Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.9, 17.9.2019

Úradná správa SOFZ č.9

ŠTK SOFZ č.9

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - A - 8.kolo: Chrasť n/H - Teplička dňa 04.10.2019 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Bez poplatku).
U15 - B - 6. kolo: Nálepkovo - Mníšek n/H dňa 21.09.2019 o 12:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Mníšek n/H - 5€ poplatok).
U15 - B - 7. kolo: Kojšov - Helcmanovce dňa 28.09.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje:
VII. liga - 8.kolo: Poráč - Slovinky na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b(1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer.

4.ŠTK upozorňuje FK, že nebude akceptovať žiadosti o zmenu termínov a hracích dní po zasadnutiach odborných komisii.

5. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B na platný SP čl.46 bod 1/a:
Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii
a) žiakov, ak je prípravkár vo vekovej úrovní U11

6. ŠTK schvaľuje pasportizáciu HP FK Slov. Raj Spišské Tomášovce.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 11.09. - 15.09.2019.

DK SOFZ

U. č. 8-50-2019/2020: René Žiga (1362529, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.9.2019 // 10.- €

U. č. 8-51-2019/2020: Andrej Greš (1342169, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.9.2019 // 10.- €

U. č. 8-52-2019/2020: Samuel Bandy (1364903, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.9.2019 // 5.- €

U. č. 8-53-2019/2020: Aleš Fedorek (1279089, OŠK Slovinky; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.9.2019 // 5.- €

U. č. 8-54-2019/2020: Vlado Horváth (1348414, TJ Spartak Bystrany; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.9.2019 // 5.- €

U. č. 8-55-2019/2020: Matej Toporcer (1399972, OŠK Teplička; U15-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.9.2019 // 5.- €

U. č. 8-56-2018/2019: Hrubé nešportové správanie priaznivcov podľa čl. 58 ods. 1 písm. a), d), e) DP: klub TJ Družstevník Odorín - vniknutie diváka hostí na HP a následná inzultácia R na HP divákom hostí (násilné vrazenie dlaňami do oblasti hrude R) ako aj hrubé urážky a vyhrážky R na HP a následne aj v kabíne R divákom hostí po skončení stretnutia 7. kola U15-A medzi TJ SŠM Bystrany a TJ Družstevník Odorín - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí, vyjadrenia klubu TJ Družstevník Odorín a výpovedí hlavných aktérov stretnutia, po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá tieto DS:
a) klub TJ Družstevník Odorín - pokuta vo výške 120.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 58 ods. 3 DP, čl. 36 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b), ods. 3 DP a RS/A/7/j
// 120.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 8-57-2018/2019: Porušenie povinnosti organizátora stretnutia alebo inej súťaže podľa čl. 57 ods. 1 písm. c) DP: klub TJ SŠM Bystrany - nezabezpečenie po skončení stretnutia 7. kola U15-A medzi TJ SŠM Bystrany a TJ Družstevník Odorín zákazu vstupu osoby nezúčastnenej na hre (divák hostí) na HP a do priestoru pre delegované osoby (kabína R) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí a výpovedí hlavných aktérov stretnutia, po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá tieto DS:
a) klub TJ SŠM Bystrany - podľa čl. 57 ods. 2 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a klubu dôrazne vytýka porušenie povinnosti organizátora stretnutia a dôrazne domáci klub upozorňuje na takéto porušenie DP s tým , že v prípade opakovania sa takého previnenia bude klubu uložená pokuta, príp. ďalšie DS, pretože podľa čl. 11 ods. 3 DP pokarhanie možno previnilcovi uložiť len jedenkrát v rámci prebiehajúceho súťažného ročníka // 5.- €

U. č. 8-58-2019/2020: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie 8. kola VII. L medzi TJ Baník Poráč a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet TJ Baník Poráč

U. č. 8-59-2019/2020: z podnetu KR SOFZ: klub TJ OKŠ Spišský Hrušov - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (predloženie videozáznamu zo stretnutia 6. kola VII. L medzi OKŠ Spišský Hrušov a MFK Gelnica v rozsahu a kvalite nezodpovedajúcich nariadeniu KR SOFZ zakotvenému v RS/A/5/f) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 2, ods. 7 DP a RS/A/7/m
// 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 8-60-2019/2020: Jakub Melega (1287015, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 17.12.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 8-61-2019/2020: Dávid Kováč (1328362, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 17.12.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 8-62-2019/2020: Roman Girga (1320913, FK 56 Iliašovce; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 17.12.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 8-63-2019/2020: Dominik Bodnár (1262374, MFK Gelnica B; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 17.12.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 8-64-2019/2020: Dávid Bodnár (1220728, MFK Gelnica B; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 17.12.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 21.9. - 22.9.2019

VI. liga, 8. kolo (22.9.2019) o 15:00 hod.
Helcmanovce - Markušovce o 10:30 Baldovský, Čuj, Šándor, Pavlík
Prakovce - Letanovce o 10:3 Bednár H., Petruška, Šofranko, Tkáčik
Spartak Bystrany - Teplička Slebodník, Pekár, Furman
Jamník - Mníšek n/H Kotrady, Rožko, Kerecman
Odorín - Chrasť n/H Cehuľa, Šándor, Hamráček, Brezovaj
Smižany - SŠM Bystrany Novotný, Šuba S., Magdoško, F. Kunzo
Kojšov - Margecany Čuj, Mužík, Pecha, Pavlík

VII. liga, 9. kolo (22.9.2019) o 15:00 hod.
Hnilčík - Gelnica „B" 21.9. Bednár H., Hamráček, Mužík , Tkáčik
Spišské Tomášovce - Poráč o 10:30 Pekár, Žiga T., Cmorej
Iliašovce - Spišský Hrušov Gibala, Bednár H., Tkáčik
Slovinky - Matejovce n/H Petruška, Števčík

U19-A, 6. kolo (21.9.2019) o 15:00 hod.
Olcnava - Spartak Bystrany o 10:30 Hamráček, Bednár H.
Odorín - Teplička o 10:30 Petruška, Slavkovský
Rudňany - Matejovce n/H Šándor, Revaj
Hrabušice - Poráč Čuj, Zekuciová

U19-B, 6. kolo (21.9.2019) o 15:00 hod.
Kluknava - Mníšek n/H Števčík
Margecany - Gelnica Pecha
Prakovce - Helcmanovce Žiga T., Rožko

U15-A, 8. kolo (21.9.2019) o 12:45 hod.
Sp. Nová Ves „B" - Markušovce Šuba S.
Rudňany - Iliašovce Revaj, Šándor
Odorín - Letanovce o 13:00 Petruška
Hrabušice - SŠM Bystrany o 13:00 Čuj, Zekuciová
Jamník - Olcnava 22.9. Kerecman
Slovinky - Spišské Tomášovce 22.9. Števčík

U15-B, 6. kolo (21.9.2019) o 12:45 hod.
Helcmanovce - Prakovce o 10:30 Rožko, Žiga T.
Nálepkovo - Mníšek n/H o 12:00 Mužík
Kluknava - Gelnica Števčík
Margecany - Kojšov Pecha

Zmeny v obsadení 

Dospelí Helcmanovce - Markušovce Šuba S. za Šándora

Kojšov - Margecany Čuj, Mužík, Pavlík P.

Odorín - Chrasť n/H Cehuľa, Hamráček, Brezovaj 

Iliašovce - Spišský Hrušov Petruška, Šuba S., Tkáčik 

Slovinky - Matejovce n/H Šándor, Bednár H., Tornay

Spišské Tomášovce - Poráč Tornay ako DZ

Dorast 

Rudňany - Matejovce n/H Novotný za Šándora

Margecany - Gelnica Magdoško za Pechu

Kluknava - Mníšek n/H Šándor za Števčíka

Margecany - Gelnica Magdoško za Pechu

Žiaci 

Rudňany - Iliašovce Novotný za Šándora

Kluknava - Gelnica Šándor za Števčíka

Margecany - Kojšov Magdoško za Pechu

Slovinky - Spišské Tomášovce 22.9. Šándor za Števčíka 

Spišská Nová Ves - Lokomotíva Košice I. Liga, U15, 14 (22.9.2019) o 10:00 a 12:00 Kopaničák, Magdoško 

Žiačky

Spišská Nová Ves - Stropkov 21.9. o 12:00 Kopaničák  

Ospravedlnenia
21.9. - Pavlík F., Šofranko, Cmorej, Kerecman, Kopaničák po 12:00, Gibala
22.9. - Pavlík F., Kopaničák, Šofranko po 12:00, Gibala do 12:00

KR na základe podnetu TJ Spartak Bystrany žiada FK Prakovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Prakovce - Spartak Bystrany v termíne do 24.9.2019.

KR žiada TJ SŠM Bystrany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Bystrany - Odorín v termíne do 24.9.2019.

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Sokol Chrasť n/H na R Slebodník a AR Pavlík F. zo stretnutia Chrasť n/H - Jamník.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1916995