Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.23, 5.3.2020

Úradná správa SOFZ č.23

Sekretariát SOFZ

Vážený klubový manažér, tímový manažér, ekonóm klubu.

Ako sme Vás informovali a vyzvali 13. mája 2019, v súlade s novým zákonom č. 346/2018 Z.z. boli všetky občianskej združenie povinné oznámiť Ministerstvu vnútra SR údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, t.j. zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (notársky overená kópia stanov organizácie, notársky overené osvedčenie o voľbe štatutárneho orgánu, notársky overená zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, na ktorom bol štatutárny zástupca zvolený).

Na toto máte od 13.5.2019 v ISSF elektronický formulár v Elektronickej podateľni formulár "Register MNO - pridanie štatutára". Stále je tento formulár pre Vás dostupný v ISSF.

Zoznam klubov, ktoré si nesplnili svoju povinnosť je v prílohe tohoto emailu aj s pôvodným oznámením z 13.5.2019 (na konci prílohy).

Týmto Vám oznamujeme, že v prípade, že Ministerstvu vnútra SR neoznámite údaje o štatutárnom orgáne a do 31.12.2019 nebude v registri občianskych združení za Váš klub zapísaný štatutárny orgán v súlade so zákonom č. 346/2018 Z.z., v priebehu januára 2020 Vám do mesačnej zbernej faktúry dáme položku so sumou nákupov za kredity na futbalnet.shop po 1.7.2019, ktoré musíme podľa zákona vrátiť ministerstvu.

Žiadame Vás aby ste BEZODKLADNE vyplnnili elektronický formulár v ISSF, doložili potrebné údaje a BEZODKLADNE zaslali na Ministerstvo vnútra.

SOFZ Spišská Nová Ves Obecný futbalový klub Matejovce nad Hornádom 9094 50595598
SOFZ Spišská Nová Ves TJ Spartak Bystrany 1934 31956513

KR SOFZ

KR oznamuje termín seminára R a DZ SOFZ , ktorý sa uskutoční dňa 8.3.2020. Program a bližšie informácie budú zaslané na emailové adresy.

HK SOFZ 

Forma úhrady nedoplatkov COR po jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 11.3.2020

4. Gelnica ................................ - 561.-
5. Helcmanovce ..................... - 234.-
6. Hnilčík ................................. - 129.-
12. Kojšov ............................. - 56.-
16. Margecany ........................ - 55.-
21. Odorín .............................. - 14.-
22. Olcnava ............................. - 56.-
27. Slovinky.............................. - 363.-
29. Sp. Tomášovce.................... - 583.-
30. Smižany ............................ - 680.-

Odmeny R a DZ SOFZ budú od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 FK SOFZ(dospelí, dorast, žiaci) započítavané do mesačnej zbernej faktúry v systéme ISSF.

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1879705