Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.11, 1.10.2019

Úradná správa SOFZ č.11

Sekretariát SOFZ

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop
Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk
Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

U19 - A - 8.kolo: Rudňany - Sp. Bystrany dňa 05.10.2019 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Rudňany - 5€ poplatok).
U19 - A - 8. kolo:Odorín - Slovinky dňa 01.10.2019 o 16:00 hod. Dôvod:vzájomná dohoda klubov(Odorín - 5€ poplatok).
U19 - B - 8. kolo: Mníšek n/H - Prakovce dňa 05.10.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Mníšek n/H - 5€ poplatok).
U15 - A - 10. kolo: SNV "B"- Letanovce dňa 05.10.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.( SNV - 5€ poplatok).
U15 - A - 10. kolo: Rudňany- SŠM Bystrany dňa 04.10.2019 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Rudňany - 5€ poplatok).
U15 - A - 11. kolo: Letanovce - Rudňany dňa 12.10.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.( Bez poplatku).
U15 - A - 13. kolo: Olcnava- Rudňany dňa 27.10.2019 o 11:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.( Bez poplatku).
U15 - A - 14. kolo: Olcnava- Iliašovce dňa 31.10.2019 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.( Bez poplatku).
U15 - A - 10.kolo:Hrabušice - Sp. Tomášovce dňa 05.10.2019 o 12:15 hod.Dôvod: nariadenie ŠTK - kolízia so stretnutím U19 - A:Hrabušice - Matejovce n/H.

U19 - B - 8.kolo:Gelnica - Helcmanovce dňa 06.10.2019 o 11:45 hod.Dôvod: kolízia so stretnutím V.ligy PT:Gelnica - Kežmarok + vzájomná dohoda klubov.(Bez poplatku). 

2. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B na platný SP čl.46 bod 1/a:

Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii
a) žiakov, ak je prípravkár vo vekovej úrovní U11

3. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer.

4.ŠTK upozorňuje FK, že nebude akceptovať žiadosti o zmenu termínov a hracích dní po zasadnutiach odborných komisii.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 27.09. - 29.09.2019. 

DK SOFZ

U. č. 10-70-2019/2020: Vincent Horváth (1320455, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 30.9.2019. Vzhľadom na okolnosť, že previnilec sa disciplinárne previnil v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu zvyšku DS, DK SOFZ podľa čl. 40 ods. 3 DP súčasne rozhodla, že previnilec vykoná DS pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, od 7.10.2019 // 10.- €

U. č. 10-71-2019/2020: Tomáš Žiga (1340881, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U19-B) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (viacnásobná hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b ) DP, od 29.9.2019 do 27.10.2019 // 5.- €

U. č. 10-72-2019/2020: Jaroslav Šveda (1320658, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U19-B) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (viacnásobná hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b ) DP, od 29.9.2019 do 27.10.2019 // 5.- €

U. č. 10-73-2018/2019: Milan Šefčík (1240638, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 30.9.2019 // 10.- €

U. č. 10-74-2018/2019: Vladimír Ferenc (1184016, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 30.9.2019 // 10.- €

U. č. 10-75-2018/2019: Štefan Žiga (1195124, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 30.9.2019 // 10.- €

U. č. 10-76-2019/2020: z podnetu KR SOFZ: klub FK Prakovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 7. kola VI. L medzi FK Prakovce a TJ Spartak Bystrany v zmysle požiadavky a nariadenia nariadeniu KR SOFZ) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 2, ods. 7 DP a RS/A/7/m
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 10-77-2019/2020: Martin Stachura (1318304, TJ Lokomotíva Margecany; U19-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 1.1.2020 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 4.10. - 6.10.2019

VI. liga, 10. kolo (6.10.2019) o 14:30 hod.
Jamník - Teplička o 10:30 Bobko R. ml., Šándor, Kotrady, Tkáčik
Prakovce - SŠM Bystrany o 10:30 Pekár, Furman, Mužík
Spartak Bystrany - Helcmanovce Bednár H., Mužík, Rožko
Odorín - Markušovce Slebodník, Pavlík F., Kerecman
Smižany - Mníšek n/H Cehuľa, Petruška, Žiga Ľ., Tkáčik
Kojšov - Chrasť n/H Novotný, Tuleja, Magdoško, F. Kunzo
Letanovce - Margecany Čuj, Hamráček, Pecha, Pavlík

VII. liga, 11. kolo (6.10.2019) o 14:30 hod.
Rudňany „B" - Iliašovce o 10:30 Petruška, Žiga T., Cmorej, Pavlík
Gelnica „B" - Slovinky Kopaničák, Kotrady, Zekuciová
Spišský Hrušov - Spišské Tomášovce Gibala, Pekár, Dulovič
Matejovce n/H - Poráč Furman, Slavkovský, Zekucia

U19-A, 8. kolo (5.10.2019) o 14:30 hod.
Odorín - Slovinky 1.10. o 16:00 Mužík, Zekucia
Chrasť n/H - Teplička 4.10. o 15:30 Žiga T., Žiga Ľ.
Hrabušice - Matejovce n/H Gibala, Zekuciová
Rudňany - Spartak Bystrany o 15:30 Hamráček, Kerecman

U19-B, 8. kolo (5.10.2019) o 14:30 hod.
Mníšek n/H - Prakovce o 10:30 Čuj, Revaj
Nálepkovo - Margecany Petruška, Zekucia
Gelnica - Helcmanovce Žiga T., Rožko

U15-A, 10. kolo (5.10.2019) o 12:15 hod.
Rudňany - SŠM Bystrany 4.10. o 16:00 Čuj, Zekuciová
Spišská Nová Ves „B" - Letanovce o 10:30 Mužík, Dulovič
Iliašovce - Markušovce Tuleja
Hrabušice - Spišské Tomášovce Zekuciová, Gibala
Slovinky - Teplička 6.10. Rožko
Odorín - Olcnava 6.10. Kerecman

U15-B, 8. kolo (5.10.2019) o 12:15 hod.
Gelnica - Helcmanovce o 10:30 Rožko, Žiga T.
Nálepkovo - Kluknava Zekucia, Petruška
Mníšek n/H - Margecany o 13:30 Revaj, Čuj
Kojšov - Prakovce o 14:00 Magdoško

Zmeny v obsadení
Dospelí
Spartak Bystrany - Helcmanovce Kunzo F. ako DZ
Kojšov - Chrasť n/H Kunzo F. ruší sa obsadenie
Dorast
Gelnica - Helcmanovce 6.10. o 11:45 Tuleja, Novotný, Magdoško
Hrabušice - Matejovce n/H Pavlík F. za Zekuciovú
Žiaci
Kojšov - Prakovce o 14:00 Žiga T., Rožko
Rudňany - SŠM Bystrany 4.10. o 16:00 Dulovič za Zekuciovú
Iliašovce - Markušovce Zekuciová ako AR1
Hrabušice - Spišské Tomášovce Pavlík F. za Zekuciovú
Spišské Podhradie - Krompachy II. Liga SMŽ, 5.10. o 9:30 a 11:15 Kopaničák  

Ospravedlnení
5.10 - Šofranko, Šándor, Šuba S., Števčík, Cmorej, Kopaničák od 12:00
6.10. - Šofranko, Šándor po 12:00, Šuba S., Kopaničák do 12:00, Števčík, Čuj do 12:00

KR z dôvodu nezaslania videozáznamu odstupuje FK Prakovce na riešenie DK SOFZ.

INFORMÁCIA O VZDELÁVANÍ TRÉNEROV 

Organizátorom všetkých vzdelávacích aktivít trénerov je Technický úsek SFZ v spolupráci
s VsFZ, resp. ObFZ.
Pripravované vzdelávacie aktivity v rámci VsFZ:

ŠKOLENIA TRÉNEROV
školenie tréneriek UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s VsFZ
miesto školenia: Košice budova VsFZ
termín: 26. 10. 2019 - 14. 03. 2020
záverečné skúšky: 16. 03. - 20. 03. 2020
kapacita: 12 prihlásených tréneriek
(prihlasovanie ukončené)
školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Bardejov
miesto školenia: futbalový štadión v Gerlachove
termín: 08. 11. 2019 - 15. 03. 2020
záverečné skúšky: 16. 03. - 20. 03. 2020
poplatok: 100.- €
kapacita: 26 osôb

(predbežne prihlásených 16 trénerov)

prihlášky do: 25. 10. 2019

školenie tréneriek UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Košice-okolie a Košice-mesto

miesto školenia: Košice budova VsFZ
termín: 17. 01. - 19. 04. 2020
záverečné skúšky: 20. 04. - 30. 04. 2020
poplatok: 100.- €
kapacita: 26 osôb
prihlášky do: 10. 01. 2020
školenie trénerov UEFA B v spolupráci s VsFZ
miesto školenia: Košice budova VsFZ
termín: 18. 01. - 12. 06. 2020
záverečné skúšky: 15. 06. - 26. 06. 2020
poplatok: cca 300.- € (I. splátka 250.- € + doplatok podľa

reálnych nákladov na školenie)

kapacita: 26 osôb
prihlášky do: 10. 01. 2020

Informácie o otvorení jednotlivých školení budú zverejnené v najbližšom období v ÚS SFZ
a na web stránke VsFZ.

V prípade záujmu organizovať školenie trénerov licencia UEFA GRASSROOTS C v rámci Vášho
ObFZ je potrebné, aby ObFZ:
1) zistil predbežný záujem (školenie sa otvára pri minimálnom počte prihlásených 16
trénerov),
2) zabezpečil miestnosť s kapacitou 16 - 26 osôb (náklady na prenájom miestnosti znáša
ObFZ) - dataprojektor, flipchart zabezpečí koordinátor vzdelávania pre VsFZ,
3) zabezpečil ihrisko (stačí i 1⁄2 hracej plochy) a šatňu pre prax v rozsahu 3 hod. na IV. a V. blok
školenia (cca od 15.00 do 18.00 hod.) - náklady na prenájom znáša ObFZ,
4) dohodol termíny školenia s koordinátorom vzdelávania pre VsFZ - Peter Szénay (7 blokov
školenia - rozsah cca 3 mesiace)

SEMINÁRE TRÉNEROV

Semináre trénerov slúžia na predlžovanie platnosti licencií trénerov (platnosť licencií
trénerov je 3 roky!).
Počas platnosti licencie trénera (počas 3 rokov) musí tréner absolvovať semináre trénerov
v rozsahu:
1) tréneri s licenciou UEFA GRASSROOTS C 5 hod.
2) tréneri s licenciou UEFA B 15 hod.
Po absolvovaní príslušného počtu hodín na seminároch musí tréner požiadať (tlačivo SFZ)
o predĺženie platnosti licencie. Za predĺženie licencie sa už neplatí žiaden poplatok!
Tréneri, ktorí vlastnia licencie UEFA PRO, UEFA A a UEFA A EY musia absolvovať výhradne
semináre, ktoré organizuje SFZ.
Témy novembrových seminárov (témy sa vyberú po konzultácii koordinátora vzdelávania
a ObFZ):
1) RIEŠENIE TAKTICKÝCH ÚLOH V STREDNÝCH PRÍPRAVNÝCH HRÁCH
2) NÁCVIK A ZDOKONAĽOVANIE PRIESTOROVÉHO BRÁNENIA V KATEGÓRIÁCH ŽIAKOV
3) OBSAH A ZAMERANIE TRÉNINGOVÉHO PROCESU V KATEGÓRII MLÁDEŽE
4) OBSAH A ZAMERANIE TRÉNINGOVÉHO PROCESU V ZAHRANIČNÝCH AKADÉMIÁCH
MLÁDEŽE
Doteraz dohodnuté termíny seminárov trénerov:
07.11.2019 (štvrtok) Poprad od 16.00 hod.

Riešenie taktických úloh v stredných prípravných hrách

12.11.2019 (utorok) Košice od 16.00 hod.

Riešenie taktických úloh v stredných prípravných hrách

19.11.2019 (utorok) Košice od 16.00 hod.

Nácvik a zdokonaľovanie priestorového bránenia v kategóriách žiakov

Semináre trénerov (len pre držiteľov licencií UEFA GC a UEFA B) je možné organizovať aj
v rámci ObFZ za nižšie uvedených podmienok:
1) dohodnúť termín seminára s koordinátorom vzdelávania pre VsFZ - Peter Szénay,
2) možné termíny pre organizovanie seminárov (november až december 2019)
11.11., 13.11. - 15.11., 18.11., 20.11., 23. - 24.11., 29.11., 30.11., 1.12., 6. - 9.12.2019,
3) program seminára (pracovný deň)

16.00 hod. prax 90 min.
17.45 hod. teória 90 min.
19.15 hod. diskusia
20.00 hod. ukončenie seminára
(víkend)
09.00 hod. prax 90 min.
08.45 hod. teória 90 min.
11.15 hod. diskusia
12.00 hod. ukončenie seminára

4) zabezpečiť ihrisko, resp. miniihrisko (v prípade organizovania počas pracovného dňa
i s osvetlením),
5) zabezpečiť miestnosť s kapacitou 10 - 30 osôb (podľa počtu prihlásených účastníkov),
6) minimálny počet prihlásených trénerov 10, maximálny podľa kapacity miestnosti,
7) zabezpečiť občerstvenie v objeme 6.- € x počet účastníkov seminára - občerstvenie (káva,
minerálka, 2 ks obložený chlebík, resp. 2 ks pizza),
8) rozpočet:
metodický materiál pre trénerov 10.- €/osoba
občerstvenie 6.- €/osoba
9) účastnícky poplatok 16.- € musia účastníci zaplatiť na účet ObFZ,
10) v spolupráci s klubom ÚTM, resp. FA zabezpečiť na prax 12 - 16 hráčov, kužele a lopty (cca
12 ks)

Košice, 30. 9. 2019 Peter Szénay

koordinátor vzdelávania trénerov

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1704414