Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.16, 5.11.2019

Úradná správa SOFZ č.16

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 8.11.2019 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch SOFZ - Športová hala.

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop
Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk
Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

ŠTK SOFZ č.16

1. ŠTK upozorňuje FK , že najbližší tréning výberu SOFZ v kategórií U12 (rok narodenie 2008, resp. 2009) sa uskutoční v stredu, t.j. 06.11.2019 o 16:00 v telocvični základnej školy v Margecanoch.

2. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 30.10. - 03.11.2019.

DK SOFZ

U. č. 15-108-2019/2020: Vladimír Ferenc (1184016, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) -vylúčený po 2. ŽK + následný priestupok na vylúčenie - HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka a vyhrážky R) - DS: trestanie za viac disciplinárnych previnení ! - DS sa ukladá za disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k druhému sa prihliadlo ako k priťažujúcej okolnosti - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 34 ods. 8 DP, čl. 48 ods. 2 písm. b ) DP, od 04.11.2019 do 19.04.2020 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2019/2020

U. č. 15-109-2019/2020: Pavol Toporcer (1136728, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 04.11.2019 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2019/2020

U. č. 15-110-2019/2020: Peter Novotta (1077627, OŠK Hnilčík; VI. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti hraním rukou pred vlastným PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 04.11.2019 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2019/2020

U. č. 15-111-2018/2019: Marek Žiga (1196030, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 04.11.2019 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2019/2020

U. č. 15-112-2018/2019: Dominik Ondra (1206678, TJ Baník Poráč; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 04.11.2019 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2019/2020

U. č. 15-113-2018/2019: Lukáš Hockicko (1233995, OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 04.11.2019 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2019/2020

U. č. 15-114-2019/2020: DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. a) DP začína disciplinárne konanie proti previnilcovi - Ľubomír Kršniak (1210694, TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce; VII. L) pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia - HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (opakované hrubé urážky R po skončení súťažného stretnutia 15. kola VII. L medzi FK 56 Iliašovce a TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce pri odchode z HP do kabín delegovaných osôb) a na základe uvedeného DK SOFZ ukladá klubu TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce, aby prostredníctvom ISSF systému zaslal DK SOFZ do 08.11.2019 do 16.30 hod. podrobné písomné vyjadrenie k opísanému incidentu // bez poplatku

U. č. 15-115-2019/2020: DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. a) DP začína disciplinárne konanie proti previnilcovi - Marek Ferenc (1140438, TJ FK Slovan Helcmanovce; VI. L) pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia - telesné napadnutie na HP a ÚP podľa čl. 49 ods. 1 písm. d) DP (udretie R po stretnutí na HP do oblasti zápästia otvorenou dlaňou po skončení súťažného stretnutia 14. kola VI. L medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ FK Kojšov) a na základe uvedeného DK SOFZ ukladá klubu FK Slovan Helcmanovce, aby zaslal DK SOFZ do 08.11.2019 do 16.30 hod. videozáznam z predmetného stretnutia // bez poplatku

U. č. 15-116-2019/2020: Martin Vozár (1337094, TJ Slovan Nálepkovo; U19-B) - vylúčený za telesné napadnutie na HP a ÚP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (udretie súpera otvorenou a následne zavretou dlaňou do hlavy v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP, od 3.11.2019 do 17.5.2020 // 5.- € 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1755551