Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.3, 6.8.2019

Úradná správa SOFZ č.3

Sekretariát SOFZ

FK, R, DZ SOFZ a VsFZ si môžu rozpis súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2019/2020 vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok).

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.futbalsfz.sk/section/3734

ŠTK SOFZ č.3

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U15-A - FK Olcnava odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu o 13:30 hod.

2. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer

3. ŠTK SOFZ v spolupráci s SFZ organizuje výber U12, U13 dňa 05.08.2019 o 17:15 na ihrisku ŠK Harichovce. Nominovaní hráči z jednotlivých FK si so sebou donesú vlastnú tréningovú výstroj a kartičku poistenca. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:00 hod. Výberov sa zúčastnia nominovaní hráči narodení po 1.1.2008 (U12) resp. po 1.1.2007 (U13).
FK môžu nahlasovať hráčov na email: jozo11.stofko@gmail.com(U13), stofko10@gmail.com(U12).

4. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ (Košický kraj) organizuje dňa 29.08.2019 (štvrtok) na HP Košice - Vyšné Opátske/Košice - Barca za účasti ObFZ: Košice, Košice okolie, Rožňava, Michalovce, Trebišov, SNV a Vranov turnaj kategórie U14 (ročník 2006) a kategórie U13 ( môžu hrať aj hráči z kategórie U12)(ročník 2007 a 2008). 

Maximálny počet hráčov v kategórií U14 je 15 hráčov + 2 brankári (1 tréner), kategória U13 je 16 hráčov + 2 brankári (1 tréner). 

Cestovné hradí príslušný ObFZ.
Obed hradí organizátor (VsFZ).
Počet hráčov v zápase: U14 - 10 + 1 - podľa pravidiel futbalu
U13 - 8 + 1 - od šestnástky po šestnástku, ale na veľké brány.
Hrací systém: 2 skupiny po 3 družstvá, 1 s 1 v skupine, 2 s 2 v skupine, 3 s 3 v skupine. Každý odohrá 3 zápasy (2x20 min). Losovanie do skupín prebehne pred turnajom.

5. ŠTK schvaľuje
výsledky stretnutí odohraných dňa 03.08. - 04.08.2019.

DK SOFZ

U. č. 2-7-2019/2020: Damián Cpin (1364300, FK 56 Iliašovce; VII. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti hraním lopty rukou v mimo PÚ brankárom) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 5.8.2019 // 10.- €

U. č. 2-8-2019/2020: Branislav Neupauer (1113663, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - na základe žiadosti klubu - DK vyhovuje žiadosti klubu a nahrádza výkon DS v trvaní 1 súťažného stretnutia za 5 napomínaní ŽK pokutou vo výške 50.- €, podľa čl. 37 ods. 6 DP (per analogiam) a RS/A/7/m4 // 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - na vedomie správca ISSF (zrušiť DS na 1 súťažné stretnutie)

U. č. 2-9-2019/2020: DK SOFZ na základe podania klubu OŠK Hnilčík žiada klub OŠK Rudňany "B" o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 1. kola VII. L v rozsahu a kvalite predpísaných Rozpisom SOFZ pre aktuálnu sezónu, stanoviska domáceho klubu k incidentu po skončení stretnutia (pokus o napadnutie výpravy hostí domácim divákom) a tiež žiada KR SOFZ o odborné stanovisko, či v 65. min. bol postup R pri napomínaní H5 správny, či nemal byť napomínaný iný hráč H // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 10.- 11.8.2019

VI. liga, 2. kolo (11.8.2019) o 16:30 hod.
Spartak Bystrany - Chrasť n/H o 10:30 Sucheňák, Gibala Števčík, Kunzo V.
Mníšek n/H - SŠM Bystrany o 10:30 Baldovský, Tuleja, Petruška, Pavlik
Markušovce - Margecany Tuleja, Pecha, Hrušovský, Kunzo F.
Teplička - Letanovce Čuj, Furman, Olejník A., Tkáčik
Helcmanovce - Prakovce Cehuľa, Hamráček, Bednár H., Tornay
Kojšov - Jamník Slebodník, Magdoško, Mužík
Odorín - Smižany Kotrady, Šándor, Petruška

VII. liga, 2.. kolo (11.8.2019) o 16:30 hod.
Slovinky - Gelnica „B" 10.8. Žiga M., Šofranko, Žiga Ľ., Kunzo F.
Spišské Tomášovce - Spišský Hrušov o 10:30 Hamráček, Cehuľa, Bednár H., Tkáčik
Iliašovce - Rudňany „B" Gibala, Pekár, Sucheňák, Pavlik
Poráč - Matejovce n/H Žiga M., Žiga T., Kerecman

Ospravedlnenia
10.8. - Kopaničák, Pavlík F., Števčík, Širila do prihlásenia, Šofranko do 12:00, Petruška, Revaj
11.8. - Kopaničák, Pavlík F., Števčík od 12:00, Šofranko, Revaj

KR berie na vedomie oznámenie od R Fabiny Daniel o ukončení aktívnej činnosti R

KR oznamuje termín náhradného seminára, ktorý sa uskutoční dňa 13.8.2019 o 16:00 hod. v priestoroch Športovej haly v Spišskej Novej Vsi. Náhradného seminára sa zúčastnia títo R: Bednár H., Furman, Hrušovský, Novotný, Šuba, Cmorej a DZ: Kročian, Tkáčik

KR na základe podnetu OŠK Slovinky žiada OKŠ Spišský Hrušov o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Spišský Hrušov - Slovinky v termíne do 13.8.2019

KR žiada OŠK Rudňany „B" o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Rudňany „B" - Hnilčík v termíne do 13.8.2019

KR žiada FK Prakovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Prakovce - Teplička v termíne do 13.8.2019

HK SOFZ

COR R a DZ SOFZ - zostatky klubov po skončení súťažného ročníka 2018/2019

1. Bystrany Sp. -- - 174 .-
2. Bystrany SŠM -- - 111 .-
3. Chrasť n/H -- - 53 .-
4. Gelnica A/B -- + 483 .-
5. Helcmanovce -- + 185 .-
6. Hnilčík -- + 102 .-
7. Hrabušice -- - 38 .-
8. Iliašovce -- - 269 .-
9. Jaklovce -- + 450 .-
10. Jamník -- - 170 .-
11. Kluknava -- - 308 .-
12. Kojšov -- 0 .-
13. Krompachy -- - 101 .-
14. Letanovce + 21 .-
15. Margecany -- + 99 .-
16. Mária Huta - 183 .-
17. Markušovce + 143 .-
18. Mníšek n/Hn -- - 25,50 .-
19. Nálepkovo -- - 321 .-
20. Odorín -- - 7 .-
21. Olcnava -- + 27 .-
22. Prakovce -- - 461 .-
23. Rudňany B -- - 334 .-
24. Slovinky -- + 95 .-
25. SNV B-Poráč -- + 209 .-
26. Poráč -- - 88 .-
27. Sp. Hrušov -- - 1 .-
28. Sp. Tomášovce + 364 .-
29. Matejovce - 150 .-
30. Smižany + 758 .-
31. Švedlár - 102 .-
32. Teplička - 39 .-
33. V. Folkmar + 365 .-

COR R a DZ SOFZ pre jesennú časť súť. ročníka 2019/2020 pre FK štartujúce v súťažiach SOFZ. V celkovej úhrade sú zohľadnené zostatky klubov a pokuty DK SOFZ za predchádzajúci ročník.

Forma úhrady COR pre jesennú časť súťažného ročníka 2019/2020: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 21.8.2019

1. Spartak Bystrany ........................... 1 092 .-
2. SŠM Bystrany ........................... 1 029 .-
3. Chrasť n/H ........................... 971 .-
4. Gelnica ........................... 257 .-
5. Helcmanovce ........................... 853 .-
6. Hnilčík ............................ 398 .-
7. Hrabušice ............................ 278 .-
8. Iliašovce ............................ 889 .-
9. Jaklovce ............................ 50 .-
10. Jamník ........................... 1 088.-
11. Kluknava ........................... 548 .-
12. Kojšov ........................... 918 .-
13. Krompachy .......................... 101 .-
14. Letanovce ........................... 1 017 .-
15. Matejovce ........................... 770 .-
16. Margecany ........................... 939 .-
17. Mária Huta ........................... 183 .-
18. Markušovce ........................... 775 .-
19. Mníšek n/Hn ........................... 1 063 .-
20. Nálepkovo ........................... 561 .-
21. Odorín ........................... 1 045 .-
22. Olcnava ........................... 213 .-
23. SNV B ........................... 411 .-
24. Prakovce ............................ 1 499 .-
25. Poráč ............................ 208 .-
26. Rudňany B ............................ 1 074 .-
27. Slovinky ............................ 645.-
28. Sp. Hrušov ............................ 501 .-
29. Sp. Tomášovce ............................ 296 .-
30. Smižany ............................ 40 .-
31. Švedlár ........................... 102 .-
32. Teplička ............................ 1 077 .-
33. V. Folkmar ............................ + 365 .- neplatiť

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1704370