Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.3, 15.6.2020

Úradná správa SOFZ č.3

ŠTK SOFZ

1.ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme . Podanie je potrebné zaslať v termíne od 16.6.2020 - do 02.07.2020. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2019/2020, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr pre súťažný ročník 2020/2021 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka

2. V prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF ŠTK žiada o vykonanie aktualizácie údajov - kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov, mailových adries a adries klubov tak, aby tieto mohli byť aktualizované do Rozpisu súťaží pre nový súťažný ročník.

3.Termínová listina súťažného ročníka 2020-2021 bude uverejnená po rozhodnutí štátnych orgánov ohľadne pandémie Covid-19. Predpoklad zahájenia nového súťažného ročníka so 14 účastníkmi je 9.8.2020. U ostatných súťaží s nižším počtom účastníkov sa stanoví termínová listina samostatne.

4.V prípade, že sa niektoré z družstiev neprihlási do nového súťažného ročníka, ŠTK bude postupovať pri zaraďovaní družstiev v zmysle SP, čl.17.

5.ŠTK na základe rozhodnutia Riadnej konferencie SOFZ zo dňa 08.11.2019 bude organizovať v súť. roč. 2020/2021 súťaž prípraviek (U 11), ktorý by sa hral turnajovým spôsobom. Prejavený záujem FK o riadenie stretnutí uvedenej kategórie bude po podaní FK cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme a vyžrebovaný na Futbalnete. Hráči musia byť riadne zaregistrovaní cez ISSF. Z každého vyžrebovaného stretnutia musí byť vytvorený zápis o stretnutí cez ISSF(prípravky budú vedené ako samostatné družstvo).

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1879750