Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.13, 15.10.2019

Úradná správa SOFZ č.13

Sekretariát SOFZ

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop
Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk
Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 8.11.2019 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch SOFZ - Športová hala.   

ŠTK SOFZ č.13

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - B- 10.kolo: Kluknava - Prakovce dňa 18.10.2019 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Kluknava - 5€ poplatok).
U19 - B - 10.kolo: Mníšek n/H - Gelnica dňa 19.10.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Mníšek n/H - 5€ poplatok).
U15 - A - 12. kolo: SNV „B" - Olcnava dňa 19.10.2019 o 10:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(SNV "B" - 5€ poplatok).
U15 - A - 12. kolo: Markušovce - SŠM Bystrany dňa 19.10.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(SŠM Bystrany - 5€ poplatok).
U15 - A- 12.kolo: Hrabušice - Teplička dňa 20.10.2019 o 11:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov + kolízia so stretnutím U19 - A: Hrabušice - Sp. Bystrany(Bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje:
VI. liga - 11.kolo: Teplička - Odorín na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b(1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK upozorňuje FK - kategórií U12 (rok narodenie 2008, resp. 2009) ,že tréning Výberu SOFZ sa uskutoční vo štvrtok, 17.10.2019 o 16:45 na ihrisku TJ Lokomotíva Margecany.

4. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ (Košický kraj) organizuje v dňoch 23.11.2019 - 24.11.2019 turnaj „Memoriál Bohdana Benedika" v Košiciach(hádzanárska hala) za účasti ObFZ: Košice, Košice okolie, Rožňava, Michalovce, Trebišov, SNV a Vranov turnaj kategórie U13(ročník 2007 a mladší).

5. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer.

6.ŠTK upozorňuje FK, že nebude akceptovať žiadosti o zmenu termínov a hracích dní po zasadnutiach odborných komisii.

7. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B na platný SP čl.46 bod 1/a:
Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii
a) žiakov, ak je prípravkár vo vekovej úrovní U11

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 11.10. - 13.10.2019.

DK SOFZ

U. č. 12-86-2019/2020: Stanislav Bandžuch (1193166, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka R) + následný priestupok na vylúčenie - HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka delegovaných osôb po skončení stretnutia pri odchode delegovaných osôb do priestorov šatní) - DS: trestanie za viac disciplinárnych previnení ! - DS sa ukladá za disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k druhému sa prihliadlo ako k priťažujúcej okolnosti - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 34 ods. 8 DP, čl. 48 ods. 2 písm. b ) DP, od 14.10.2019 do 29.3.2020 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky (trvá od 4.11.2019 do 22.3.2020) podľa čl. 17 ods. 8 DP, čl. 34 ods. 7 DP (3 týždne vykoná do zimnej prestávky, 1 týždeň vykoná v jarnej časti súť. roč. 2019¬/2020 // 10.- €

U. č. 12-87-2019/2020: Martin Martinko (1150647, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti stiahnutím súpera za dres pred vlastným PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 14.10.2019 // 10.- €

U. č. 12-88-2018/2019: Marek Bodnár (1220729, TJ FK Kojšov; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 14.10.2019 // 10.- €

U. č. 12-89-2018/2019: Erik Marhevka (1265160, FK 56 Iliašovce; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 14.10.2019 // 10.- €

U. č. 12-90-2019/2020: z podnetu ŠTK: klub TJ Družstevník Odorín - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie 11. kola VI. L medzi OŠK Teplička a TJ Družstevník Odorín) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 100 % na účet SOFZ

U. č. 12-91-2019/2020: Jaroslav Šveda (1320658, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U19-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 15.1.2020 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 12-92-2019/2020: Tomáš Žiga (1340881, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U19-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 15.1.2020 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 12-93-2019/2020: Marek Slamený (1071813, tréner mužstva TJ Slovan Smižany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 15.1.2020 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 18.10. - 20.10.2019

VI. liga, 12. kolo (20.10.2019) o 14:00 hod.
Prakovce - Mníšek n/H o 10:30 Kopaničák, Cehuľa, Pecha, Tkáčik
Margecany - SŠM Bystrany o 10:30 Kotrady, Čuj, Mužík, Pavlik
Spartak Bystrany - Jamník Slebodník, Kopaničák, Kotrady, Kročian
Odorín - Helcmanovce Čuj, Šuba S., Rožko, Pavlik
Smižany - Teplička Pekár, Tuleja, Dulovič, Brezovaj
Kojšov - Markušovce Cehuľa, Mužík, Pecha, Tkáčik
Letanovce - Chrasť n/H Bednár H., Kerecman, Slavkovský, Tornay

VII. liga, 13. kolo (20.10.2019) o 14:00 hod.
Hnilčík - Slovinky 19.10. Bednár H., Pavlík F., Šuba S., Pavlík
Spišský Hrušov - Matejovce n/H o 10:30 Tuleja, Žiga T., Šándor, Kunzo F.
Rudňany „B" - Spišské Tomášovce Furman, Zekucia
Gelnica „B" - Poráč Šofranko, Magdoško

U19-A, 10. kolo (19.10.2019) o 14:00 hod.
Olcnava - Rudňany o 10:30 Mužík, Pecha
Hrabušice - Spartak Bystrany Tuleja, Hamráček
Chrasť n/H - Slovinky Pecha, Mužík
Poráč - Teplička Žiga T.
Spišská Nová Ves - Bardejov II. LMD, 20.10. o 12:30 Pavlík F.

U19-B, 10. kolo (19.10.2019) o 14:00 hod.
Kluknava - Prakovce 18.10. o 15:30 Magdoško, Števčík
Mníšek n/H - Gelnica o 10:30 Kotrady
Nálepkovo - Helcmanovce Čuj, Revaj

U15-A, 12. kolo (19.10.2019) o 11:45 hod.
Sp. Nová Ves „B" - Olcnava o 10:00 Zekucia, Baldovský
Markušovce - SŠM Bystrany o 10:30 Šuba S., Dulovič
Rudňany - Spišské Tomášovce Žiga T.
Iliašovce - Letanovce Kerecman
Hrabušice - Teplička 20.10. o 11:30 Kerecman
Odorín - Jamník 20.10. Šuba S.

U15-B, 10. kolo (19.10.2019) o 11:45 hod.
Gelnica - Kojšov o 10:30 Števčík
Nálepkovo - Margecany Revaj, Čuj
Kluknava - Helcmanovce Magdoško
Mníšek n/H - Prakovce o 13:30 Kotrady

Zmeny v obsadení 
Dospelí 
Gelnica "B" - Poráč Kunzo F. ako DZ
Spišský Hrušov - Matejovce n/H o 10:30 Brezovaj za Kunzo F. 

OSPRAVEDLNENIA
19.10. - Zekuciová, Petruška, Rožko, Šofranko, Kopaničák, Gibala, Cmorej, Šándor
20.10. - Števčík, Hamráček, Revaj, Zekuciová, Petruška, Rožko do 12:00, Gibala, Šándor po 12:00

KR na základe podnetu TJ FK Kojšov vzhliadla videozáznam zo stretnutia Kojšov - Chrasť n/H a považuje podnet za opodstatnený.

KR opätovne žiada TJ Slovan Smižany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Smižany - Mníšek n/H v termíne do 22.10.2019 pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

INFORMÁCIA O VZDELÁVANÍ TRÉNEROV

Organizátorom všetkých vzdelávacích aktivít trénerov je Technický úsek SFZ v spolupráci
s VsFZ, resp. ObFZ.
Pripravované vzdelávacie aktivity v rámci VsFZ:

ŠKOLENIA TRÉNEROV
školenie tréneriek UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s VsFZ
miesto školenia: Košice budova VsFZ
termín: 26. 10. 2019 - 14. 03. 2020
záverečné skúšky: 16. 03. - 20. 03. 2020
kapacita: 12 prihlásených tréneriek
(prihlasovanie ukončené)
školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Bardejov
miesto školenia: futbalový štadión v Gerlachove
termín: 08. 11. 2019 - 15. 03. 2020
záverečné skúšky: 16. 03. - 20. 03. 2020
poplatok: 100.- €
kapacita: 26 osôb

(predbežne prihlásených 16 trénerov)

prihlášky do: 25. 10. 2019

školenie tréneriek UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Košice-okolie a Košice-mesto

miesto školenia: Košice budova VsFZ
termín: 17. 01. - 19. 04. 2020
záverečné skúšky: 20. 04. - 30. 04. 2020
poplatok: 100.- €
kapacita: 26 osôb
prihlášky do: 10. 01. 2020
školenie trénerov UEFA B v spolupráci s VsFZ
miesto školenia: Košice budova VsFZ
termín: 18. 01. - 12. 06. 2020
záverečné skúšky: 15. 06. - 26. 06. 2020
poplatok: cca 300.- € (I. splátka 250.- € + doplatok podľa

reálnych nákladov na školenie)

kapacita: 26 osôb
prihlášky do: 10. 01. 2020

Informácie o otvorení jednotlivých školení budú zverejnené v najbližšom období v ÚS SFZ
a na web stránke VsFZ.

V prípade záujmu organizovať školenie trénerov licencia UEFA GRASSROOTS C v rámci Vášho
ObFZ je potrebné, aby ObFZ:
1) zistil predbežný záujem (školenie sa otvára pri minimálnom počte prihlásených 16
trénerov),
2) zabezpečil miestnosť s kapacitou 16 - 26 osôb (náklady na prenájom miestnosti znáša
ObFZ) - dataprojektor, flipchart zabezpečí koordinátor vzdelávania pre VsFZ,
3) zabezpečil ihrisko (stačí i 1⁄2 hracej plochy) a šatňu pre prax v rozsahu 3 hod. na IV. a V. blok
školenia (cca od 15.00 do 18.00 hod.) - náklady na prenájom znáša ObFZ,
4) dohodol termíny školenia s koordinátorom vzdelávania pre VsFZ - Peter Szénay (7 blokov
školenia - rozsah cca 3 mesiace)

SEMINÁRE TRÉNEROV

Semináre trénerov slúžia na predlžovanie platnosti licencií trénerov (platnosť licencií
trénerov je 3 roky!).
Počas platnosti licencie trénera (počas 3 rokov) musí tréner absolvovať semináre trénerov
v rozsahu:
1) tréneri s licenciou UEFA GRASSROOTS C 5 hod.
2) tréneri s licenciou UEFA B 15 hod.
Po absolvovaní príslušného počtu hodín na seminároch musí tréner požiadať (tlačivo SFZ)
o predĺženie platnosti licencie. Za predĺženie licencie sa už neplatí žiaden poplatok!
Tréneri, ktorí vlastnia licencie UEFA PRO, UEFA A a UEFA A EY musia absolvovať výhradne
semináre, ktoré organizuje SFZ.
Témy novembrových seminárov (témy sa vyberú po konzultácii koordinátora vzdelávania
a ObFZ):
1) RIEŠENIE TAKTICKÝCH ÚLOH V STREDNÝCH PRÍPRAVNÝCH HRÁCH
2) NÁCVIK A ZDOKONAĽOVANIE PRIESTOROVÉHO BRÁNENIA V KATEGÓRIÁCH ŽIAKOV
3) OBSAH A ZAMERANIE TRÉNINGOVÉHO PROCESU V KATEGÓRII MLÁDEŽE
4) OBSAH A ZAMERANIE TRÉNINGOVÉHO PROCESU V ZAHRANIČNÝCH AKADÉMIÁCH
MLÁDEŽE
Doteraz dohodnuté termíny seminárov trénerov:
07.11.2019 (štvrtok) Poprad od 16.00 hod.

Riešenie taktických úloh v stredných prípravných hrách

12.11.2019 (utorok) Košice od 16.00 hod.

Riešenie taktických úloh v stredných prípravných hrách

19.11.2019 (utorok) Košice od 16.00 hod.

Nácvik a zdokonaľovanie priestorového bránenia v kategóriách žiakov

Semináre trénerov (len pre držiteľov licencií UEFA GC a UEFA B) je možné organizovať aj
v rámci ObFZ za nižšie uvedených podmienok:
1) dohodnúť termín seminára s koordinátorom vzdelávania pre VsFZ - Peter Szénay,
2) možné termíny pre organizovanie seminárov (november až december 2019)
11.11., 13.11. - 15.11., 18.11., 20.11., 23. - 24.11., 29.11., 30.11., 1.12., 6. - 9.12.2019,
3) program seminára (pracovný deň)

16.00 hod. prax 90 min.
17.45 hod. teória 90 min.
19.15 hod. diskusia
20.00 hod. ukončenie seminára
(víkend)
09.00 hod. prax 90 min.
08.45 hod. teória 90 min.
11.15 hod. diskusia
12.00 hod. ukončenie seminára

4) zabezpečiť ihrisko, resp. miniihrisko (v prípade organizovania počas pracovného dňa
i s osvetlením),
5) zabezpečiť miestnosť s kapacitou 10 - 30 osôb (podľa počtu prihlásených účastníkov),
6) minimálny počet prihlásených trénerov 10, maximálny podľa kapacity miestnosti,
7) zabezpečiť občerstvenie v objeme 6.- € x počet účastníkov seminára - občerstvenie (káva,
minerálka, 2 ks obložený chlebík, resp. 2 ks pizza),
8) rozpočet:
metodický materiál pre trénerov 10.- €/osoba
občerstvenie 6.- €/osoba
9) účastnícky poplatok 16.- € musia účastníci zaplatiť na účet ObFZ,
10) v spolupráci s klubom ÚTM, resp. FA zabezpečiť na prax 12 - 16 hráčov, kužele a lopty (cca
12 ks)

Košice, 30. 9. 2019 Peter Szénay

koordinátor vzdelávania trénerov

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1704635