pecha
Teplička „B" - Rudňany „B" 1.9. o 15:00 Magdoško, Sucheňák, Žiga T., Pavlik P.
Iliašovce - Matejovce n/H Hamráček, Cehuľa, Tornay
Poráč - Hnilčík Čuj, Mužík
Spišský Hrušov - Spišské Tomášovce Magdoško, Pekár, Pavlík F., Tkáčik

U19-A, 2. kolo (29.8.2020) o 16:00 hod.

Olcnava - Chrasť n/H o 10:30 Slavkovský
Hrabušice - Teplička 28.8. o 15:00 Mužík
Spartak Bystrany - Odorín Sucheňák

U19-B, 2. kolo (29.8.2020) o 16:00 hod.

Veľký Folkmar - Prakovce 30.8. Pecha
Gelnica - Helcmanovce 30.8. Kotrady
Kluknava - Margecany 1.9. Magdoško

U15-A, 2. kolo (29.8.2020) o 13:45 hod.

Olcnava - Odorín 28.8. o 16:30 Žiga T.
Letanovce - Markušovce o 10:30 Dulovič
Hrabušice - Jamník o 12:00 Pavlík F.
Iliašovce - SŠM Bystrany Zekuciová
Spišské Tomášovce - Slovinky Dulovič

U15-B, 2. kolo (29.8.2020) o 13:45 hod.
Nálepkovo - Helcmanovce Šuba S.
Prakovce - Kluknava Magdoško, Čuj
Gelnica - Veľký Folkmar 30.8. o 10:30 Kotrady
Mníšek n/H - Margecany 15.9. o 16:00 Kotrady

KR berie na vedomie pochvalu od OŠK Hnilčík na R Čuj, AR Revaj, Zekuciová zo stretnutia Hnilčík - Krompachy „B".

Zmeny v obsadení 

Dospelí
Prakovce - Markušovce Šándor ako AR2
Odorín - Smižany 1.9. o 15:30 Hamráček, Pavlík F., Mužík, Tkáčik
Iliašovce - Matejovce n/H Šándor ako AR2
Jamník - Teplička o 10:30 Pavlík P. za Tornaya
Dorast
Kluknava - Margecany 1.9. Šándor za Magdoška
Žiaci
Prakovce - Kluknava Šándor ako AR2
Odorín - SŠM Bystrany 1.9. o 13:00 Mužík za Hamráčeka  

 

 


 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1879648