Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.8, 10.9.2019

Úradná správa SOFZ č.8

ŠTK SOFZ č.8

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VII. liga - 9.kolo: Slovinky - Matejovce dňa 22.09.2019 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Bez poplatku)
U15 -A - 7.Kolo::Iliašovce- SNV "B"dňa 14.09.2019 o 10:30 hod Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Bez poplatku) 

2. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer.

3.ŠTK upozorňuje FK, že nebude akceptovať žiadosti o zmenu termínov a hracích dní po zasadnutiach odborných komisii.

4. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B na platný SP čl.46 bod 1/a:
Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii
a) žiakov, ak je prípravkár vo vekovej úrovní U11

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 04.09. - 08.09.2019.

DK SOFZ

U. č. 7-43-2019/2020: Bruno Compeľ (1263315, TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 9.9.2019 // 10.- €

U. č. 7-44-2019/2020: Jakub Melega (1287015, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - priestupok na vylúčenie za HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. a) DP (kritika R a DS v určených priestoroch po stretnutí 5. kola VI. L medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a OŠK Teplička) - DK SOFZ na základe zápisu o stretnutí, správy DS a vyjadrenia klubu TJ Sokol Chrasť nad Hornádom v senáte takto rozhodla - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 48 ods. 2 písm. a) DP, od 10.9.2019. Pri ukladaní DS DK SOFZ zohľadnila potrestanie previnilca klubom nenominovaním na majstrovské stretnutie 6. kola VI. L medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ Sokol Chrasť nad Hornádom // 10.- €

U. č. 7-45-2019/2020: v nadväznosti na U. č. 6-40-2019/2020: klub TJ Sokol Chrasť nad Hornádom - HNS domácich priaznivcov podľa čl. 58 ods. 2 písm. a) DP (urážlivé pokrikovanie domácich priaznivcov ako aj domáceho funkcionára na delegované osoby po skončení súťažného stretnutia 5. kola VI. L medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a OŠK Teplička pri odchode z HP do kabín delegovaných osôb) - DK SOFZ na základe zápisu o stretnutí, správy DS a vyjadrenia klubu TJ Sokol Chrasť nad Hornádom v senáte takto rozhodla - DS: podľa čl. 58 ods. 3 DP s použitím čl. 11 ods. 1, ods. 2 DP ukladá pokarhanie a klubu dôrazne vytýka HNS zo strany domácich priaznivcov a dôrazne domáci klub upozorňuje na takéto porušenie DP s tým, že v prípade opakovania sa takého previnenia bude klubu uložená pokuta, príp. ďalšie DS, pretože podľa čl. 11 ods. 3 DP pokarhanie možno previnilcovi uložiť len jedenkrát v rámci prebiehajúceho súťažného ročníka // 10.- €

U. č. 7-46-2019/2020: v nadväznosti na U. č. 6-41-2019/2020: klub OŠK Teplička - HNS hosťujúcich priaznivcov podľa čl. 58 ods. 1 písm. a) DP (urážlivé pokrikovanie hosťujúcich priaznivcov na delegované osoby po skončení súťažného stretnutia 5. kola VI. L medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a OŠK Teplička pri odchode z HP do kabín delegovaných osôb) - DK SOFZ na základe zápisu o stretnutí, správy DS a vyjadrenia klubu OŠK Teplička v senáte takto rozhodla - DS: podľa čl. 58 ods. 3 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a klubu dôrazne vytýka HNS zo strany hosťujúcich priaznivcov a dôrazne hosťujúci klub upozorňuje na takéto porušenie DP s tým , že v prípade opakovania sa takého previnenia bude klubu uložená pokuta, príp. ďalšie DS, pretože podľa čl. 11 ods. 3 DP pokarhanie možno previnilcovi uložiť len jedenkrát v rámci prebiehajúceho súťažného ročníka // 10.- €

U. č. 7-47-2019/2020: Vincent Horváth (1320455, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 10.12.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 7-48-2019/2020: Tomáš Lačný (1363518, OŠK Teplička; U15-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 10.12.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 7-49-2019/2020: Viktor Šándor (R) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 10.12.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 14.9.-15.9.2019

VI. liga, 7. kolo (15.9.2019) o 15:30 hod.
Prakovce - Spartak Bystrany o 10:30 Bednár H., Novotný, Hamráček, Brezovaj
Margecany - Smižany o 10:30 Kopaničák, Kotrady, Baldovský, V. Kunzo
Letanovce - Kojšov Pekár, Mužík, Kerecman
SŠM Bystrany - Odorín Čuj, Magdoško, Števčík, Tkáčik
Chrasť n/H - Jamník Slebodník, Pavlík F., Šándor
Mníšek n/H - Helcmanovce Novotný, Hamráček, Bednár H., Brezovaj
Markušovce - Teplička Cehuľa, Kopaničák, Pecha, Pavlík

VII. liga, 8. kolo (15.9.2019) o 15:30 hod.
Gelnica „B" - Rudňany „B" o 10:30 Gibala, Cehuľa, Furman
Poráč - Slovinky Petruška, Šuba S.
Matejovce n/H - Iliašovce Šofranko, Žiga T.
Spišský Hrušov - Hnilčík Furman, Gibala, Revaj

U19-A, 5. kolo (14.9.2019) o 15:30 hod.
Teplička - Rudňany o 14:00 Žiga T.
Chrasť n/H - Olcnava Bednár H., Zekuciová
Poráč - Odorín Šuba S., Cmorej
Slovinky - Spartak Bystrany Kunzo L.

U19-B, 5. kolo (14.9.2019) o 15:30 hod.
Helcmanovce - Margecany Šándor, Magdoško
Gelnica - Kluknava Števčík
Mníšek n/H - Nálepkovo Čuj

U15-A, 7. kolo (14.9.2019) o 13:15 hod.
Spišské Tomášovce - Jamník o 10:00 Mužík, Dulovič
Markušovce - Hrabušice o 10:30 Baldovský, Zekucia
Iliašovce - Sp. Nová Ves „B" o 10:30 Cmorej
SŠM Bystrany - Odorín Bednár H., Zekuciová
Letanovce - Slovinky Kopaničák, Slavkovský
Olcnava - Teplička 15.9. o 13:30 Magdoško

U15-B, 5. kolo (14.9.2019) o 13:15 hod.
Helcmanovce - Nálepkovo o 10:30 Magdoško, Šándor
Gelnica - Mníšek n/H o 10:30 Števčík
Kojšov - Kluknava o 14:00 Pecha, Žiga Ľ.
Prakovce - Margecany 15.9. o 13:15 Hamráček, Bednár H., Novotný

Zmeny v obsadení 
Dospelí 
Margecany - Smižany o 10:30 Šándor za Baldovského
Prakovce- Spartak Bystrany o 10:30 Šuba O., Pavlík F., Šuba S., Brezovaj 
Mníšek n/H - Helcmanovce Pekár za Bednára 
Chrasť n/H - Jamník Slebodník, Pavlík F. 
Letanovce - Kojšov Čuj za Pekára, Švarc ako DZ
SŠM Bystrany - Odorín Šofranko, Števčík 
Matejovce n/H - Iliašovce Šándor, Gibala
Spišský Hrušov - Hnilčík Furman, Revaj
Dorast
Helcmanovce- Margecany Šándor 
Chrasť n/H - Olcnava Kunzo L., Zekuciová 
Slovinky - Spartak Bystrany 15.9. Magdoško za Kunza L. 
Žiaci 
Helcmanovce - Nálepkovo o 10:30 Šándor 
SŠM Bystrany - Odorín Magdoško
Prakovce - Margecany 15.9. o 13:15 Pekár za Bednára 

Ospravedlnenia
14.9. - Petruška od 14:00, Pavlík F., Kerecman, Šofranko, Rožko, Čuj do 12:00, Žiga M.

KR berie na vedomie pochvalu od OŠK Slovinky na R Šuba S. a AR Zekuciová zo stretnutia Markušovce - Slovinky.

KR na základe podnetu MFK Gelnica „B" vzhliadla videozáznam zo stretnutia Spišský Hrušov - Gelnica „B". Situácia zo 76. min. sa nedá z daného videozáznamu posúdiť. KR odstupuje OKŠ Spišský Hrušov na riešenie DK SOFZ.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1649845