Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.7, 3.9.2019

Úradná správa SOFZ č.7

ŠTK SOFZ č.7

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VI. liga - 6.kolo: Odorín - Margecany dňa 07.09.2019 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Odorín - poplatok 10€).
U19-A - 4. kolo: Olcnava - Slovinky dňa 06.09.2019 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Olcnava - poplatok 5€)
U19-B - 7. kolo: Mníšek n/H - Margecany dňa 28.09.2019 o 09:30 hod. podľa RS str. 13 bod 18/b. (Bez poplatku )
U19-B - 10. kolo: Mníšek n/H - Gelnica dňa 19.10.2019 o 09:30 hod. podľa RS str. 13 bod.18/b. (Bez poplatku)
U15-A - 5. kolo: Markušovce - Slovinky dňa 05.09.2019 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Slovinky - poplatok 5€)
U15 - A - 8.kolo: Odorín - Letanovce dňa 21.09.2019 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Bez poplatku).

2. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutia:
U15 - A - 3.kolo: Iliašovce - Jamník dňa 11.09.2019 o 16:30 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.
U15 - A - 4.kolo: Jamník - Markušovce dňa 18.09.2019 o 16:30 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.

3. ŠTK kontumuje:
U19 - B - 3.kolo: Prakovce - Kluknava na 3 : 0 podľa SP čl. 82 bod 1/b(1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

4. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer.

5. ŠTK berie na vedomie výsledky turnaja Výberu SOFZ konaného dňa 29.08.2019 v Košiciach.
Výber SOFZ - Výber Rožňava - 5 : 0
Výber SOFZ - Výber Michalovce - 0 : 1
Výber SOFZ - Výber Vranov n/T - 4 : 1
ŠTK touto cestou vyslovuje poďakovanie FK a trénerom klubov: Smižany, Harichovce, Odorín, Margecany, Rudňany.

6. ŠTK odstupuje DK pre porušenie RS bod B str. 13 bod 19 tieto kluby: Spartak Bystrany, Helcmanovce, Mníšek N/H.

7. ŠTK upozorňuje FK U15 - B, že družstvo TJ FK Kojšov odohrá svoje domáce stretnutia na HP vo V. Folkmari.

8.ŠTK upozorňuje FK, že nebude akceptovať žiadosti o zmenu termínov a hracích dní po zasadnutiach odborných komisii.

9. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 27.08. - 01.09.2019.

DK SOFZ

U. č. 6-27-2019/2020: Vicent Horváth (1320455, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený za zakázanú hru podľa čl. 45 ods. 1 DP (surová hra - kopnutia súpera nadmernou silou v súboji loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 2 DP, od 2.9.2019 // 10.- €

U. č. 6-28-2019/2020: Dávid Kováč (1328362, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP a ÚP podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) DP (HNS - násilné vrazenie do súpera oboma rukami do oblasti hrudníka nadmernou silou mimo súboja loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 49 ods. 2 písm. a) DP, od 2.9.2019 // 10.- €

U. č. 6-29-2019/2020: Roman Girga (1320913, FK 56 Iliašovce; VII. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP a ÚP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - kopnutie súpera mimo súboja loptu v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP,od 2.9.2019 do 23.9.2019 // 10.- €

U. č. 6-30-2019/2020: Dominik Bodnár (1262374, MFK Gelnica B; VII. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. a) DP (kritika a nadávky voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 48 ods. 1 písm. a) DP, od 2.9.2019 // 10.- €

U. č. 6-31-2019/2020: Dávid Bodnár (1220728, MFK Gelnica B; VII. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. a) DP (kritika a nadávky voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 48 ods. 1 písm. a) DP, od 2.9.2019 // 10.- €

U. č. 6-32-2019/2020: Lukáš Tomaško (1234672, MFK Gelnica B; VII. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka R) - DK SOFZ na základe zápisu o stretnutí ako aj podania MFK Gelnica B ukladá túto DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP, od 2.9.2019 do 30.9.2019 // 10.- €

U. č. 6-33-2019/2020: Tomáš Lačný (1363518, OŠK Teplička; U15-A) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. a) DP (nadávka voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 48 ods. 1 písm. a) DP, od 1.9.2019 // 5.- €

U. č. 6-34-2019/2020: Ján Žiga (1363019, vedúci mužstva TJ Spartak Bystrany; U19-A) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka R) - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený vykonávať akúkoľvek funkciu v súvislosti s futbalovým stretnutím, podľa čl. 16 ods. 1 DP, čl. 34 ods. 6 DP, čl. 49 ods. 2 písm. d) DP, od 1.9.2019 do 29.9.2019 // 5.- €

U. č. 6-35-2019/2020: z podnetu ŠTK: klub TJ FC Kluknava - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie 3. kola U19-B medzi FK Prakovce a TJ FC Kluknava) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k 

// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet FK Prakovce

U. č. 6-36-2019/2020: Tomáš Zmij (1286343, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podľa čl. 41 ods. 1 DP zamieta žiadosť previnilca obsahovo posúdenú ako žiadosť o odklad výkonu DS, pretože vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa disciplinárne previnil, má dôvodne za to, že na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania nepostačuje už iba hrozba disciplinárnou sankciou a výkon disciplinárnej sankcie je aj naďalej nevyhnutný. DK SOFZ súčasne berie na vedomie ospravedlnenie neúčasti previnilca na zasadnutí DK SOFZ zo strany klubu. // 10.- €

U. č. 6-37-2019/2020: Valentín Žiga (1348415, Spartak Bystrany; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podľa čl. 41 ods. 1 DP zamieta žiadosť previnilca obsahovo posúdenú ako žiadosť o odklad výkonu DS, pretože vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa disciplinárne previnil, má dôvodne za to, že na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania nepostačuje už iba hrozba disciplinárnou sankciou a výkon disciplinárnej sankcie je aj naďalej nevyhnutný. // 5.- €

U. č. 6-38-2019/2020: Viktor Petruško (1220629, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 03.12.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 6-39-2019/2020: Viktor Šándor (R) - administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa čl. 63 ods. 1 písm. a) DP (neuvedenie dôvodov napomínaných hráčov ako aj chaotický popis dôvodov vylúčených hráčov v stretnutí 7. kola VII. L medzi OKŠ Spišský Hrušov a MFK Gelnica B) - DS: pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu v trvaní 2 týždňov, podľa čl. 63 ods. 1 písm. a) DP, od 3.9.2019 do 17.9.2019 // bez poplatku

U. č. 6-40-2019/2020: DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. a), písm. b) DP začína disciplinárne konanie proti klubu TJ Sokol Chrasť nad Hornádom pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia - HNS domácich priaznivcov podľa čl. 58 ods. 2 písm. a) DP (urážlivé pokrikovanie domácich priaznivcov na delegované osoby po skončení súťažného stretnutia 5. kola VI. L medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a OŠK Teplička pri odchode z HP do kabín delegovaných osôb, HNS domáceho funcionára voči delegovaným osobám v priestore s počítačom a ISSF systémom) a na základe uvedeného DK SOFZ ukladá klubu TJ Sokol Chrasť nad Hornádom, aby prostredníctvom ISSF systému zaslal DK SOFZ do 09.09.2019 podrobné písomné vyjadrenie k opísanému incidentu ako aj k HNS hráča D11 (Jakub Melega) - nadávky voči delegovaným osobám po stretnutí v priestore s počítačom a ISSF systémom - zaujať stanovisko ku skutočnostiam uvedeným v správe DS // bez poplatku

U. č. 6-41-2019/2020: DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. a), písm. b) DP začína disciplinárne konanie proti klubu OŠK Teplička pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia - HNS hosťujúcich priaznivcov podľa čl. 58 ods. 1 písm. a) DP (urážlivé pokrikovanie hosťujúcich priaznivcov na delegované osoby po skončení súťažného stretnutia 5. kola VI. L medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a OŠK Teplička pri odchode z HP do kabín delegovaných osôb) a na základe uvedeného DK SOFZ 09.09.2019 ukladá klubu OŠK Teplička, aby prostredníctvom ISSF systému zaslal DK SOFZ podrobné písomné vyjadrenie k opísanému incidentu - zaujať stanovisko ku skutočnostiam uvedeným v správe DS // bez poplatku

U. č. 6-42-2019/2020: z podnetu ŠTK: kluby TJ Spartak Bystrany, FK Slovan Helcmanovce a TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom) - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (nepredloženie trénerských licencií v zmysle povinnosti vyplývajúcej z RS/B/19) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 5 DP a RS/A/7/m

všetky kluby// 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 6-43-2019/2020: DK SOFZ oznamuje, že nadchádzajúca úradná správa bude na webovom portáli uverejnená dňa 12.09.2019.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 6.9.-8.9.2019

VI. liga, 6. kolo (8.9.2019) o 15:30 hod.
Odorín - Margecany 7.9. VsFZ, Pecha, Kerecman, Tkáčik
Spartak Bystrany - Markušovce o 10:30 Kotrady, Mužík, Magdoško, Tkáčik
Helcmanovce - Chrasť n/H o 10:30 Zvalený, Novotný, Šuba S., Pavlík
Teplička - Mníšek n/H Čuj, Furman, Šofranko
Jamník - SŠM Bystrany Pekár, Mužík, Pavlík F.
Smižany - Letanovce Slebodník, Števčík, Žiga Ľ.
Kojšov - Prakovce Cehuľa, Kopaničák, Šuba S., Pavlík

VII. liga, 7. kolo (8.9.2019) o 15:30 hod.
Hnilčík - Matejovce n/H 7.9. Gibala, Žiga T., Šuba S. Pavlík
Slovinky - Spišské Tomášovce 7.9. Kopaničák, Hamráček, Magdoško, Tkáčik
Iliašovce - Poráč o 10:30 Bednár H., Cmorej, Čuj, Brezovaj
Rudňany „B" - Spišský Hrušov Žiga M., Žiga T., Rožko

U19-A, 4. kolo (7.9.2019) o 15:30 hod.
Olcnava - Slovinky 6.9. o 16:30 Kopaničák, Rožko
Hrabušice - Chrasť n/H o 15:00 Čuj, Zekucia
Spartak Bystrany - Matejovce n/H Pavlík F.
Rudňany - Poráč Bednár H., Zekuciová

U19-B, 4. kolo (7.9.2019) o 15:30 hod.
Nálepkovo - Gelnica Mužík, Cmorej
Kluknava - Helcmanovce Žiga M., Rožko
Margecany - Prakovce Števčík

U15-A, 6. kolo (7.9.2019) o 13:15 hod.
Jamník - Letanovce o 13:00 Pavlík F., Dulovič
Hrabušice - Iliašovce o 13:00 Čuj, Zekucia
Sp. Nová Ves „B" - Rudňany Bednár H., Zekuciová
Teplička - Spišské Tomášovce 8.9. Furman, Slavkovský
Slovinky - SŠM Bystrany 8.9. Magdoško
Odorín - Markušovce 8.9. Kerecman, Dulovič
Spišská Nová Ves - Košice U13, 8.9. o 10:00 Števčík

U15-B, 4. kolo (7.9.2019) o 13:15 hod.
Nálepkovo - Gelnica Cmorej, Mužík
Kluknava - Prakovce Rožko, Žiga M.
Margecany - Helcmanovce Števčík
Mníšek n/H - Kojšov o 13:30 Kotrady

Zmeny v obsadení
Dospelí
Odorín - Margecany 7.9. Novotný za VsFZ 
Hnilčík - Matejovce n/H 7.9. Cehuľa za Šubu S.
Slovinky - Spišské Tomášovce 7.9. Kunzo V. za Tkáčika 

 

OSPRAVEDLNENIE

7.9. - Kopaničák do 12:00, Petruška, Šofranko, Kunzo F.
8.9. - Petruška, Šofranko do 12:00, Kunzo F.

KR na základe podnetu MFK Gelnica „B" žiada OKŠ Spišský Hrušov o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Spišský Hrušov - Gelnica „B" v termíne do 10.9.2019

KR na základe podnetu TJ Lokomotíva Margecany vzhliadla videozáznam zo stretnutia Helcmanovce - Margecany a považuje podnet za neopodstatnený.

KR berie na vedomie podnet TJ Spartak Bystrany.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1916973