Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.6, 27.8.2019

Úradná správa SOFZ č.6

ŠTK SOFZ č.6

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19-A - 3. kolo: Chrasť n/H - Odorín dňa 30.08.2019 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5€)
U19-A - 3. kolo: Matejovce n/H - Slovinky dňa 04.09.2019 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Slovinky - poplatok 5€)
U15-A - 5. kolo: Iliašovce - Odorín dňa 31.08.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5€)
U15-A - 6. kolo: Jamník - Letanovce dňa 07.09.2019 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)

U15-A-5.kolo:Rudňany - Hrabušice dňa 31.08.2019 o 10:30 hod.Dôvod:nariadenie ŠTK - kolízia so stretnutím IV.ligy Juh:Rudňany - Geča.(Bez poplatku). 

2. ŠTK žiada o predloženie vzájomnej dohody FK o odohraní zrušených stretnutí 3. kola: U15 A Iliašovce - Jamník a 4. kola: U15 A Jamník - Markušovce v termíne do 03.09.2019.

3. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer.

4. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ (Košický kraj) organizuje dňa 29.08.2019 (štvrtok) na HP Košice - Vyšné Opátske/Košice - Barca za účasti ObFZ: Košice, Košice okolie, Rožňava, Michalovce, Trebišov, SNV a Vranov turnaj kategórie U14 (ročník 2006) a kategórie U13 ( môžu hrať aj hráči z kategórie U12)(ročník 2007 a 2008).
Maximálny počet hráčov v kategórií U14 je 15 hráčov + 2 brankári (1 tréner), kategória U13 je 16 hráčov + 2 brankári (1 tréner).
Cestovné hradí príslušný ObFZ.
Obed hradí organizátor (VsFZ).
Počet hráčov v zápase: U14 - 10 + 1 - podľa pravidiel futbalu
U13 - 8 + 1 - od šestnástky po šestnástku, ale na veľké brány.
Hrací systém: 2 skupiny po 3 družstvá, 1 s 1 v skupine, 2 s 2 v skupine, 3 s 3 v skupine. Každý odohrá 3 zápasy (2x20 min). Losovanie do skupín prebehne pred turnajom.

5. ŠTK SOFZ opätovne žiada FK VI. ligy o zaslanie fotokópií plastových preukazov licencii trénerov a nie certifikáty v papierovej forme v termíne do 03.09.2019 pod disciplinárnymi následkami v súlade s RS SOFZ str. 13 bod 19. Túto povinnosť si splnili Margecany, Letanovce, SŠM Bystrany, Teplička, Chrasť n/H, Smižany, Odorín, Jamník, Kojšov.

6. ŠTK berie na vedomie podanie p. Ladislava Koňaka. Uvedená skutočnosť podľa podania je v RS str. 9 bod 4 a SP čl. 46 bod 1 a 2.

7. Doplnenie do RS - Družstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráčov a má možnosť nahrať až 9 náhradníkov. Uvedená zmena vyplynula z aktualizácie Zápisu o stretnutí rozhodcu, kde sa vytvorila možnosť nahrať do súpisky pre stretnutie až 20 hráčov.

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 21.08. - 27.08.2019.

DK SOFZ

U. č. 5-17-2019/2020: Viktor Petruško (1220629, TJ Sokol Chrasť nad Honádom; VI. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera pred vlastným PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 26.8.2019 // 10.- €

U. č. 5-18-2019/2020: Martin Marcinko (1150647, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 26.08.2019 // 10.- €

U. č. 5-19-2019/2020: Jozef Mrozek (1201543, OŠK Hnilčík; VII. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera bez úmyslu hrať s loptou vo vlastnom PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 25.8.2019 // 10.- €

U. č. 5-20-2019/2020: Branislav Mondry (1151679, vedúci mužstva TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - priestupok na vylúčenie po stretnutí za telesné napadnutie na HP a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. d) DP v štádiu pokusu podľa čl. 34 ods. 6 DP (pokus o hodenie plastovej fľaše do R pri odchode do kabíny R v určených priestoroch po skončení majstrovského stretnutia, pričom k dokonaniu skutku nedošlo) - DS: pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím ako aj pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený vykonávať akúkoľvek funkciu v súvislosti s futbalovým stretnutím alebo štartovať, podľa čl. 16 ods. 1 DP, čl. 17 ods. 1 DP, čl. 34 ods. 6 DP, čl. 49 ods. 2 písm. d) DP, od 26.8.2019 do 26.9.2019 // 10.- €

U. č. 5-21-2019/2020: z podnetu ŠTK SOFZ: klub ŠK Breznovica Letanovce: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (odhlásenie mužstva dorastu zo súťaže U-19A po Aktíve SOFZ - Rozpis SOFZ bodA/7/m2) - DS: pokuta vo výške 300.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 5 DP a RS/A/7/m2 // 300.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 5-22-2019/2020: DK SOFZ predvoláva hráča FK Slovan Helcmanovce Tomáša Zmija (1286343) za účelom jeho vypočutia k žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS na deň 3.9.2019 o 16.45 hod. // bez poplatku

U. č. 5-23-2019/2020: Dominik Kováč (1288142, TJ Družstevník Odorín; U19-A) - vylúčený za zakázanú hru podľa čl. 45 ods. 1 DP (surová hra - podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 2 písm. a) DP, od 28.8.2019 // 5.- €

U. č. 5-24-2019/2020: ODVOLACIE KONANIE: 

DK SOFZ na základe podania klubu ŠK Breznovica Letanovce zo dňa 29.08.2019 učineného cez ISSF systém, ktoré bolo podľa obsahu posúdené ako riadne a včas podané odvolanie proti rozhodnutiu DK SOFZ U. č. 5-21-2019/2020 zo dňa 27.08.2019, DK SOFZ dňa 29.8.2019 po hlasovaní per rollam v senáte takto rozhodla:

I. Podľa čl. 84 ods. 4 DP vyhovuje odvolaniu a napádané rozhodnutie zrušuje vo výroku o uložení disciplinárnej sankcie.
II. klub ŠK Breznovica Letanovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (odhlásenie mužstva dorastu zo súťaže U-19A po Aktíve SOFZ - Rozpis SOFZ bodA/7/m2) - vzhľadom na okolnosti hodné osobitného zreteľa uvedené v obsahu podaného odvolania a podporené pripojenými dôkazmi - DS: pokuta vo výške 150.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 5 DP a RS/A/7/m2.
III. Podľa čl. 84 ods. 7 DP (per analogiam) sa poplatok za odvolanie vo výške 30.- € neúčtuje klubu ŠK Breznovica Letanovce do zbernej faktúry, pretože DK SOFZ v plnom rozsahu sama vyhovela podanému odvolaniu (autoremedúra).
IV. Na základe vyššie uvedených skutočností DK SOFZ rozhodla tak, ako je uvedené v jednotlivých výrokoch tohto rozhodnutia.
// 150.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie: sekretár SOFZ (upraviť zbernú faktúru za mesiac 08/2019)

U. č. 5-25-2019/2020: Jozef Bottcher (1331264, OŠK Hnilčík; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 30.08.2019 // 10.- €

U. č. 5-26-2019/2020: Slavomír Nemčík (1287064, TJ Lokomotíva Margecany; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 30.08.2019 // 5.- €

 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 30.8.-1.9.2019

VI. liga, 5. kolo (01.09.2019) o 15:30 hod.
Prakovce - Smižany o 10:30 Zvalený, Šándor, Pecha, Tornay
Margecany - Jamník o 10:30 Bobko R. ml., Bobko D., Hamráček, Tkáčik
Kojšov - Spartak Bystrany Bednár H., Magdoško, Števčík, Tkáčik
Letanovce - Odorín Cehuľa, Gibala, Šuba S., Pavlík
SŠM Bystrany - Helcmanovce Slebodník, Kerecman
Chrasť n/H - Teplička Kotrady, Pecha, Žiga Ľ., Tornay
Mníšek n/H - Markušovce Pekár, Cmorej, Pavlík F.,

VII. liga, 6. kolo (01.09.2019) o 15:30 hod.
Spišské Tomášovce - Iliašovce o 10:30 Gibala, Žiga M., Žiga T., Pavlík
Poráč - Hnilčík Čuj, Hamráček, F. Kunzo
Matejovce n/H - Rudňany „B" Furman, Revaj
Spišský Hrušov - Gelnica „B" Šándor, Chovanec

U19-A, 3. kolo (31.8.2019) o 16:00 hod.
Chrasť n/H - Odorín 30.8. Žiga M., Rožko
Teplička - Spartak Bystrany o 14:00 Gibala
Hrabušice - Olcnava o 15:00 Hamráček
Poráč - Letanovce Bednár H.
Matejovce n/H - Slovinky 4.9. o 17:00 Žiga T., Žiga Ľ.

U19-B, 3. kolo (31.8.2019) o 16:00 hod.
Prakovce - Kluknava Šándor, Števčík
Helcmanovce - Nálepkovo Kotrady
Gelnica - Mníšk n/H Šofranko, Magdoško

U15-A, 5. kolo (31.8.2019) o 13:45 hod.
Iliašovce - Odorín o 10:30 Pavlík F., Chovanec
Markušovce - Slovinky o 10:30 Kunzová
Rudňany - Hrabušice Čuj
SŠM Bystrany - Jamník Šuba S.
Letanovce - Teplička Kerecman
Spišské Tomášovce - Olcnava Cmorej

U15-B, 2. kolo (31.8.2019) o 13:45 hod.
Helcmanovce - Kluknava o 10:30 Kotrady
Margecany - Nálepkovo Magdoško, Šofranko
Kojšov - Gelnica o 14:00 Števčík, Šándor
Prakovce - Mníšek n/H 1.9. o 13:15 Pavlík, F., Pekár, Cmorej

Zmeny v obsadení
Dospelí
Margecany - Jamník Furman za D. Bobka
Mníšek n/H - Markušovce Pekár, Pavlík F.
SŠM Bystrany - Helcmanovce Kročian ako DZ
Dorast
Poráč - Letanovce Čuj za H. Bednára
Prakovce - Kluknava Žiga Ľ. za Števčíka
Žiaci
Rudňany - Hrabušice o 10:30 Čuj
Kojšov - Gelnica o 14:00 Žiga Ľ. za Števčíka
Prakovce - Mníšek n/H 1.9. o 13:15 Pavlík F., Pekár  

Ospravedlnenie
31.8. - Kopaničák, Pavlík F. po 12:00, Petruška, Mužík, Rožko, Novotný
1.9. - Kopaničák, Šofranko, Petruška, Novotný

KR na základe podnetu TJ Lokomotíva Margecany žiada FK Slovan Helcmanovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Helcmanovce - Margecany v termíne do 3.9.2019.

KR berie na vedomie podnet MFK Gelnica.

KR berie na vedomie pochvalu od OŠK Hnilčík na R Bednár H. a AR Hamráček zo stretnutia Slovinky - Hnilčík.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1649915