Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.17, 12.11.2019

Úradná správa SOFZ č.17

Sekretariát SOFZ 

Spišský oblastný futbalový zväz
NOMINÁCIA oblastného výberu SOFZ U13 (ročník nar. 2007) na turnaj oblastných výberov - Memoriál Bohdana Benedika 23. a 24. november 2019, Košice
Nominovaní hráči:


Tomáš LAČNÝ OŠK Teplička
Matej LAČNÝ TJ Slovan Smižany
Branislav BEŇÁK TJ Slovan Smižany
Adrián BUČÁK TJ Slovan Smižany
Damián STUHLÁK TJ Slovan Smižany
Tomáš NEHYLA TJ Slovan Smižany
Oliver DOBŠINSKÝ TJ Slovan Smižany
Tadeáš LABUDA ŠK Harichovce
Vanessa HRUŠOVSKÁ ŠK Harichovce
Timon PETRÍK TJ Lokomotíva Margecany
Lukáš KOCÚREK TJ Lokomotíva Margecany
Matúš MAJOR FK Olcnava
Benjamín NOVÁK 1.ŠK Tatran Sp. Vlachy
Pavol MICHALKO 1.ŠK Tatran Sp. Vlachy

Náhradníci (v prípade potreby budú povolaní telefonicky):

Samuel HAJDUK MFK Gelnica
Dávid GRABAN TJ FK Kojšov
Lucia MAJOROVÁ FK Olcnava
Lucia ČECHOVÁ FK Olcnava

Tréneri:

Ing. Jozef ŠTOFKO, Ing. Peter ŠTOFKO
Nominovaní hráči sa dostavia dňa 23. 11. 2019 (sobota):
zraz o 06.00 hod. parkovisko pri Športovej hale v Spišskej Novej Vsi
zraz o 06:15 hod. parkovisko pri nákupnom stredisku COOP v Sp. Vlachoch - Hviezdoslavova 4
zraz o 06:30 hod parkovisko pri futbalovom ihrisku v Kluknave
Predpokladané ukončenie zrazu je dňa 24. 11. 2019 (nedeľa):
cca o 13:00 hod. v Košiciach
cca o 14:00 hod. v Kluknave (futbalový štadión)
cca o 14:15 hod. v Sp. Vlachoch (nákupné stredisko COOP)
cca o 14:30 hod. v Spišskej Novej Vsi (Športová hala)
Prineste si PREUKAZ POISTENCA!
Nominovaní hráči si prinesú: halovky, chrániče, tréningovú výstroj, šľapky, uterák.
V prípade ospravedlnenia ihneď informujte trénerov:
Ing. Jozef Štofko /0915 285 370/, Ing. Peter Štofko /0915 525 608/
Hráči majú zabezpečené ubytovanie a stravu v Košiciach !
Spišská Nová Ves, 13. 11. 2019

SEMINÁR TRÉNEROV VsFZ

Organizátor: Technický úsek SFZ v spolupráci s Spišským ObFZ
Termín: 06.12.2019, piatok
Začiatok seminára: 16:00 hod.
Miesto: Spišská Nová Ves - futbalový štadión FK NOVES Spišská Nová Ves
Pre trénerov: držiteľov licencií UEFA B a UEFA GRASSROOTS C
Rozsah seminára: 5 hodín
Potvrdenie: účasť sa eviduje v ISSF - Konto trénera
Účastnícky poplatok: 16.- €
Poznámka: obmedzený počet miest pre 20 ľudí
Prihláška: len elektronickou formou do 29.11.2019,
na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk s uvedením
priezviska, mena, reg.čís. v ISSF, dátumu narodenia, miesta narodenia,
kontaktu na mobil a e-mail
informácia o spôsobe platby účastníckeho poplatku vám bude
oznámená mailom po zaevidovaní prihlášky
Upozornenie: po uhradení poplatku nie je možné žiadať o vrátenie poplatku!
PROGRAM SEMINÁRA
15:45 - 16:00 Prezentácia účastníkov
16:00 - 16:10 Otvorenie seminára
16:10 - 17.40 Nácvik a zdokonaľovanie priestorového bránenia v kategórii žiakov - prax
Peter Szénay
18.00 - 19.30 Priestorová obrana - teória
Peter Szénay
19.40 - 20.25 Diskusia
Peter Szénay
20:30 Ukončenie seminára 

KR SOFZ 

Odmeny delegovaných osôb uvedených v tabuľke , obsahujú finančné ohodnotenie za výkon príslušnej funkcie delegovanej osoby a ostatné paušálne náhrady (ďalej ostatné náhrady).

Rozhodcom pracujúcim na dohodu o pracovnej činnosti prináleží podľa zákona príplatok za prácu v sobotu, nedeľu a sviatok (od 1.5.2019) a to v nasledovnej výške:
Sobota 50% z min. hod. mzdy: 1,495 €/hodina
Nedeľa 100 % z min. hod. mzdy: 2,989 €/hodina
Sviatok 100 % z min. hod. Mzdy: 2,989 €/hodina

Miesto nástupu na pracovnú cestu je miesto bydliska, miesto výkonu práce je miesto stretnutia, miesto skončenia pracovnej cesty je miesto bydliska.
Odmeny a cestovné náhrady, ktoré sú R,AR,DZ za ich výkon činnosti vo futbalových stretnutiach vyplácané Spišským oblastným futbalovým zväzom podliehajú dani podľa § 5 - príjmy zo závislej činnosti Zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov, alebo podľa §6 - príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti Zákona č. 593/2003 Z.z.

V prípade nenastúpenia mužstva na stretnutie pripadá R, AR, DZ náhrada vo výške: Dospelí: 17 eur, Dorast:12 eur, Žiaci 10 €- ako náhrada za výdavky spojené s prípravou a dopravou na stretnutie.

Odmeny a ostatné náhrady za výkon činnosti vo futbalových stretnutiach, budú delegovaným osobám vyplácané na ich účet, na základe predloženej faktúry alebo platnej Dohody o pracovnej činnosti, uzatvorenej medzi delegovanou osobou a SOFZ vždy najneskôr k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom vykonávala činnosť delegovanej osoby.

Náhrady delegovaných osôb Hrubá mzda +ostatné náhrady (cestovné + stravné) Hrubá mzda + náhrady Náhrady (cestovné + stravné)

Súťaž           R      AR     DZ

VI. liga       8+28, 7+22, 7+22
VII. liga     7+23, 7+18, 7+18
U 19           7+12, 7+9,   7+9
U 15           5+12, 5+10

DK SOFZ

U. č. 16-117-2019/2020: Marek Ferenc (1140438, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - priestupok na vylúčenie - telesné napadnutie na HP a ÚP podľa čl. 49 ods. 1 písm. d) DP (vyrazenie lopty spod paže R prudkým úderom do lopty s následným kontaktom s pažou R po skončení súťažného stretnutia 14. kola VI. L medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ FK Kojšov) - DK SOFZ na základe podania R cez ISSF systém, následného vyjadrenia klubu ako aj odborného stanoviska KR SOFZ starostlivo vyhodnotila zistený skutkový stav, v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS - pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 34 ods. 7 DP, čl. 48 ods. 2 písm. d ) DP, od 04.11.2019 do 23.04.2020 s prerušením výkonu DS (doba prerušenia od 04.11.2019 do 22.03.2020) // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2019/2020

U. č. 16-118-2019/2020: Ľubomír Kršniak (1210694, TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce; VII. L) - priestupok na vylúčenie - HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (opakované hrubé urážky R po skončení súťažného stretnutia 15. kola VII. L medzi FK 56 Iliašovce a TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce pri odchode z HP do kabín delegovaných osôb) - DK SOFZ na základe zápisu o stretnutí, podania R cez ISSF systém, bez vyjadrenia klubu, na povinnosť podania ktorého bol klub zo strany DK SOFZ vyzvaný, starostlivo vyhodnotila zistený skutkový stav, v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 34 ods. 7 DP, čl. 48 ods. 2 písm. d ) DP, od 04.11.2019 do 19.04.2020 s prerušením výkonu DS (doba prerušenia od 04.11.2019 do 22.03.2020) // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2019/2020

U. č. 16-119-2019/2020: vlastný poznatok: klub TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (nezaslanie vyjadrenia klubu v zmysle nariadenia DK SOFZ - viď U. č. 15-114-2019/2020 ) - DS: podľa čl. 64 ods. 5 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a previnilcovi dôrazne vytýka nereagovanie na uloženie povinnosti zo strany DK SOFZ a súčasne klub dôrazne upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia mu bude uložená DS - pokuta, pretože podľa čl. 11 ods. 3 DP pokarhanie možno previnilcovi uložiť len jedenkrát v rámci prebiehajúceho súťažného ročníka // 10.- € (za prejednanie)

U. č. 16-120-2019/2020: Henrich Bednár (R) - administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa čl. 63 ods. 1 písm. a) DP (oneskorené uzavretie zápisu o stretnutí 14. kola VI. L medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ FK Kojšov) - DS: podľa čl. 63 ods. 2 písm. a) DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a previnilcovi dôrazne vytýka uvedený nedostatok a súčasne ho dôrazne upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia mu bude uložená DS - pozastavenie výkonu R, pretože podľa čl. 11 ods. 3 DP pokarhanie možno previnilcovi uložiť len jedenkrát v rámci prebiehajúceho súťažného ročníka // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1801436