Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.12, 8.10.2019

Úradná správa SOFZ č.12

Sekretariát SOFZ

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop
Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk
Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

ŠTK SOFZ č.12

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - B- 9.kolo: Kluknava - Margecany dňa 12.10.2019 o 11:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Margecany - 5€ poplatok).
U15 - B - 9. kolo: Kluknava - Margecany dňa 11.10.2019 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Kluknava - 5€ poplatok).
U15 - B - 9. kolo: Kojšov - Nálepkovo dňa 12.10.2019 o 10:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Nálepkovo - 5€ poplatok).

2. ŠTK kontumuje:
VI. liga - 10.kolo: Spartak Bystrany - Helcmanovce na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b(1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.
U19 - A - 8.kolo: Hrabušice - Matejovce n/H na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b(1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer.

4.ŠTK upozorňuje FK, že nebude akceptovať žiadosti o zmenu termínov a hracích dní po zasadnutiach odborných komisii.

5. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B na platný SP čl.46 bod 1/a:
Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii
a) žiakov, ak je prípravkár vo vekovej úrovní U11

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 01.10. - 06.10.2019.

DK SOFZ

U. č. 11-78-2019/2020: Jakub Čuj (1184206, OTJ Jamník; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 7.10.2019 // 10.- €

U. č. 11-79-2019/2020: Dalibor Almáši (1316772, OŠK Rudňany; U19-A) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred vlastným PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 6.10.2019 // 10.- €

U. č. 11-80-2019/2020: Marek Slamený (1071813, tréner mužstva TJ Slovan Smižany; VI. L) - priestupok na vylúčenie za HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka AR1) - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený vykonávať akúkoľvek funkciu v súvislosti s futbalovým stretnutím, podľa čl. 16 ods. 1 DP, čl. 34 ods. 6 DP, čl. 48 ods. 2 písm. b) DP, od 7.10.2019 do 21.10.2019 // 10.- €

U. č. 11-81-2019/2020: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Helcmanovce - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie 10. kola VI. L medzi TJ Spartak Bystrany a FK Slovan Helcmanovce) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet TJ Spartak Bystrany

U. č. 11-82-2019/2020: z podnetu ŠTK: klub OFK Matejovce nad Hornádom - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie 8. kola U19-A medzi TJ Štart Hrabušice a OFK Matejovce nad Hornádom) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet TJ Štart Hrabušice

U. č. 11-83-2019/2020: Jakub Pokuta (1320164, FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 8.1.2020 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U.č. 11-84-2019/2020: ODVOLACIE KONANIE - klub TJ Slovan Smižany ako osoba oprávnená na podanie odvolania v zmysle čl. 82 ods. 1 pism. c/ DP - na základe odvolania podaného klubom dňa 8.10.2019 prostredníctvom ISSF a z dôvodu, že podané odvolanie nespĺňa náležitosti uvedené v čl. 83 ods. 1 pism. b/, c/ DP, DK SOFZ podľa čl. 83 ods. 3 DP klub vyzýva, aby prostredníctvom ISSF v lehote do 11.10.2019 do 12:00 doplnil odvolanie o sídlo klubu a označenie rozhodnutia DK, proti ktorému odvolanie smeruje. DK SOFZ súčasne klub upozorňuje, že ak nebudú zistené nedostatky odstránené v určenej lehote, DK SOFZ podľa čl. 83 ods. 4 DP konanie o odvolaní zastaví // poplatok bude vyrúbený podľa výsledku odvolacieho konania

U. č. 11-85-2019/2020: ODVOLACIE KONANIE - klub TJ Slovan Smižany - DK SOFZ v nadväznosti na U. č. 11-84-2019/2020 podľa čl. 83 ods. 4 DP zastavuje konanie o odvolaní. Poučenie: Proti rozhodnutiu o zastavení konania o odvolaní je prípustné odvolanie. // bez poplatku 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 11.10. - 13.10.2019

VI. liga, 11. kolo (13.10.2019) o 14:30 hod.
Margecany - Spartak Bystrany o 10:30 Greš, Kunzová, Magdoško, Kunzo V.
Markušovce - Smižany o 10:30 Zvalený, Rožko, Šándor, Pavlík
SŠM Bystrany - Letanovce Gibala, Tuleja, Petruška, Melek
Chrasť n/H - Prakovce Slebodník, Pavlík F., Šuba S., Pavlík
Mníšek n/H - Kojšov Čuj, Mužík, Revaj, F. Kunzo
Teplička - Odorín Novotný, Pecha, Kročian
Helcmanovce - Jamník Cehuľa, Hamráček, Kerecman, Brezovaj

VII. liga, 12. kolo (13.10.2019) o 14:30 hod.
Slovinky - Rudňany „B" 12.10. Čuj, Cmorej, Rožko, Tkáčik
Spišské Tomášovce - Gelnica „B" o 10:30 Furman, Dulovič, Slavkovský, Tornay
Poráč - Spišský Hrušov Pekár, Zekucia, Tkáčik
Iliašovce - Hnilčík Šofranko, Žiga Ľ., Zekuciová

U19-A, 9. kolo (12.10.2019) o 14:30 hod.
Poráč - Olcnava Tuleja, Pavlík F.
Matejovce n/H - Chrasť n/H Mužík, Zekuciová
Spartak Bystrany - Odorín Petruška, Zekucia
Slovinky - Hrabušice 13.10. Žiga T.

U19-B,9. kolo (12.10.2019) o 14:30 hod.
Kluknava - Margecany o 11:00 Šándor, Pecha
Helcmanovce - Mníšek n/H Kotrady
Prakovce - Nálepkovo Pecha, Šándor

U15-A, 11. kolo (12.10.2019) o 12:15 hod.
Spišské Tomášovce - Sp. Nová Ves „B" o 10:00 Kerecman, Dulovič
Letanovce - Rudňany o 10:30 Pavlík F., Slavkovský
SŠM Bystrany - Iliašovce Zekucia, Petruška
Teplička - Odorín 13.10. Pecha
Olcnava - Hrabušice 13.10. o 13:30 Rožko
Jamník - Slovinky 13.10. o 13:30 Šándor

U15-B, 9. kolo (12.10.2019) o 12:15 hod.
Kluknava - Margecany 11.10. o 16:00 Žiga T.
Helcmanovce - Mníšek n/H o 10:30 Kotrady
Kojšov - Nálepkovo o 10:00 Magdoško
Prakovce - Gelnica 13.10. o 13:15 Magdoško

Zmeny v obsadení
Dospelí
Margecany - Spartak Bystrany o 10:30 Tuleja za Kunzovú
Markušovce - Smižany o 10:30 Kunzo L. za Zvaleného
Iliašovce - Hnilčík Šofranko, Zekuciová, Kročian
Teplička - Odorín Tuleja ako AR2, Švarc za Kročiana
SŠM Bystrany - Letanovce Bednár H. za Tuleju
Dorast
Slovinky - Hrabušice 13.10. Šándor za Žigu T.
Prakovce - Nálepkovo Števčík za Šándora
Žiaci
Jamník - Slovinky 13.10.o 13:30 Žiga Ľ. za Šándora
Spišská Nová Ves - Vranov n/T U13, 13.10. o 10:00 Šuba S.  

Ospravedlnenia
12.10.- Šofranko, Števčík, Kopaničák, Šuba S.
13.10.- Šofranko do 12:00, Števčík, Kopaničák, Furman po 12:00

KR berie na vedomie podnet od TJ Lokomotíva Margecany

KR berie na vedomie pochvalu od Slovan FO Markušovce na R Kotrady zo stretnutia Odorín - Markušovce

KR berie na vedomie pochvalu od MFK Gelnica „B" na R Kopaničák a AR Zekuciová zo stretnutia Gelnica „B" - Slovinky

KR žiada TJ FK Kojšov o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Kojšov - Chrasť n/H
KR žiada TJ Slovan Smižany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Smižany - Mníšek n/H.

INFORMÁCIA O VZDELÁVANÍ TRÉNEROV

Organizátorom všetkých vzdelávacích aktivít trénerov je Technický úsek SFZ v spolupráci
s VsFZ, resp. ObFZ.
Pripravované vzdelávacie aktivity v rámci VsFZ:

ŠKOLENIA TRÉNEROV
školenie tréneriek UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s VsFZ
miesto školenia: Košice budova VsFZ
termín: 26. 10. 2019 - 14. 03. 2020
záverečné skúšky: 16. 03. - 20. 03. 2020
kapacita: 12 prihlásených tréneriek
(prihlasovanie ukončené)
školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Bardejov
miesto školenia: futbalový štadión v Gerlachove
termín: 08. 11. 2019 - 15. 03. 2020
záverečné skúšky: 16. 03. - 20. 03. 2020
poplatok: 100.- €
kapacita: 26 osôb

(predbežne prihlásených 16 trénerov)

prihlášky do: 25. 10. 2019

školenie tréneriek UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Košice-okolie a Košice-mesto

miesto školenia: Košice budova VsFZ
termín: 17. 01. - 19. 04. 2020
záverečné skúšky: 20. 04. - 30. 04. 2020
poplatok: 100.- €
kapacita: 26 osôb
prihlášky do: 10. 01. 2020
školenie trénerov UEFA B v spolupráci s VsFZ
miesto školenia: Košice budova VsFZ
termín: 18. 01. - 12. 06. 2020
záverečné skúšky: 15. 06. - 26. 06. 2020
poplatok: cca 300.- € (I. splátka 250.- € + doplatok podľa

reálnych nákladov na školenie)

kapacita: 26 osôb
prihlášky do: 10. 01. 2020

Informácie o otvorení jednotlivých školení budú zverejnené v najbližšom období v ÚS SFZ
a na web stránke VsFZ.

V prípade záujmu organizovať školenie trénerov licencia UEFA GRASSROOTS C v rámci Vášho
ObFZ je potrebné, aby ObFZ:
1) zistil predbežný záujem (školenie sa otvára pri minimálnom počte prihlásených 16
trénerov),
2) zabezpečil miestnosť s kapacitou 16 - 26 osôb (náklady na prenájom miestnosti znáša
ObFZ) - dataprojektor, flipchart zabezpečí koordinátor vzdelávania pre VsFZ,
3) zabezpečil ihrisko (stačí i 1⁄2 hracej plochy) a šatňu pre prax v rozsahu 3 hod. na IV. a V. blok
školenia (cca od 15.00 do 18.00 hod.) - náklady na prenájom znáša ObFZ,
4) dohodol termíny školenia s koordinátorom vzdelávania pre VsFZ - Peter Szénay (7 blokov
školenia - rozsah cca 3 mesiace)

SEMINÁRE TRÉNEROV

Semináre trénerov slúžia na predlžovanie platnosti licencií trénerov (platnosť licencií
trénerov je 3 roky!).
Počas platnosti licencie trénera (počas 3 rokov) musí tréner absolvovať semináre trénerov
v rozsahu:
1) tréneri s licenciou UEFA GRASSROOTS C 5 hod.
2) tréneri s licenciou UEFA B 15 hod.
Po absolvovaní príslušného počtu hodín na seminároch musí tréner požiadať (tlačivo SFZ)
o predĺženie platnosti licencie. Za predĺženie licencie sa už neplatí žiaden poplatok!
Tréneri, ktorí vlastnia licencie UEFA PRO, UEFA A a UEFA A EY musia absolvovať výhradne
semináre, ktoré organizuje SFZ.
Témy novembrových seminárov (témy sa vyberú po konzultácii koordinátora vzdelávania
a ObFZ):
1) RIEŠENIE TAKTICKÝCH ÚLOH V STREDNÝCH PRÍPRAVNÝCH HRÁCH
2) NÁCVIK A ZDOKONAĽOVANIE PRIESTOROVÉHO BRÁNENIA V KATEGÓRIÁCH ŽIAKOV
3) OBSAH A ZAMERANIE TRÉNINGOVÉHO PROCESU V KATEGÓRII MLÁDEŽE
4) OBSAH A ZAMERANIE TRÉNINGOVÉHO PROCESU V ZAHRANIČNÝCH AKADÉMIÁCH
MLÁDEŽE
Doteraz dohodnuté termíny seminárov trénerov:
07.11.2019 (štvrtok) Poprad od 16.00 hod.

Riešenie taktických úloh v stredných prípravných hrách

12.11.2019 (utorok) Košice od 16.00 hod.

Riešenie taktických úloh v stredných prípravných hrách

19.11.2019 (utorok) Košice od 16.00 hod.

Nácvik a zdokonaľovanie priestorového bránenia v kategóriách žiakov

Semináre trénerov (len pre držiteľov licencií UEFA GC a UEFA B) je možné organizovať aj
v rámci ObFZ za nižšie uvedených podmienok:
1) dohodnúť termín seminára s koordinátorom vzdelávania pre VsFZ - Peter Szénay,
2) možné termíny pre organizovanie seminárov (november až december 2019)
11.11., 13.11. - 15.11., 18.11., 20.11., 23. - 24.11., 29.11., 30.11., 1.12., 6. - 9.12.2019,
3) program seminára (pracovný deň)

16.00 hod. prax 90 min.
17.45 hod. teória 90 min.
19.15 hod. diskusia
20.00 hod. ukončenie seminára
(víkend)
09.00 hod. prax 90 min.
08.45 hod. teória 90 min.
11.15 hod. diskusia
12.00 hod. ukončenie seminára

4) zabezpečiť ihrisko, resp. miniihrisko (v prípade organizovania počas pracovného dňa
i s osvetlením),
5) zabezpečiť miestnosť s kapacitou 10 - 30 osôb (podľa počtu prihlásených účastníkov),
6) minimálny počet prihlásených trénerov 10, maximálny podľa kapacity miestnosti,
7) zabezpečiť občerstvenie v objeme 6.- € x počet účastníkov seminára - občerstvenie (káva,
minerálka, 2 ks obložený chlebík, resp. 2 ks pizza),
8) rozpočet:
metodický materiál pre trénerov 10.- €/osoba
občerstvenie 6.- €/osoba
9) účastnícky poplatok 16.- € musia účastníci zaplatiť na účet ObFZ,
10) v spolupráci s klubom ÚTM, resp. FA zabezpečiť na prax 12 - 16 hráčov, kužele a lopty (cca
12 ks)

Košice, 30. 9. 2019 Peter Szénay

koordinátor vzdelávania trénerov

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1781623