Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.4, 13.8.2019

Úradná správa SOFZ č.4

Sekretariát SOFZ

FK, R, DZ SOFZ a VsFZ si môžu rozpis súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2019/2020 vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok).

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.futbalsfz.sk/section/3734

ŠTK SOFZ č.4

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19-A - 2. kolo: Odorín - Hrabušice dňa 28.08.2019 o 17:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)
U15-A - 1. kolo: SNV „B" - Jamník dňa 19.08.2019 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (SNV „B" - poplatok 5€)
U15-A - 1. kolo: Rudňany - Teplička dňa 15.08.2019 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany - poplatok 5€)
U15-A - 4. kolo: Odorín - Rudňany dňa 28.08.2019 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)

2. ŠTK zamieta zmenu termínu hracieho dňa a hracieho času:
- U15-A - 4. kolo: Teplička - SŠM Bystrany (chýba vyjadrenie OŠK Teplička).

3. ŠTK schvaľuje v zmysle SP čl.28 dohodu o spoločnom družstve mládeže U19-B pre TJ Lokomotíva Margecany a TJ FK Kojšov pod spoločným názvom TJ Lokomotíva Margecany.

4. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer

5. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ (Košický kraj) organizuje dňa 29.08.2019 (štvrtok) na HP Košice - Vyšné Opátske/Košice - Barca za účasti ObFZ: Košice, Košice okolie, Rožňava, Michalovce, Trebišov, SNV a Vranov turnaj kategórie U14 (ročník 2006) a kategórie U13 ( môžu hrať aj hráči z kategórie U12)(ročník 2007 a 2008).
Maximálny počet hráčov v kategórií U14 je 15 hráčov + 2 brankári (1 tréner), kategória U13 je 16 hráčov + 2 brankári (1 tréner).
Cestovné hradí príslušný ObFZ.
Obed hradí organizátor (VsFZ).
Počet hráčov v zápase: U14 - 10 + 1 - podľa pravidiel futbalu
U13 - 8 + 1 - od šestnástky po šestnástku, ale na veľké brány.
Hrací systém: 2 skupiny po 3 družstvá, 1 s 1 v skupine, 2 s 2 v skupine, 3 s 3 v skupine. Každý odohrá 3 zápasy (2x20 min). Losovanie do skupín prebehne pred turnajom.

6. ŠTK SOFZ žiada FK VI. ligy o zaslanie fotokópií licencii trénerov v termíne do 20.08.2019 pod disciplinárnymi následkami v súlade s RS SOFZ str. 13 bod 19.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 10.08. - 11.08.2019.

8. ŠTK na základe podania OŠK Rudňany cez ISSF zo dňa 14.08.2019 ruší svoje rozhodnutie v bode 1. ÚS. č.4. a nariaďuje odohrať stretnutie 1. kola - U15 - A:Rudňany - Teplička dňa 16.08.2019 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Bez poplatku). 

DK SOFZ

U. č. 3-10-2019/2020: Marek Ferenc (1140438, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 12.08.2019 // 10.- €

U. č. 3-11-2019/2020: Roman Michal (1290953, FK Slovan Markušovce; VI. L) - vylúčený za HNS - DK SOFZ na základe správy PR a DZ ako aj po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia podľa čl. 78 ods. 5 písm. a) DP zastavuje konanie voči menovanému, pretože k disciplinárnemu previneniu, za ktoré sa v stretnutí vylučuje, nedošlo // bez poplatku

U. č. 3-12-2019/2020: Juraj Tuleja (R) - administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa čl. 63 ods. 1 písm. b) DP (nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 1 mesiaca podľa čl. 63 ods. 2 písm. b) DP od 13.08.2019 do 13.09.2019 // bez poplatku - na vedomie: Obsadzovací úsek KR SOFZ

U. č. 3-13-2019/2020: DK SOFZ v nadväznosti na U. č. 2-9-2019/2020 po preskúmaní videozáznamu zo stretnutia a na základe stanoviska domáceho klubu podľa čl. 71 ods. 5 písm. c) DP podnet klubu OŠK Hnilčík berie na vedomie bez prijatia ďalších opatrení, pretože obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania // bez poplatku - Poznámka: posúdenie oprávnenosti udelenia ŽK konkrétnemu previnilcovi odročuje na najbližšie zasadnutie DK SOFZ

U. č. 3-14-2019/2020: Damián Cpin (1364300, FK 56 Iliašovce; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 13.11.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 15.- 21.8.2019

VI. liga, 3. kolo (18.8.2019) o 16:00 hod.
Prakovce - Jamník o 10:30 Slebodník, Šofranko, Kopaničák, Pavlík
Margecany - Teplička o 10:30 Cehuľa, Šándor, Petruška, Tornay
Smižany - Spartak Bystrany Kotrady, Kopaničák, Melek
Kojšov - Odorín Novotný, Pecha, V. Kunzo
Letanovce - Helcmanovce Pekár, Mužík
SŠM Bystrany - Markušovce Čuj, Šuba S., Tkáčik
Chrasť n/H - Mníšek n/H Baldovský, Pavlík F., F. Kunzo

VII. liga, 3. kolo (18.8.2019) o 16:00 hod.
Hnilčík - Iliašovce 17.8. Čuj, Žiga T., Cmorej, Tkáčik
Spišský Hrušov - Poráč Cehuľa, Žiga Ľ. Pavlík
Gelnica „B" - Spišské Tomášovce Šándor
Rudňany „B" - Slovinky Petruška, Magdoško

U15-A, 1. kolo (17.8.2019) o 16:00 hod.
Rudňany - Teplička 16.8. o 15:00 Mužík
Hrabušice - Slovinky o 13:00 Petruška
Markušovce - Spišské Tomášovce Pavlík F.
SŠM Bystrany - Letanovce Baldovský, Rožko
Iliašovce - Olcnava o 16:30 Čuj
Spišská Nová Ves „B" - Jamník 19.8. o 15:00 Kopaničák

U15-A, 2. kolo (21.8.2019) o 16:00 hod.
Spišské Tomášovce - SŠM Bystrany Mužík
Olcnava - Markušovce Magdoško
Teplička - Iliašovce Sucheňák
Jamník - Rudňany Gibala, Rožko
Slovinky - Spišská Nová Ves „B" Šándor
Odorín - Hrabušice Žiga T.

Zmeny v obsadení 
Dospelí 
Prakovce- Jamník o 10:30 Cehuľa za Slebodníka 
Margecany- Teplička o 10:30 Slebodník za Cehuľu
Chrasť n/H - Mníšek n/H Kačír za Baldovského
Žiaci 
Iliašovce - Olcnava 17.8. o 16:30 Mužík za Čuja
Spišské Tomášovce - SŠM Bystrany 21.8. Petruška za Mužíka
Jamník - Rudňany 21.8. Pavlik F. za Gibalu

Ospravedlnenia
17.8.- Olejník A., Kopaničák, Kerecman, Hamráček, Števčík, Šofranko, Furman, Sucheňák, Bednár H.
18.8.- Čuj do 12:00, Olejník A., Kerecman, Hamráček, Števčík, Šofranko po 12:00, Furman, Bednár H., Sucheňák, Revaj

KR na základe podnetu Slovan FO Markušovce vzhliadla videozáznamu zo stretnutia Markušovce - Margecany a považuje podnet za opodstatnený (bez poplatku)

KR na základe podnetu OŠK Slovinky vzhliadla videozáznam zo stretnutia Spišský Hrušov - Slovinky a konštatuje, že v 60. minúte R správne nariadil PK za vrazenie do súpera zakázaným spôsobom. V 65. minúte R správne nariadil NVK a neuznal gól (hráč mimo hry). V 80. minúte R nesprávne nariadil PK. V 82. minúte pri striedaní mužstva D mal R inštruovať hráča, ktorý bol striedaný, aby opustil hraciu plochu v najbližšom mieste (bode) na postrannej čiare. V 87. minúte mal R domáceho obrancu vylúčiť z hry za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti.

KR dôrazne upozorňuje R na dodržiavanie termínu zasielania ospravedlnení t. j. najneskôr v pondelok do 20:00 hod. pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

HK SOFZ

COR R a DZ SOFZ - zostatky klubov po skončení súťažného ročníka 2018/2019

1. Bystrany Sp. -- - 174 .-
2. Bystrany SŠM -- - 111 .-
3. Chrasť n/H -- - 53 .-
4. Gelnica A/B -- + 483 .-
5. Helcmanovce -- + 185 .-
6. Hnilčík -- + 102 .-
7. Hrabušice -- - 38 .-
8. Iliašovce -- - 269 .-
9. Jaklovce -- + 450 .-
10. Jamník -- - 170 .-
11. Kluknava -- - 308 .-
12. Kojšov -- 0 .-
13. Krompachy -- - 101 .-
14. Letanovce + 21 .-
15. Margecany -- + 99 .-
16. Mária Huta - 183 .-
17. Markušovce + 143 .-
18. Mníšek n/Hn -- - 25,50 .-
19. Nálepkovo -- - 321 .-
20. Odorín -- - 7 .-
21. Olcnava -- + 27 .-
22. Prakovce -- - 461 .-
23. Rudňany B -- - 334 .-
24. Slovinky -- + 95 .-
25. SNV B-Poráč -- + 209 .-
26. Poráč -- - 88 .-
27. Sp. Hrušov -- - 1 .-
28. Sp. Tomášovce + 364 .-
29. Matejovce - 150 .-
30. Smižany + 758 .-
31. Švedlár - 102 .-
32. Teplička - 39 .-
33. V. Folkmar + 365 .-

COR R a DZ SOFZ pre jesennú časť súť. ročníka 2019/2020 pre FK štartujúce v súťažiach SOFZ. V celkovej úhrade sú zohľadnené zostatky klubov a pokuty DK SOFZ za predchádzajúci ročník.

Forma úhrady COR pre jesennú časť súťažného ročníka 2019/2020: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 21.8.2019

1. Spartak Bystrany ........................... 1 092 .-
2. SŠM Bystrany ........................... 1 029 .-
3. Chrasť n/H ........................... 971 .-
4. Gelnica ........................... 257 .-
5. Helcmanovce ........................... 853 .-
6. Hnilčík ............................ 398 .-
7. Hrabušice ............................ 278 .-
8. Iliašovce ............................ 889 .-
9. Jaklovce ............................ 50 .-
10. Jamník ........................... 1 088.-
11. Kluknava ........................... 548 .-
12. Kojšov ........................... 918 .-
13. Krompachy .......................... 101 .-
14. Letanovce ........................... 1 017 .-
15. Matejovce ........................... 770 .-
16. Margecany ........................... 939 .-
17. Mária Huta ........................... 183 .-
18. Markušovce ........................... 775 .-
19. Mníšek n/Hn ........................... 1 063 .-
20. Nálepkovo ........................... 561 .-
21. Odorín ........................... 1 045 .-
22. Olcnava ........................... 213 .-
23. SNV B ........................... 411 .-
24. Prakovce ............................ 1 499 .-
25. Poráč ............................ 208 .-
26. Rudňany B ............................ 1 074 .-
27. Slovinky ............................ 645.-
28. Sp. Hrušov ............................ 501 .-
29. Sp. Tomášovce ............................ 296 .-
30. Smižany ............................ 40 .-
31. Švedlár ........................... 102 .-
32. Teplička ............................ 1 077 .-
33. V. Folkmar ............................ + 365 .- neplatiť

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1832784