Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.10, 24.9.2019

Úradná správa SOFZ č.10

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U15 - A - 9.kolo: Markušovce - Rudňany dňa 27.09.2019 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Rudňany - 5€ poplatok).
U15 - A - 9. kolo:Teplička - Jamník dňa 28.09.2019 o 16:00 hod. Dôvod:vzájomná dohoda klubov(Jamník - 5€ poplatok).
U15 - B - 7. kolo: Kojšov - Helcmanovce dňa 27.09.2019 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Helcmanovce - 5€ poplatok).
U19 - B - 7. kolo: Nálepkovo - Kluknava dňa 02.11.2019 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Bez poplatku).
2. ŠTK kontumuje:
VII. liga - 9.kolo: Hnilčík - Gelnica "B" na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b(1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.
3. ŠTK upozorňuje FK - kategórií U12 (rok narodenie 2008, resp. 2009) ,že tréning Výberu SOFZ sa uskutoční vo štvrtok, 26.09.2019 o 16:45 na ihrisku TJ Lokomotíva Margecany.
4. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B na platný SP čl.46 bod 1/a:
Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii
a) žiakov, ak je prípravkár vo vekovej úrovní U11
5. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer.
6.ŠTK upozorňuje FK, že nebude akceptovať žiadosti o zmenu termínov a hracích dní po zasadnutiach odborných komisii.
7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 21.09. - 22.09.2019.

DK SOFZ

U. č. 9-65-2019/2020: Martin Stachura (1318304, TJ Lokomotíva Margecany; U19-B) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b ) DP, od 22.9.2019 do 6.10.2019 // 5.- €
U. č. 9-66-2019/2020: Jakub Pokuta (1320164, FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK ¬+ po udelení ČK priestupok na vylúčenie za HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka R) - DS: trestanie za viac disciplinárnych previnení ! - DS sa ukladá za disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k druhému sa prihliadlo ako k priťažujúcej okolnosti - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. čl. 34 ods. 8 DP, čl. 48 ods. 2 písm. b ) DP, od 22.9.2019 do 13.10.2019 // 5.- €
U. č. 9-67-2019/2020: Vojtech Horváth (1407360, TJ Slovan Nálepkovo; U15-B) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným hraním rukou mimo PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 22.9.2019 // 5.- €
U. č. 9-68-2019/2020: z podnetu ŠTK: klub MFK Gelnica B - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie 9. kola VII. L medzi OŠK Hnilčík a MFK Gelnica B) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet OŠK Hnilčík
U. č. 9-69-2019/2020: Lukáš Tomaško (1234672, MFK Gelnica B; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 24.12.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 27.9. - 29.9.2019

VI. liga, 9. kolo (29.9.2019) o 15:00 hod.
Margecany - Prakovce o 10:30 Novotný, Magdoško, Šofranko, Tornay
Mníšek n/H - Odorín o 10:30 Čuj, Števčík, Gibala, Pavlík
Letanovce - Spartak Bystrany Cehuľa, Pavlík F., Petruška, Tkáčik
SŠM Bystrany - Kojšov Bednár H., Šuba S., Kerecman
Chrasť n/H - Smižany Pekár, Pecha, Mužík
Markušovce - Jamník Slebodník, Novotný
Teplička - Helcmanovce Kopaničák, Čuj, Gibala, Pavlík

VII. liga, 10. kolo (29.9.2019) o 15:00 hod.
Slovinky - Spišský Hrušov 28.9. Čuj, Šuba S., Pavlík
Hnilčík - Rudňany „B" 28.9. Bednár H., Mužík, Tkáčik
Spišské Tomášovce - Matejovce n/H o 10:30 Hamráček, Cehuľa, Šándor, Tkáčik
Iliašovce - Gelnica „B" Greš, Revaj, Slavkovský, Švarc

U19-A, 7. kolo (28.9.2019) o 15:00 hod.
Teplička - Hrabušice o 14:00 Pecha, Žiga Ľ.
Poráč - Chrasť n/H Pavlík F.
Matejovce n/H - Odorín Greš
Slovinky - Rudňany 29.9. Šofranko

U19-B, 7. kolo (28.9.2019) o 15:00 hod.
Mníšek n/H - Margecany o 9:30 Petruška, Cmorej
Gelnica - Prakovce Žiga T., Magdoško
Nálepkovo - Kluknava 2.11. o 13:00 Pavlík F.

U15-A, 9. kolo (28.9.2019) o 12:45 hod.
Markušovce - Rudňany 27.9. o 16:00 Šuba S., Slavkovský
Spišské Tomášovce - Odorín o 10:00 Kopaničák, Dulovič
SŠM Bystrany - Sp. Nová Ves „B" Šuba S., Čuj
Letanovce - Hrabušice Greš
Teplička - Jamník o 16:00 Žiga Ľ., Pecha
Olcnava - Slovinky 29.9. o 13:30 Rožko
Spišská Nová Ves - Humenné U13, 29.9. o 10:00 Kerecman

U15-B, 7. kolo (28.9.2019) o 12:45 hod.
Kojšov - Helcmanovce 27.9. o 16:00 Kotrady
Gelnica - Margecany o 10:30 Magdoško, Žiga T.
Mníšek n/H - Kluknava o 13:30 Cmorej, Petruška
Prakovce - Nálepkovo 29.9. o 13:15 Števčík

Zmeny v obsadení
Dospelí
Teplička - Helcmanovce Kopaničák, Čuj, Pavlík
SŠM Bystrany - Kojšov Kunzo F. ako DZ
Iliašovce - Gelnica „B" Gibala za Greša
Hnilčík - Rudňany „B" 28.9. Cehuľa ako AR2
Dorast
Matejovce n/H - Odorín Žiga T., Dulovič
Gelnica - Prakovce Magdoško
Žiaci
Gelnica - Margecany o 10:30 Magdoško
Letanovce - Hrabušice Žiga T. za Greša

Ospravedlnenia
28.9. - Rožko, Števčík, Kopaničák od 12:00, Šofranko, Zekuciová, Kerecman, Šándor po 12:00
29.9. - Furman, Zekuciová, Magdoško po 12:00, Šándor po 12:00

KR berie na vedomie zaslanie videozáznamu od TJ SŠM Bystrany bez prijatia ďalších opatrení.

KR opätovne vyzýva FK Prakovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Prakovce - Spartak Bystrany v termíne do 1.10.2019 pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1916979