Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.2, 4.6.2020

Úradná správa SOFZ č.2

Sekretariát SOFZ 

Vážený správca športovej organizácie.

Zasielame Vám informáciu Sekcie športu MŠVVaŠ ku zverejňovaniu sponzorských zmlúv.
Modul Zmluvy je funkčný a prístupný cca dva roky a ku dnešnému dňu je tam zapísaných a zverejnených 180 sponzorských zmlúv. 

https://sport.iedu.sk/Contract/ContractSponsorship/List

Zápis sponzorskej zmluvy sa uskutočňuje v module ZMLUVY v užívateľskej časti ISŠ https://sportbackoffice.iedu.sk.
Schválením žiadosti o: Poskytnutie prístupu do IS športu na účel zápisu údajov o právnickej osobe a jej príslušných fyzických osobách, ste získali prístup do tejto užívateľskej časti ISŠ (užívateľské meno a heslo je totožné s prístupovými údajmi na Portáli žiadosti).
Športová organizácia prostredníctvom prístupu správcu organizácie túto sponzorskú zmluvu môže zapísať sebe, svojej príslušnej organizácií a svojej príslušnej osobe (ak sú tieto zapísané v RPOŠ/RFOŠ) s výnimkou, ak sponzorom je subjekt, ktorý má sídlo mimo územia SR. Takúto zmluvu je v zmysle nižšie uvedeného zákona potrebné zverejniť na webovom sídle organizácie.
Zároveň upozorňujeme na povinnosť vykazovať použitie finančných prostriedkov sponzorskej zmluvy.

S pozdravom,
Agáta Galková, NŠC

Dobrý deň!
Vzhľadom na to, že Informačný systém športu disponuje funkčným registrom zmlúv, stráca účinnosť Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe").
Vzhľadom na uvedené, sekcia športu od 3. júna 2020 už nebude zverejňovať sponzorské zmluvy na webovom sídle MŠVVaŠ SR. Upozorňujeme, že sponzorovaný je povinný požiadať športovú organizáciu, ku ktorej má príslušnosť, o postup podľa § 104 ods. 4 zákona o športe tak, aby športová organizácia doplnila do príslušného registra informačného systému športu zmluvu o sponzorstve v športe a informácie o použití sponzorského vrátane vykazovania sponzorského odo dňa uzatvorenia zmluvy o sponzorstve v športe ku dňu zverejnenia v informačnom systému športu.
S pozdravom

Mgr. Dušan Ťažký
riaditeľ, odbor športu, sekcia športu

ŠTK SOFZ 

1.ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme . Podanie je potrebné zaslať v termíne od 16.6.2020 - do 02.07.2020. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2019/2020, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr pre súťažný ročník 2020/2021 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka

2. V prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF ŠTK žiada o vykonanie aktualizácie údajov - kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov, mailových adries a adries klubov tak, aby tieto mohli byť aktualizované do Rozpisu súťaží pre nový súťažný ročník. 

3.Termínová listina súťažného ročníka 2020-2021 bude uverejnená po rozhodnutí štátnych orgánov ohľadne pandémie Covid-19. Predpoklad zahájenia nového súťažného ročníka so 14 účastníkmi je 9.8.2020. U ostatných súťaží s nižším počtom účastníkov sa stanoví termínová listina samostatne.

4.V prípade, že sa niektoré z družstiev neprihlási do nového súťažného ročníka, ŠTK bude postupovať pri zaraďovaní družstiev v zmysle SP, čl.17.

TMK VsFZ

Vážení kolegovia,
vzhľadom na súčasnú situáciu, keď všetky vzdelávacie aktivity trénerov v rámci SFZ sú zrušené, je potrebné, aby ste mali informácie o vzdelávaní trénerov v rámci VsFZ a ObFZ:
1) zásady uvedené v tejto informácii majú platnosť len do doby, dokedy sa budeme môcť vrátiť
k normálnemu fungovaniu futbalu,
2) trénerom, ktorým končí platnosť licencie k 1.7.2020 a svoju trénerskú licenciu si nemohli
predĺžiť kvôli zrušeným seminárom trénerov v Humennom (13.3.2020) a v Starej Ľubovni
(14.4.2020), sa licencia predĺži do 31.12.2020 s tým, že pri uvoľnení aktivít a absolvovaní
príslušného počtu hodín v II. polroku 2020 im bude licencia predĺžená na 3 roky,
3) v súčasnosti prebiehajúce školenia trénerov UEFA B a UEFA GC sa dokončia dištančnou
formou (teoretická časť - skype) a praktickú časť tréneri absolvujú po uvoľnení aktivít,
4) akonáhle sa uvoľnia aktivity, tak budú v dostatočnom predstihu vypísané nové termíny
seminárov trénerov UEFA B a UEFA GC v Humennom a v St. Ľubovni (zúčastniť sa budú môcť
len tréneri, ktorí sa prihlásili na pôvodne plánované termíny).
Ak sa v priebehu II. polroka 2020 uvoľnia aktivity občanov a budeme môcť organizovať semináre a školenia trénerov, plánujeme otvoriť:
1) školenia trénerov:
a. UEFA B - v Košiciach - min. počet prihlásených 16 záujemcov, max. počet 24
záujemcov - predpokladaný termín otvorenia september - október 2020,
b. UEFA GC - v rámci ObFZ, resp. 2 - 3 ObFZ s min. počtom prihlásených 16 záujemcov
a s max. počtom 24 záujemcov - predpokladané termíny otvorenia september -
november 2020 podľa záujmu,
2) semináre trénerov pre držiteľov trénerských licencií UEFA B a UEFA GC v rozsahu 5 hod.
v každom ObFZ, ktorý prejaví záujem organizovať seminár (z dôvodu zníženia nákladov
trénerov - účastníkov seminára):
a. min. počet účastníkov 10, max. počet účastníkov 30,
b. účastnícky poplatok 13.- €/osoba (metodický materiál + minerálka, káva),
c. ObFZ v spolupráci s futbalovým klubom zabezpečí prednáškovú miestnosť
s príslušnou kapacitou (klubovňa), ihrisko a min. 12 hráčov pre praktickú ukážku,
d. program seminárov - 90 min. teória, 90 min. ukážka TJ, 45 min. diskusia,
e. v rámci každého ObFZ, podľa prejaveného záujmu je možné organizovať 1 až 3
semináre v II. polroku 2020,
f. každý ObFZ, podľa záujmu svojich trénerov, si bude môcť vybrať z nasledujúcich tém:
§ Obsah tréningového procesu v kategórii prípravky,
§ Obsah tréningového procesu v kategórii mladší žiaci,
§ Obsah tréningového procesu v kategórii starší žiaci,
§ Riešenie typických herných situácií pri zakladaní útoku,
§ Riešenie typických herných situácií pri vedení útoku,
§ Riešenie typických herných situácií pri zakončení útoku,
g. návrh termínov, kedy bude možné jednotlivé semináre organizovať v rámci ObFZ budú zaslané na ObFZ po uvoľnení futbalových aktivít.

S pozdravom
Peter Szénay
koordinátor vzdelávanie trénerov SFZ
V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte:
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
mobil: +421 905 252 235
+421 902 937 057

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1879622