Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.9, 18.8.2020

Úradná správa SOFZ č.9

Sekretariát - VV SOFZ

VV SOFZ na svojom zasadnutí dňa 18.8.2020 schválil paušálny mesačný poplatok vo výške 4€ dospelí samostatne, 4€ mládež samostatne za vedenie účtovníctva a mzdového programu pre R a DZ SOFZ od mesiaca august 2020. Poplatok bude FK SOFZ zaúčtovaný prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry v systéme ISSF. 

Úradná správa ŠTK č.9

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- VI. liga - 6. kolo: Chrasť n/H - Spartak Bystrany dňa 15.09.2020 o 10:30 hod. podľa RS str. 13 bod 18/b.(bez poplatku).
- U19 - B - 3. kolo: Margecany - V. Folkmar dňa 06.09.2020 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

2. ŠTK schváľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 15.08. - 16.08.2020.

DK SOFZ

U. č. 4-8-2020/2021: Dávid Ferenčák (1313669, OTJ Jamník; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.08.2020 // 10.- €

U. č. 4-9-2020/2021: Vladimír Ferenc (1184016, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 18.11.2020 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 22.8.- 23.8..2020

VI. liga, 3. kolo (23.8.2020) o 16:00 hod.
Teplička - Prakovce o 10:30 Novotný, Čuj, Revaj, Tkáčik
Helcmanovce - Mníšek n/H o 10:30 Furman, Pavlík F., Mužík, Tornay
Jamník - SŠM Bystrany Pekár, Zekuciová, Kerecman, Kunzo F.
Markušovce - Chrasť n/H Cehuľa, Dulovič, Revaj, Tkáčik
Odorín - Smižany Slebodník, Hamráček
Spartak Bystrany - Letanovce Sucheňák, Šuba S., Magdoško, Pavlík P.

VII. liga, 3. kolo (23.8.2020) o 16:00 hod.
Hnilčík - Krompachy „B" 22.8. Čuj, Revaj, Zekuciová, Tornay
Spišské Tomášovce - Poráč o 10:30 Šuba S., Cehuľa, Slavkovský, Pavlík P.
Spišský Hrušov - Iliašovce Čuj, Pavlík F.
Gelnica „B" - Teplička „B" Šofranko, Pecha
Rudňany „B" - Matejovce n/H Mužík, Novotný

U19-A, 1. kolo (22.8.2020) o 16:00 hod.
Odorín - Hrabušice o 10:30 Šofranko
Teplička - Olcnava o 14:00 Slavkovský, Dulovič
Spartak Bystrany - Matejovce n/H Sucheňák
Chrasť n/H - Slovinky Hamráček

U19-B, 1. kolo (22.8.2020) o 16:00 hod.
Kluknava - Veľký Folkmar Žiga T.
Margecany - Nálepkovo Pecha
Helcmanovce - Prakovce Magdoško stretnutie zrušené

U15-A, 1. kolo (22.8.2020) o 13:45 hod.
Olcnava - Slovinky 20.8. o 16:30 Pecha
Hrabušice - Iliašovce o 12:00 Kerecman
Jamník - Rudňany 23.8. Kerecman
Markušovce - Spišské Tomášovce 23.8. Dulovič
Odorín - SŠM Bystrany 23.8. Hamráček

U15-B, 1. kolo (22.8.2020) o 13:45 hod.
Prakovce - Nálepkovo Magdoško
Kluknava - Gelnica Žiga T.
Margecany - Helcmanovce Pecha
V. Folkmar - Mníšek n/H 14:00 Kotrady

Zmeny v obsadení 

Hnilčík - Krompachy "B" 22.8. Tornay ruší sa obsadenie

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1879720