Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.27, 27.3.2020

Úradná správa SOFZ č.27

VYHLÁSENIE SOFZ
Na základe rozhodnutí a vydaných opatrení najvyššími orgánmi Slovenskej republiky vydáva predseda SOFZ po hlasovaní per rollam členmi VV SOFZ nasledujúce vyhlásenie:

a) Rušíme všetky stretnutia SOFZ v súťažiach dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti
súťaž. roč. 2019/2020

b) Anulujeme výsledky doteraz odohraných stretnutí sezóny 2019/2020

c) Pre prípravu nového súťažného ročníka 2020/2021 platí zásada, že nikto z terajších účastníkov súťaží nepostupuje a nezostupuje

d) Usporiadanie súťaží 2020/2021 bude v kompetencii komisie ŠTK podľa zásad uvedených v bodoch a, b, c tohto vyhlásenia

Zdôvodnenie:
1.Vírus COVID-19 bude mať podľa odborníkov dlhšie trvanie, ako sa predpokladalo.
Je nemysliteľné, aby futbal, ktorý hrajú pracujúci amatéri, študenti a žiaci boli hrané počas mesiaca a pol tzv. „Anglickým týždňom".
2.Súťažný poriadok SFZ (SP) čl. 7/6 nám umožňuje, citujem: „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením."
3.SP čl.9/1 citujem: „Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo systémom jeseň - jar." V našom prípade to nebude dodržané, preto sa výsledky anulujú a nemôže nikto postúpiť, ani zostúpiť.
4. Pri optimistickom ukončení pandémie v mesiacoch máj, jún nebude čas na tréningy a stretnutia aj v strede týždňa, kedy školy budú doháňať zameškané.

Prajem futbalistom, činovníkom futbalu, sponzorom, starostom obcí pevné zdravie, aby sme sa všetci stretávali od jesennej časti súťaž. roč. 2020/2021.

Jaroslav Švarc
Predseda SOFZ

HK SOFZ

Forma úhrady nedoplatkov COR po jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 11.3.2020

5. Helcmanovce ..................... - 234.-

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1879731