Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.6, 28.7.2020

Úradná správa SOFZ č.6

Úradná správa ŠTK č.6

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- VII. liga - 1. kolo: Sp. Hrušov - Krompachy „B" dňa 15.09.2020 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- VII. liga - 1. kolo: Slovinky - Matejovce n/H dňa 09.08.2020 o 16:30 hod. na HP v Matejovciach n/H. Stretnutie 12. kola: Matejovce n/H - Slovinky sa odohrá dňa 11.04.2021 o 15:30 hod. na HP v Slovinkách. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

2. ŠTK berie na vedomie dohodu medzi FK Pokrok SEZ Krompachy a TJ Nový Život Kluknava o používaní hracej plochy v Kluknave ako náhradnej HP.

3. ŠTK berie na vedomie prihlášku FK Pokrok SEZ Krompachy do súťaže U11.

4. Článok 47

Štart hráča vo vzťahu k súpiske
(2) Za B- družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A- družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A- družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za A- družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.

DK SOFZ 

U. č. 2-2-2020/2021:
DK SOFZ na základe rozhodnutia VV SOFZ zo dňa 27.07.2020 s poukazom na čl. 14 ods. 1 Stanov SFZ v senáte rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl. 37 ods. 3, ods. 5, ods. 6 DP, teda disciplinárne sankcie uložené na 1 stretnutie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného odohratého súťažného kola súťažného ročníka 2019/2020 prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.

U. č. 2-3-2020/2021: Prestupový spor: DK SOFZ na základe podkladov predložených Matričnou komisiou SOFZ a podľa čl. 71 ods. 1, ods. 3 písm. g) DP začína disciplinárne konanie proti klubu TJ Baník Poráč pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 ods. 1 písm. f) DP (Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ) ohľadom prestupu hráča Martin Rerko (1376543) z klubu OFK Matejovce nad Hornádom do klubu TJ Baník Poráč spočívajúceho v zadaní nesprávnej výšky odstupného do žiadosti o transfer a na základe uvedeného ukladá:
a) klubu TJ Baník Poráč pod hrozbou uloženia DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do nižšej súťaže a i.) predložiť DK prostredníctvom ISSF v lehote do 03.08.2020 do 19.00 hod. doklad (poštový ústrižok, príkaz na úhradu, resp. i.) preukazujúci úhradu sumy 20,- € klubu OFK Matejovce nad Hornádom a súčasne rozumne vysvetliť, prečo namiesto sumy 450,- € zodpovedajúcej hodnote odstupného v zmysle príslušnej tabuľky podľa čl. 37a RaPP SFZ uviedol do žiadosti o transfer sumu 430,- €;
b) klubu OFK Matejovce nad Hornádom oznámiť DK prostredníctvom ISSF v lehote do 03.08.2020 do 19.00 hod., či im bola uhradená suma 20,- €
// bez poplatku

U. č. 2-4-2020/2021: Prestupový spor: DK SOFZ na základe podania klubu FK POKROK SEZ Krompachy žiada Matričnú komisiu SOFZ o predloženie podkladov ohľadom transferu hráča Patrik Merčák (1285895) do OTJ Jamník, najmä žiadosti o transfer (vrátane poplatkov evidovaných k žiadosti), detail hráča, príp. iné// bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

KR oznamuje termín seminára R a DZ SOFZ, ktorý sa uskutoční dňa 4.8.2020 o 17:00 hod. v priestoroch Gymnázia na Školskej ulici. Bližšie informácie budú zaslané na emailové adresy.
 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1879605