Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.14, 22.10.2019

Úradná správa SOFZ č.14

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 8.11.2019 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch SOFZ - Športová hala. 

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop
Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk
Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

ŠTK SOFZ č.14

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - A - 11. kolo: Rudňany - Odorín dňa 26.10.2019 o 10:30 hod. na HP v Odoríne a stretnutie 22. kola: Odorín - Rudňany dňa 13.06.2020 o 17:00 hod. na HP v Rudňanoch. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Bez poplatku).
U19 - A - 11. kolo: Teplička - Olcnava dňa 31.10.2019 o 11:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Teplička - 5€ poplatok).
U15 - A - 13. kolo: Teplička - SNV „B" dňa 26.10.2019 o 10:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(SNV "B" - 5€ poplatok).
U15 - B - 11. kolo: Kojšov - Mníšek n/H dňa 26.10.2019 o 14:00 hod. na HP v Kojšove. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Bez poplatku).
U15 - A- 13. kolo: Jamník - Hrabušice dňa 25.10.2019 o 16:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Hrabušice - 5€ poplatok).

2. ŠTK kontumuje:
U19 - A - 10.kolo: Olcnava - Rudňany a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na HP t. j. 0 : 7 podľa SP čl. 82 bod 1/g(pokles počtu hráčov družstva D pod 7). Do pozornosti DK.

3. Z podnetu DK SOFZ: ŠTK SOFZ v súlade s čl. 85 SP na základe námietky podanej klubom TJ Baník Poráč začína konanie vo veci neoprávneného striedavého štartu hráčov klubu MFK Gelnica v majstrovskom stretnutí 13. kola VII. L medzi MFK Gelnica „B" a TJ Baník Poráč z dôvodu porušenia čl. 21 ods. 3 SP a na základe vlastného šetrenia z dôvodu porušenia čl. 21 ods. 2 SP a z tohto dôvodu odročuje prejednanie veci na najbližšie zasadnutie ŠTK SOFZ. Zároveň ukladá klubu MFK Gelnica zaslať do 28.10.2019 do 16:00 hod cez ISSF písomné stanovisko k podozreniu z porušenia čl. 21 ods. 2 SP ako aj čl. 21 ods. 3 SP.

4. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ (Košický kraj) organizuje v dňoch 23.11.2019 - 24.11.2019 turnaj „Memoriál Bohdana Benedika" v Košiciach(hádzanárska hala) za účasti ObFZ: Košice, Košice okolie, Rožňava, Michalovce, Trebišov, SNV a Vranov turnaj kategórie U13(ročník 2007 a mladší).

5. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer.

6.ŠTK upozorňuje FK, že nebude akceptovať žiadosti o zmenu termínov a hracích dní po zasadnutiach odborných komisii.

7. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B na platný SP čl.46 bod 1/a:
Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii
a) žiakov, ak je prípravkár vo vekovej úrovní U11

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 18.10. - 20.10.2019.

DK SOFZ

U. č. 13-94-2019/2020: Radovan Skokan (1229093, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 21.10.2019 // 10.- €

U. č. 13-95-2019/2020: Martin Horváth (1398065, OŠK Teplička (A); U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 20.10.2019 // 5.- €

U. č. 13-96-2019/2020: Martin Bodnár (1336138, TJ Nový život Kluknava; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 19.10.2019 // 5.- €

U. č. 13-97-2019/2020: Filip Jakoubek (1350796, FK Prakovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 19.10.2019 // 5.- €

U. č. 13-98-2018/2019: Martin Krempaský (1240576, TJ Slovan Smižany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 21.10.2019 // 10.- €

U. č. 13-99-2019/2020: Dalibor Almáši (1316772, OŠK Rudňany; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 22.1.2020 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 13-100-2019/2020: Martin Marcinko (1150647, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 22.1.2020 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 13-101-2019/2020: Tomáš Zmij (1286343, FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podľa čl. 41 ods. 1 DP opätovne zamieta žiadosť previnilca obsahovo posúdenú ako žiadosť o odklad výkonu DS, pretože vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa disciplinárne previnil, má dôvodne za to, že na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania nepostačuje už iba hrozba disciplinárnou sankciou a výkon disciplinárnej sankcie je aj naďalej nevyhnutný. Od rozhodovania o prvej žiadosti previnilca nedošlo k žiadnej podstatnej zmene, ktorá by mala vplyv pre kladné rozhodnutie o žiadosti. // 5.- €

U. č. 13-102-2019/2020: z podnetu ŠTK SOFZ: klub FK Olcnava - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (pokles hráčov družstva domácich pod 7 v prípade, že na stretnutie nastúpili s menej ako 11 hráčmi v stretnutí 10. kola U19-A medzi FK Olcnava a OŠK Rudňany) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 5 DP a RS/A/7/m1
// 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 13-103-2019/2020: z podnetu KR SOFZ: klub TJ Slovan Smižany - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 10. kola VI. L medzi TJ Slovan Smižany a TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom v zmysle požiadavky a nariadenia nariadeniu KR SOFZ) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 5 DP a RS/A/7/m
// 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 13-104-2019/2020: DK SOFZ odstupuje podanie TJ Baník Poráč ŠTK SOFZ, ktorá je príslušnou na vybavenie podania ohľadom neoprávneného štartu hráčov. DK SOFZ kluby upozorňuje, aby podania adresovali vecne príslušným odborným komisiám SOFZ // bez poplatku

U. č. 13-105-2019/2020: Stanislav Bandžuch (1193166, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - poškodenie dobrého mena futbalu podľa čl. 65 ods. 1 DP (neprípustná facebooková komunikácia s R v deň stretnutia po ukončení 11. kola majstrovského stretnutia VI. L medzi TJ Lokomotíva Margecany a TJ Spartak Bystrany) - DK SOFZ na základe podania R cez ISSF systém a následného vyjadrenia klubu starostlivo vyhodnotila zistený skutkový stav, v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: podľa čl. 65 ods. 2 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a previnilcovi dôrazne vytýka takéto správanie sa a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia mu bude uložená DS - pozastavenie výkonu športu, pretože podľa čl. 11 ods. 3 DP pokarhanie možno previnilcovi uložiť len jedenkrát v rámci prebiehajúceho súťažného ročníka // 10.- € (za prejednanie)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 25.10. - 27.10.2019

VI. liga, 13. kolo (27.10.2019) o 14:00 hod.
Mníšek n/H - Letanovce o 10:30 Furman, Pekár, Mužík, Pavlík
Teplička - Kojšov o 10:30 Šofranko, Čuj, Rožko, F.Kunzo
SŠM Bystrany - Spartak Bystrany Petruška, Pavlik F., Rožko
Chrasť n/H - Margecany Novotný, Šuba S., Pecha, F. Kunzo
Markušovce - Prakovce Slebodník, Slavkovský, Magdoško
Helcmanovce - Smižany Pekár, Furman, Mužík, Pavlík
Jamník - Odorín Cehuľa, Kerecman, Tkáčik

VII. liga, 14. kolo (27.10.2019) o 14:00 hod.
Slovinky - Iliašovce 26.10. Hamráček, Žiga T., Števčík, Tkáčik
Spišské Tomášovce - Hnilčik o 10:30 Pavlík F., Žiga T., Cehuľa, Tornay
Matejovce n/H - Gelnica „B" Kotrady, Zekuciová
Poráč - Rudňany „B" Čuj, Dulovič, Zekucia, Tornay

U19-A, 11. kolo (26.10.2019) o 14:00 hod.
Odorín - Rudňany o 10:30 Kerecman, Dulovič
Matejovce n/H - Poráč Petruška, Zekuciová
Spartak Bystrany - Chrasť n/H Rožko, Baldovský
Teplička - Olcnava 31.10. o 11:00 Cmorej, Slavkovský

U19-B, 11. kolo (26.10.2019) o 14:00 hod.
Gelnica - Nálepkovo Magdoško
Helcmanovce - Kluknava Kotrady
Prakovce - Margecany Pecha

U15-A, 13. kolo (26.10.201) o 11:45 hod.
Jamník - Hrabušice 25. 10. o 16:15 Rožko
Spišské Tomášovce - Iliašovce o 10:00 Zekucia, Baldovský
Teplička - Sp. Nová Ves „B" o 10:00 Slavkovský, Cmorej
Letanovce - Markušovce Revaj
Olcnava - Rudňany 27.10. o 11:30 Pecha
Spišská Nová Ves - Snina 27.10. o 10:00 Šuba S.
Spišská Nová Ves - Trebišov 30.10. o 11:30 Šuba S. 

U15-B, 11. kolo (26.10.201) o 11:45 hod.
Gelnica - Nálepkovo o 10:30 Pecha, Magdoško
Helcmanovce - Margecany o 10:30 Kotrady
Kojšov - Mníšek n/H o 14:00 HP Kojšov Šándor, Žiga Ľ.
Prakovce - Kluknava 27.10. o 13:15 Števčík

Zmeny v obsadení 
Dospelí
SŠM Bystrany - Spartak Bystrany Sucheňák, Petruška, Rožko 
Jamník - Odorín Cehuľa, Žiga Ľ., Kerecman 
Spišské Tomášovce - Hnilčík o 10:30 Tkáčik za Tornaya 
Slovinky - Iliašovce 26.10. Kerecman za Števčíka
Matejovce n/H - Gelnica "B" Dulovič ako AR2
Poráč - Rudňany "B" Pavlík F. za Duloviča, Tkáčik za Tornaya  
Žiaci  
Slovinky - Odorín 27.10. o 11:45 Petruška, Sucheňák 

OSPRAVEDLNENIA

26.10. - Šofranko, Gibala, Tuleja, Čuj do 12:00, Števčík po 12:00, Mužík, Kopaničák
27.10. - Šofranko po 12:00, Gibala, Tuleja, Kopaničák, Revaj, Šándor

KR z dôvodu nedodania videozáznamu zo stretnutia Smižany - Mníšek n/H odstupuje TJ Slovan Smižany na riešenie DK SOFZ.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1704668