Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.1, 25.5.2020

Úradná správa SOFZ č.1

KR SOFZ 

KR SOFZ by Vás chcela informovať, že Komisia delegátov SFZ usporiada licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie A (Delegát zväzu), resp. licencie P (Delegát stretnutia). Semináre sa budú konať v dňoch 3. - 4.7.2020 v Liptovskom Mikuláši v hoteli Klar. 

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese sekretára KD p. Pavla Páchnika
(pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 1.6.2020. Všetky potrebné
tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány /
Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť
prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na
seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie
licencie na seminár nedostaví. Pre rok 2020 sú to jediné licenčné semináre, ktoré sa budú konať.
V prípade otázok alebo nejasností ohľadne seminára kontaktujte sekretára KD p. Pavla
Páchnika (tel. 0917560140, email: pavol.pachnik@futbalsfz.sk)

TMK VsFZ 

Vážení kolegovia,
vzhľadom na súčasnú situáciu, keď všetky vzdelávacie aktivity trénerov v rámci SFZ sú zrušené, je potrebné, aby ste mali informácie o vzdelávaní trénerov v rámci VsFZ a ObFZ:
1) zásady uvedené v tejto informácii majú platnosť len do doby, dokedy sa budeme môcť vrátiť
k normálnemu fungovaniu futbalu,
2) trénerom, ktorým končí platnosť licencie k 1.7.2020 a svoju trénerskú licenciu si nemohli
predĺžiť kvôli zrušeným seminárom trénerov v Humennom (13.3.2020) a v Starej Ľubovni
(14.4.2020), sa licencia predĺži do 31.12.2020 s tým, že pri uvoľnení aktivít a absolvovaní
príslušného počtu hodín v II. polroku 2020 im bude licencia predĺžená na 3 roky,
3) v súčasnosti prebiehajúce školenia trénerov UEFA B a UEFA GC sa dokončia dištančnou
formou (teoretická časť - skype) a praktickú časť tréneri absolvujú po uvoľnení aktivít,
4) akonáhle sa uvoľnia aktivity, tak budú v dostatočnom predstihu vypísané nové termíny
seminárov trénerov UEFA B a UEFA GC v Humennom a v St. Ľubovni (zúčastniť sa budú môcť
len tréneri, ktorí sa prihlásili na pôvodne plánované termíny).
Ak sa v priebehu II. polroka 2020 uvoľnia aktivity občanov a budeme môcť organizovať semináre a školenia trénerov, plánujeme otvoriť:
1) školenia trénerov:
a. UEFA B - v Košiciach - min. počet prihlásených 16 záujemcov, max. počet 24
záujemcov - predpokladaný termín otvorenia september - október 2020,
b. UEFA GC - v rámci ObFZ, resp. 2 - 3 ObFZ s min. počtom prihlásených 16 záujemcov
a s max. počtom 24 záujemcov - predpokladané termíny otvorenia september -
november 2020 podľa záujmu,
2) semináre trénerov pre držiteľov trénerských licencií UEFA B a UEFA GC v rozsahu 5 hod.
v každom ObFZ, ktorý prejaví záujem organizovať seminár (z dôvodu zníženia nákladov
trénerov - účastníkov seminára):
a. min. počet účastníkov 10, max. počet účastníkov 30,
b. účastnícky poplatok 13.- €/osoba (metodický materiál + minerálka, káva),
c. ObFZ v spolupráci s futbalovým klubom zabezpečí prednáškovú miestnosť
s príslušnou kapacitou (klubovňa), ihrisko a min. 12 hráčov pre praktickú ukážku,
d. program seminárov - 90 min. teória, 90 min. ukážka TJ, 45 min. diskusia,
e. v rámci každého ObFZ, podľa prejaveného záujmu je možné organizovať 1 až 3
semináre v II. polroku 2020,
f. každý ObFZ, podľa záujmu svojich trénerov, si bude môcť vybrať z nasledujúcich tém:
§ Obsah tréningového procesu v kategórii prípravky,
§ Obsah tréningového procesu v kategórii mladší žiaci,
§ Obsah tréningového procesu v kategórii starší žiaci,
§ Riešenie typických herných situácií pri zakladaní útoku,
§ Riešenie typických herných situácií pri vedení útoku,
§ Riešenie typických herných situácií pri zakončení útoku,
g. návrh termínov, kedy bude možné jednotlivé semináre organizovať v rámci ObFZ budú zaslané na ObFZ po uvoľnení futbalových aktivít.

S pozdravom
Peter Szénay
koordinátor vzdelávanie trénerov SFZ
V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte:
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
mobil: +421 905 252 235
+421 902 937 057 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1879699