Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.15, 29.10.2019

Úradná správa SOFZ č.15

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 8.11.2019 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch SOFZ - Športová hala.

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop
Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk
Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

ŠTK SOFZ 

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

U15 - A - 14.kolo: Slovinky - Hrabušice dňa 30.10.2019 o 13:30 hod.Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(Hrabušice - 5€ poplatok).

2. ŠTK upozorňuje FK,že dňa 4.11.2019 (pondelok) sa na ihrisku v Harichovciach uskutoční výber hráčov U13 (ročníky 2007 prípadne 2008). Mená hráčov je potrebné nahlásiť do 3.11.2019 mailom na jozo11.stofko@gmail.com.
Začiatok zrazu o 16:30. Predpokladané ukončenie 18:30. Doniesť si vlastnú tréningovú výstroj a kartičku poistenca. Cieľom zrazu je výber hráčov do nominácie na turnaj oblastných výberov VSFZ, ktorý sa bude konať koncom novembra v Košiciach.

3. ŠTK SOFZ v nadväznosti na ÚS ŠTK SOFZ bod 3/ zo dňa 22.10.2019 vykonala šetrenie vo veci, pričom konštatuje nasledovné: K porušeniu čl. 21 ods. 2 SP ani čl. 21 ods. 3 SP nedošlo, pretože aplikácia týchto článkov SP predpokladá dohodu klubov o striedavom štarte hráčov, čo nie je posudzovaný prípad. Na základe komplexného posúdenia oprávnenosti štartu hráčov ŠTK SOFZ preskúmala, či nedošlo k porušeniu čl. 47 ods. 2 SP, čo by ako jediné prichádzalo v danej veci do úvahy, pričom na základe vlastného šetrenia zistila, že nedošlo k porušeniu ani tohto relevantného článku SP. ŠTK SOFZ tak uzatvára, že štart všetkých hráčov MFK Gelnica „B" v predmetnom stretnutí bol oprávnený a v súlade s čl. 47 ods. 2 SP, a z tohto dôvodu považuje námietku TJ Baník Poráč za celkom zjavne nedôvodnú.

4. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ (Košický kraj) organizuje v dňoch 23.11.2019 - 24.11.2019 turnaj „Memoriál Bohdana Benedika" v Košiciach(hádzanárska hala) za účasti ObFZ: Košice, Košice okolie, Rožňava, Michalovce, Trebišov, SNV a Vranov turnaj kategórie U13(ročník 2007 a mladší).

5. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer.

6.ŠTK upozorňuje FK, že nebude akceptovať žiadosti o zmenu termínov a hracích dní po zasadnutiach odborných komisii.

7. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B na platný SP čl.46 bod 1/a:
Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii
a) žiakov, ak je prípravkár vo vekovej úrovní U11

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 25.10. - 27.10.2019.

DK SOFZ

U. č. 14-106-2019/2020: René Horváth (1348394, TJ Spartak Bystrany; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP a ÚP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - kopnutie súpera do hlavy mimo súboja loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP, s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky (trvá od 28.10.2019 do 29.3.2020) podľa čl. 17 ods. 8 DP, čl. 34 ods. 7 DP od 28.10.2019 do 27.04.2020 - prenos DS do jarnej časti súť. roč. 2019/2020 // 5.- €

U. č. 14-107-2018/2019: Miroslav Beluško (1220702, TJ FK Kojšov; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 28.10.2019 // 10.- €

U. č. 14-108-2019/2020: Ľubomír Žiga (R) - Nedostavenie sa alebo oneskorenie sa delegovanej osoby na stretnutie podľa čl. 62 DP (neospravedlnená neúčasť na stretnutí 13. kola VI. L medzi OTJ Jamník a TJ Družstevník Odorín) - DS: pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu v trvaní 4 týždňov, podľa čl. 62 DP, od 28.10.2019 do 06.04.2020 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky (trvá od 28.10.2019 do 22.3.2020) // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 2.11. - 3.11.2019

VI. liga, 14. kolo (3.11.2019) o 13:30 hod.
Spartak Bystrany - Odorín o 10:30 Čuj, Cmorej, Šuba S.
Chrasť n/H - SŠM Bystrany o 10:30 Furman, Kopaničák, Hamráček
Jamník - Smižany Kopaničák, Magdoško, Furman, Melek
Helcmanovce - Kojšov Bednár H., Gibala, Pavlík F., Tkáčik
Teplička - Prakovce Cehuľa, Šándor, Števčík, Pavlík
Markušovce - Letanovce Sucheňák, Šuba S., Pecha, F. Kunzo
Mníšek n/H - Margecany Novotný, Kerecman, Revaj

VII. liga, 15. kolo (3.11.2019) o 13:30 hod.
Hnilčík - Poráč 2.11. Gibala, Kopaničák, Žiga T., F. Kunzo
Gelnica „B" - Spišský Hrušov o 10:30 Gibala, Bednár H., Pavlík F., Tkáčik
Iliašovce - Spišské Tomášovce Tuleja, Rožko, Cmorej
Rudňany „B" - Matejovce n/H Šofranko, Hamráček, Slavkovský

U15-A, 14. kolo (2.11.2019) o 11:15 hod.
Slovinky - Hrabušice 30.10. o 13:30 Magdoško
Olcnava - Iliašovce 31.10. o 14:00 Žiga T.
Spišské Tomášovce - Markušovce Tuleja, Slavkovský
Letanovce - SŠM Bystrany Šuba S., Dulovič
Jamník - Sp. Nová Ves „B" 3.11. Magdoško
Teplička - Rudňany 3.11. Števčík, Šándor

Zmeny v obsadení
Dospelí
Teplička - Prakovce Novotný za Cehuľu, Švarc za Pavlika
Mníšek n/H - Margecany Cehuľa za Novotného 
Helcmanovce - Kojšov Tkáčik ruší sa obsadenie
Gelnica "B" - Spišský Hrušov Tkáčik ruší sa obsadenie 
Rudňany "B" - Matejovce n/H Žiga T. za Šofranka  

 

Ospravedlnenia
2.11.- Petruška, Pavlík F., Števčík, Mužík
3.11.- Petruška, Mužík, Zekucia, Zekuciová, Čuj po 12:00, Tkáčik, Šofranko

KR z dôvodu neospravedlnenej neúčasti na stretnutí odstupuje R Žigu Ľ. na riešenie DK SOFZ.

KR berie na vedomie podnet od TJ FK Kojšov.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1755560