Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.7, 4.8.2020

Úradná správa SOFZ č.7

ŠTK SOFZ 

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- VII. L - 1. kolo: Poráč - Iliašovce dňa 09.08.2020 o 10:30 hod. na HP v Iliašovciach. Stretnutie 12. kola: Iliašovce - Poráč dňa 11.04.2021 o 15:30 hod. na HP v Poráči. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(Poráč - 10€ poplatok).

2.ŠTK na základe podania TJ FK Kojšov cez ISSF systém zo dňa 31.07.2020 berie na vedomie odhlásenie družstva zo súťaže VI. ligy. Družstva vo vylosovaní majú voľný los. Do pozorností DK.

3.ŠTK na základe konzultácií s RÚVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a výplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na titulnej webovej stránke SOFZ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

DK SOFZ

U. č. 3-5-2020/2021: z podnetu ŠTK SOFZ: klub TJ FK - Kojšov: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (odhlásenie mužstva dospelých zo súťaže VI. L po Aktíve SOFZ - Rozpis SOFZ bodA/7/m2) - DS: pokuta vo výške 200.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 5 DP a RS/A/7/m2 // 200.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 3-6-2020/2021: Prestupový spor: DK SOFZ na základe U. č. 2-3-2020/2021 a podkladov zaslaných zo strany dotknutých klubov v senáte rozhodla tak, že podľa čl. 78 ods. 5 písm. a) DP zastavuje disciplinárne konanie proti klubu TJ Baník Poráč, pretože k disciplinárnemu previneniu nedošlo // bez poplatku

U. č. 3-7-2020/2021: Prestupový spor: DK SOFZ na základe podania klubu FK POKROK SEZ Krompachy a v nadväznosti na U. č. 2-4-2020/2021 klubu oznamuje, že v prípade, ak klub nesúhlasí s výškou odstupného za transfer hráča Patrik Merčák (1285895) do OTJ Jamník, musí postupovať podľa článku 37 ods. 5 RaPP SFZ (priame uplatnenie rozdielu odstupného voči klubu, kde hráč prestúpil - napr. formou faktúry) // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 8.8.-9.8.2020

VI. liga, 1. kolo (9.8.2020) o 16:30 hod.
Prakovce - SŠM Bystrany 8.8. Sucheňák, Pavlík F., Magdoško, Tkáčik
Jamník - Chrasť n/H o 10:30 Baldovský, Šuba S., Gibala, Tornay
Markušovce - Smižany o 10:30 Kotrady, Zekuciová, Slavkovský
Teplička - Mníšek n/H Pekár, Pecha, Dulovič, Kunzo F.
Helcmanovce - Letanovce Šofranko, Šándor, Pavlik P.
Odorín - Margecany Sucheňák, Mužík, Slavkovský

VII. liga, 1. kolo (9.8.2020) o 16:30 hod.
Hnilčík - Teplička „B" 8.8. Hamráček, Žiga T., Pekár, Pavlik P.
Iliašovce - Poráč o 10:30 Pecha, Mužík, Kerecman, Kunzo F.
Matejovce n/H - Slovinky Magdoško, Kerecman, Zekuciová, Tkáčik
Gelnica „B" - Rudňany „B" Žiga T., Šuba S.
Spišský Hrušov - Krompachy „B" 15.9. o 15:30 Mužík, Pavlík F., Zekuciová, Tornay

Zmeny v obsadení 

Jamník - Chrasť n/H o 10:30 Tornay ruší sa delegácia 
Odorín - Margecany Tornay ako DZ

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1879618