Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.5, 20.8.2019

Úradná správa SOFZ č.5

Sekretariát SOFZ

FK, R, DZ SOFZ a VsFZ si môžu rozpis súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2019/2020 vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok).

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.futbalsfz.sk/section/3734

ŠTK SOFZ č.5

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VI. liga - 7. kolo: Markušovce - Teplička dňa 15.09.2019 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)
U19-A - 2. kolo: Odorín - Hrabušice dňa 27.08.2019 o 17:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)
U19-A - 2. kolo: Rudňany - Chrasť n/H dňa 29.08.2019 o 13:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím VII. ligy - Rudňany - Poráč. (Bez poplatku)
U15-A - 3. kolo: SNV „B" - Odorín dňa 25.08.2019 o 13:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (SNV „B" - poplatok 5€)
U15-A - 3. kolo: Rudňany - Slovinky dňa 25.08.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany - poplatok 5€)
U15-A - 3. kolo: Markušovce - Teplička dňa 23.08.2019 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Teplička - poplatok 5€)
U15-A - 4. kolo: Odorín - Rudňany dňa 27.08.2019 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)
U15-A - 5. kolo: Markušovce - Slovinky dňa 31.08.2019 o 10:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím IV. ligy SD - PT: Markušovce - Smižany. (Bez poplatku)
U15-A - 7. kolo: Markušovce - Hrabušice dňa 14.09.2019 o 10:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím IV. ligy SD - PT: Markušovce - Harichovce. (Bez poplatku)
U15-A - 9. kolo: Markušovce - Rudňany dňa 28.09.2019 o 10:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím IV. ligy SD - PT: Markušovce - FAM Poprad. (Bez poplatku)

U19 - A - 1.kolo:Teplička - Matejovce n/H dňa 24.08.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Matejovce n/H - poplatok 5€)
U19 - A - 2.kolo:Olcnava - Matejovce n/H dňa 27.08.2019 o 16:00 hod. Dôvod.: vzájomná dohoda klubov.(Olcnava - poplatok 5€)
U15 - B - 2. kolo: Nálepkovo - Kojšov dňa 29.08.2019 o 13:45 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK - kolízia so stretnutím U19 - B.(Bez poplatku). 

2. ŠTK zamieta zmenu termínu hracieho dňa a hracieho času:

- U15-A - 4. kolo: Teplička - SŠM Bystrany (nesúhlas OŠK Teplička).

3. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer

4. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ (Košický kraj) organizuje dňa 29.08.2019 (štvrtok) na HP Košice - Vyšné Opátske/Košice - Barca za účasti ObFZ: Košice, Košice okolie, Rožňava, Michalovce, Trebišov, SNV a Vranov turnaj kategórie U14 (ročník 2006) a kategórie U13 ( môžu hrať aj hráči z kategórie U12)(ročník 2007 a 2008).
Maximálny počet hráčov v kategórií U14 je 15 hráčov + 2 brankári (1 tréner), kategória U13 je 16 hráčov + 2 brankári (1 tréner).
Cestovné hradí príslušný ObFZ.
Obed hradí organizátor (VsFZ).
Počet hráčov v zápase: U14 - 10 + 1 - podľa pravidiel futbalu
U13 - 8 + 1 - od šestnástky po šestnástku, ale na veľké brány.
Hrací systém: 2 skupiny po 3 družstvá, 1 s 1 v skupine, 2 s 2 v skupine, 3 s 3 v skupine. Každý odohrá 3 zápasy (2x20 min). Losovanie do skupín prebehne pred turnajom.

5. ŠTK SOFZ opätovne žiada FK VI. ligy o zaslanie fotokópií plastových preukazov licencii trénerov a nie certifikáty v papierovej forme v termíne do 27.08.2018 pod disciplinárnymi následkami v súlade s RS SOFZ str. 13 bod 19. Túto povinnosť si splnili Margecany, Letanovce, SŠM Bystrany, Teplička.

6. ŠTK SOFZ podľa čl. 83 ods. 1 SP odpočítava tri body družstvu dospelých TJ Družstevník Odorín za odohraté majstrovské stretnutie 3. kola VI. ligy dospelých medzi TJ FK Kojšov a TJ Družstevník Odorín počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za mesiac júl 2019.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 16.08. - 18.08.2019.

8. ŠTK na základe podania p.M.Mlynára zo dňa 23.08.2019 berie na vedomie odhlásenie družstva ŠK Breznovica Letanovce zo súťaže U19 - A.Družstva vo vylosovaní majú voľný los.Do pozornosti DK.

9. ŠTK na základe podania(podanie na ŠTK) OTJ Jamník(akútna viróza) zo dňa 23.08.2019 ruší stretnutia 3.kola: Iliašovce - Jamník a 4. kola:Jamník - Markušovce. Hrací deň a hrací čas uvedených stretnutí bude(po dohode klubov) uvedený v nasledujúcich ÚS. 

DK SOFZ

U. č. 4-15-2019/2020: z podnetu ŠTK SOFZ: klub TJ Družstevník Odorín - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (neuhradenie zbernej faktúry klubom za mesiac júl 2019 v lehote splatnosti) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 2, ods. 7 DP a RS/A/7/m
// 30.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 4-16-2019/2020: DK SOFZ v nadväznosti na U. č. 3-13-2019/2020 a na základe stanoviska KR SOFZ konštatuje, že napomínanie H5 v 65. min. predmetného stretnutia ostáva v platnosti a s účinkami predpokladanými DP // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 23.- 25.8.2019

VI. liga, 4. kolo (25.8.2019) o 16:00 hod.
Markušovce - Chrasť n/H o 10:30 Kotrady, Bednár H., Kerecman, Pavlík
Smižany - Kojšov o 10:30 Cehuľa, Šándor, Šofranko, Tornay
Spartak Bystrany - Mníšek n/H Čuj, Šuba S., Kerecman
Teplička - SŠM Bystrany Pekár, Hamráček, Olejník A., Tkáčik
Helcmanovce - Margecany Sucheňák, Petruška, Pavlík F., F. Kunzo
Jamník - Letanovce Novotný, Magdoško, Pecha, Pavlík
Odorín - Prakovce Slebodník, Šofranko, Števčík

VII. liga, 4. kolo (25.8.2019) o 16:00 hod.
Slovinky - Hnilčík 24.8. Sucheňák, Bednár H., Hamráček, Tkáčik
Sp. Tomášovce - Rudňany „B" o 10:30 Žiga M., Žiga T., Pecha, V. Kunzo
Poráč - Gelnica „B" Bednár H., Cehuľa, Revaj
Matejovce n/H - Sp. Hrušov Gibala, Šándor, Žiga Ľ., Tornay

U19-A, 1. kolo (24.8.2019) o 16:00 hod.
Odorín - Olcnava o 10:30 Žiga M., Šuba S.
Hrabušice - Rudňany o 15:00 Pavlík F.
Chrasť n/H - Letanovce Čuj, Rožko
Poráč - Slovinky Hamráček, Petruška
Teplička - Matejovce n/H Gibala

U19-B, 1. kolo (24.8.2019) o 16:00 hod.
Margecany - Nálepkovo Pecha, Žiga Ľ.
Prakovce - Mníšek n/H Šofranko, Magdoško
Helcmanovce - Gelnica Šándor, Žiga T.

U15-A, 3. kolo (24.8.2019) o 13:45 hod.
Markušovce - Teplička 23.8. o 16:00 hod. Pavlík F.
Iliašovce - Jamník Kerecman stretnutie sa ruší 
SŠM Bystrany - Olcnava Čuj, Rožko
Letanovce - Sp. Tomášovce Olejník A.
Rudňany - Slovinky 25.8. o 10:30 Petruška
Sp. Nová Ves „B" - Odorín 25.8. Števčík

U15-B, 1. kolo (24.8.2019) o 13:45 hod.
Helcmanovce - Gelnica o 10:30 Kotrady
Kluknava - Nálepkovo Žiga T., Šándor
Margecany - Mníšek n/H Žiga Ľ., Pecha
Prakovce - Kojšov Magdoško, Šofranko


Zmeny v obsadení 
Dospelí 
Teplička - SŠM Bystrany Revaj za Olejníka
Odorín - Prakovce Žiga Ľ. za Števčíka
Poráč - Gelnica „B" Revaj ruší sa obsadenie
Matejovce n/H - Sp. Hrušov Žiga Ľ. ruší sa obsadenie
Letanovce - Markušovce 29.8. o 15:00 VsFZ, Kopaničák, Pavlík F., Tkáčik
Slovinky - Hnilčík 24.8. Bednár H., Hamráček, Kerecman, Tkáčik
Helcmanovce - Margecany  Bednár H., Magdoško, Pavlík F., Kunzo F.
Jamník - Letanovce Novotný, Pecha, Pavlík P. 
Poráč - Gelnica "B" Petruška za Bednára H. 

Dorast
Spišská Nová Ves - Humenné 24.8. o 10:00 a 12:15 Pavlík F. ako AR2
Teplička - Matejovce n/H o 10:30 Petruška
Hrabušice - Rudňany o 15:00 Gibala
Poráč - Slovinky Šuba S., Petruška 
Chrasť n/H - Letanovce stretnutie sa ruší

Žiaci
Letanovce - Spišské Tomášovce Cmorej za Olejníka
Sp. Nová Ves „B" - Odorín 25.8. Hamráček za Števčíka

Obsadenie R a DZ na dni 27.-29.8.2019

VII. liga, 5. kolo (29.8.2019) o 16:00 hod.
Gelnica „B" - Matejovce n/H Gibala, Baldovský, Hamráček, Tornay 
Rudňany „B" - Poráč Novotný, Šándor, Furman, Pavlik 
Hnilčík - Sp. Tomášovce Bednár H., Mužík, Revaj, Kunzo F. 
Iliašovce - Slovinky Pekár, Žiga Ľ., Chovanec, Kročian 

U19-A, 2. kolo (29.8.2019) o 16:00 hod.
Odorín - Hrabušice 27.8. o 17:30 Šándor, Žiga T.
Olcnava - Matejovce 27.8. Žiga M., Rožko
Rudňany - Chrasť n/H o 13:30 Šándor
Slovinky - Teplička Pecha
Spartak Bystrany - Poráč Šofranko

U19-B, 2. kolo (29.8.2019) o 16:00 hod.
Mníšek n/H - Helcmanovce Kotrady
Nálepkovo - Prakovce Petruška
Margecany - Kluknava Žiga T., Rožko

U15-A, 4. kolo (29. 8.2019) o 16:00 hod.
Odorín - Rudňany 27.8. o 15:30 Žiga T., Šándor
Slovinky - Iliašovce o 14:00 Pecha
Olcnava - Letanovce o 14:00 Magdoško
Teplička - SŠM Bystrany Cmorej
Jamník - Markušovce Šuba S. stretnutie sa ruší 
Hrabušice - Sp. Nová Ves „B" Kerecman

U15-B, 2. kolo (29.8.2019) o 16:00 hod.
Gelnica - Prakovce o 10:30 Števčík
Mníšek n/H - Helcmanovce o 13:30 Kotrady
Margecany - Kluknava o 13:30 Žiga T., Rožko
Nálepkovo - Kojšov o 13:45 Petruška

Ospravedlnenie 

24.8.- Šuba S. Do 13:00, Mužík, Šofranko do 12:00, Števčík, Kopaničák
25.8.- Mužík, Števčík do 12:00, Čuj do 12:00, Kopaničák, Cmorej

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Rudňany „B"- Hnilčík a konštatuje, že situácia sa z daného videozáznamu nedá objektívne posúdiť.

HK SOFZ

COR R a DZ SOFZ - zostatky klubov po skončení súťažného ročníka 2018/2019

1. Bystrany Sp. -- - 174 .-
2. Bystrany SŠM -- - 111 .-
3. Chrasť n/H -- - 53 .-
4. Gelnica A/B -- + 483 .-
5. Helcmanovce -- + 185 .-
6. Hnilčík -- + 102 .-
7. Hrabušice -- - 38 .-
8. Iliašovce -- - 269 .-
9. Jaklovce -- + 450 .-
10. Jamník -- - 170 .-
11. Kluknava -- - 308 .-
12. Kojšov -- 0 .-
13. Krompachy -- - 101 .-
14. Letanovce + 21 .-
15. Margecany -- + 99 .-
16. Mária Huta - 183 .-
17. Markušovce + 143 .-
18. Mníšek n/Hn -- - 25,50 .-
19. Nálepkovo -- - 321 .-
20. Odorín -- - 7 .-
21. Olcnava -- + 27 .-
22. Prakovce -- - 461 .-
23. Rudňany B -- - 334 .-
24. Slovinky -- + 95 .-
25. SNV B-Poráč -- + 209 .-
26. Poráč -- - 88 .-
27. Sp. Hrušov -- - 1 .-
28. Sp. Tomášovce + 364 .-
29. Matejovce - 150 .-
30. Smižany + 758 .-
31. Švedlár - 102 .-
32. Teplička - 39 .-
33. V. Folkmar + 365 .-

COR R a DZ SOFZ pre jesennú časť súť. ročníka 2019/2020 pre FK štartujúce v súťažiach SOFZ. V celkovej úhrade sú zohľadnené zostatky klubov a pokuty DK SOFZ za predchádzajúci ročník.

Forma úhrady COR pre jesennú časť súťažného ročníka 2019/2020: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 21.8.2019

1. Spartak Bystrany ........................... 1 092 .-
2. SŠM Bystrany ........................... 1 029 .-
3. Chrasť n/H ........................... 971 .-
4. Gelnica ........................... 257 .-
5. Helcmanovce ........................... 853 .-
6. Hnilčík ............................ 398 .-
7. Hrabušice ............................ 278 .-
8. Iliašovce ............................ 889 .-
9. Jaklovce ............................ 50 .-
10. Jamník ........................... 1 088.-
11. Kluknava ........................... 548 .-
12. Kojšov ........................... 918 .-
13. Krompachy .......................... 101 .-
14. Letanovce ........................... 1 017 .-
15. Matejovce ........................... 770 .-
16. Margecany ........................... 939 .-
17. Mária Huta ........................... 183 .-
18. Markušovce ........................... 775 .-
19. Mníšek n/Hn ........................... 1 063 .-
20. Nálepkovo ........................... 561 .-
21. Odorín ........................... 1 045 .-
22. Olcnava ........................... 213 .-
23. SNV B ........................... 411 .-
24. Prakovce ............................ 1 499 .-
25. Poráč ............................ 208 .-
26. Rudňany B ............................ 1 074 .-
27. Slovinky ............................ 645.-
28. Sp. Hrušov ............................ 501 .-
29. Sp. Tomášovce ............................ 296 .-
30. Smižany ............................ 40 .-
31. Švedlár ........................... 102 .-
32. Teplička ............................ 1 077 .-
33. V. Folkmar ............................ + 365 .- neplatiť

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1916923