Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.2, 30.7.2019

Úradná správa SOFZ č.2

Sekretariát SOFZ

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.futbalsfz.sk/section/3734

ŠTK SOFZ č.2

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VI. liga - 7. kolo: Markušovce - Teplička dňa 15.09.2019 o 16:30 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b. (Bez poplatku).
U19-B - 2. kolo: Kluknava - Margecany dňa 29.08.2019 o 16:00 hod. na HP v Margecanoch a 9. kolo: Margecany - Kluknava dňa 12.10.2019 o 14:30 hod. na HP v Kluknave. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)
U15-B - 2. kolo: Kluknava - Margecany dňa 29.08.2019 o 13:30 hod. na HP v Margecanoch a 9. kolo: Margecany - Kluknava dňa 12.10.2019 o 12:15 hod. na HP v Kluknave. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)

2. ŠTK zamieta zmenu termínu hracieho dňa a hracieho času:
- VI. liga - 1. kolo: Smižany - Jamník (chýba vyjadrenie OTJ Jamník).

3. ŠTK na základe podania cez ISSF OFK Jaklovce p. Ľ. Medvecom zo dňa 29.07.2019 berie na vedomie odhlásenie družstva zo súťaže VII. ligy. Do pozornosti DK.

4. ŠTK schvaľuje v zmysle SP čl.28 dohodu o spoločnom družstve mládeže U15-B pre TJ FK Kojšov a FK Slovan V. Folkmar pod spoločným názvom FK Slovan V. Folkmar - Kojšov.

5. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný.

6. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ organizuje výber U12, U13 dňa 05.08.2019 o 17:15 na ihrisku ŠK Harichovce. Nominovaní hráči z jednotlivých FK si so sebou donesú vlastnú tréningovú výstroj a kartičku poistenca. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:00 hod. Výberov sa zúčastnia nominovaní hráči narodení po 1.1.2008 (U12) resp. po 1.1.2007 (U13).
FK môžu nahlasovať hráčov na email: jozo11.stofko@gmail.com(U13), stofko10@gmail.com(U12).

7. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ (Košický kraj) organizuje dňa 29.08.2019 (štvrtok) na HP Košice - Vyšné Opátske/Košice - Barca za účasti ObFZ: Košice, Košice okolie, Rožňava, Michalovce, Trebišov, SNV a Vranov turnaj kategórie U14 (ročník 2006) a kategórie U13 ( môžu hrať aj hráči z kategórie U12)(ročník 2007 a 2008).
Maximálny počet hráčov v kategórií U14 je 15 hráčov + 2 brankári (1 tréner), kategória U13 je 16 hráčov + 2 brankári (1 tréner).
Cestovné hradí príslušný ObFZ.
Obed hradí organizátor (VsFZ).
Počet hráčov v zápase: U14 - 10 + 1 - podľa pravidiel futbalu
U13 - 8 + 1 - od šestnástky po šestnástku, ale na veľké brány.
Hrací systém: 2 skupiny po 3 družstvá, 1 s 1 v skupine, 2 s 2 v skupine, 3 s 3 v skupine. Každý odohrá 3 zápasy (2x20 min). Losovanie do skupín prebehne pred turnajom.

8. ŠTK doporučuje v stretnutiach 1.kola VI. a 1. kola VII. ligy uctiť si minútou ticha pamiatku zosnulého dlhoročného funkcionára SOFZ a TJ Sokol Chrasť nad Hornádom p. Ing. Mariána Šefčíka.

DK SOFZ

U. č. 1-1-2018/2019: Prenášajú sa všetky DS uložené v súť. roč. 2018/2019, výkon ktorých zasahuje do súť. roč. 2019/2020, skúšobné doby zasahujúce do súť. roč. 2019/2020 ako aj všetky DS týkajúce sa klubov, ktoré zostúpili do súťaže SOFZ zo súťaží VsFZ, a výkon ktorých zasahuje do súť. roč. 2019/2020

U. č. 1-2-2019/2020: Richard Smotrila (1406075, OFK Matejovce nad Hornádom; VII. L) - na základe žiadosti previnilca - DK vyhovuje žiadosti previnilca a nahrádza výkon DS v trvaní 1 súťažného stretnutia za 5 napomínaní ŽK pokutou vo výške 50.- €, podľa čl. 37 ods. 6 DP a RS/A/7/m4 // 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - na vedomie správca ISSF (zrušiť DS na 1 súťažné stretnutie)

U. č. 1-3-2019/2020: Erik Širila (1285343, FK NOVES Spišská Nová Ves; VII. L) - na základe žiadosti previnilca - DK vyhovuje žiadosti previnilca a nahrádza výkon DS v trvaní 1 súťažného stretnutia za 5 napomínaní ŽK pokutou vo výške 50.- €, podľa čl. 37 ods. 6 DP a RS/A/7/m4 // 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - na vedomie správca ISSF (zrušiť DS na 1 súťažné stretnutie)

U. č. 1-4-2019/2020: Miroslav Beluško (1220702, TJ FK KOJŠOV; VI. L) - na základe žiadosti previnilca - DK vyhovuje žiadosti previnilca a nahrádza výkon DS v trvaní 1 súťažného stretnutia za 9 napomínaní ŽK pokutou vo výške 90.- €, podľa čl. 37 ods. 6 DP a RS/A/7/m4 // 90.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - na vedomie správca ISSF (zrušiť DS na 1 súťažné stretnutie)

U. č. 1-5-2019/2020: DK SOFZ na základe podania TJ Nový život Kluknava oznamuje, že vzhľadom k absencii mužstva spadajúceho do kompetencie DK SOFZ nie je možné vo veci konať, preto klubu TJ Nový život Kluknava odporúča podniknúť príslušné právne kroky k uspokojeniu ich oprávnených nárokov // bez poplatku

U. č. 1-6-2019/2020: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (odhlásenie mužstva dospelých zo VII. L po Aktíve SOFZ - Rozpis SOFZ bodA/7/m2) - DS: pokuta vo výške 140.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 4 DP a RS/A/7/m2 // 140.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

KR oznamuje R a DZ SOFZ termín letného seminára, ktorý sa uskutoční dňa 2.8.2019 so začiatkom o 17:00 hod. v priestoroch Gymnázia, Školská ul. 7 v Spišskej Novej Vsi.

KR upozorňuje R a DZ SOFZ na potrebu vygenerovania členského poplatku pre súťažný ročník 2019/2020.

Obsadenie R a DZ na 4.8.2019

VI. liga, 1. kolo (4.8.2019) o 16:30 hod.
Prakovce - Teplička o 10:30 Pekár, Kováč, Petruška, Kunzo V.
Margecany - Mníšek n/H o 10:30 Kotrady, Števčík, Magdoško
Odorín - Spartak Bystrany Cehuľa, Šofranko, Mužík,
Smižany - Jamník Tuleja, Hamráček, Pavlík F., Pavlík
Kojšov - Helcmanovce Sucheňák, Kerecman, Fabiny
SŠM Bystrany - Chrasť n/H Bednár H., Števčík, Cmorej, Kunzo F.
Letanovce - Markušovce 29.8. o 15:00 Kopaničák, Čuj, Tuleja, Tkáčik

VII. liga, 1. kolo (4.8.2019) o 16:30 hod.
Rudňany „B" - Hnilčík o 10:30 Pavlík F., Žiga M., Žiga T., Tornay
Matejovce n/H - Spišské Tomášovce Kopaničák, Čuj, Šándor
Spišský Hrušov - Slovinky Gibala, Hrušovský, Pecha
Gelnica „B" - Iliašovce Petruška, Širila, Žiga Ľ.

U13, 3.8.2019 o 10:00 a 11:30 hod. (HP Tatran)
Sp. Nová Ves - Podbrezová Hrušovský, Hamráček

U13, 4.8.2019 o 10:00 a 11:30 hod. (HP Tatran)
Sp. Nová Ves - Poprad Kerecman, Mužík

Zmeny v obsadení
Dospelí
Prakovce - Teplička o 10:30 Bobko D., Pekár, Petruška, Kunzo V.
SŠM Bystrany - Chrasť n/H Pekár, Magdoško, Hrušovský, Kunzo F.
Matejovce n/H - Spišské Tomášovce Čuj, Šándor, Revaj
Spišský Hrušov - Slovinky Gibala, Pecha
Gelnica „B" - Iliašovce Petruška, Žiga Ľ.  

KR berie na vedomie podnet OŠK Slovinky.

Doplnenie R do Rozpisu súťaží:
Samuel Gallovič, 0903 926 822, Vydrník
Radovan Slavkovský, 0902 585 025, Vydrník
Jana Zekuciová, 0915 409 955, Teplička
Martin Dulovič, 0949 491 873, Vydrník
Tomáš Roško, 0948 678 330, Jablonov
Ladislav Zekucia, 0944 355 110, Teplička

HK SOFZ

COR R a DZ SOFZ - zostatky klubov po skončení súťažného ročníka 2018/2019

1. Bystrany Sp. -- - 174 .-
2. Bystrany SŠM -- - 111 .-
3. Chrasť n/H -- - 53 .-
4. Gelnica A/B -- + 483 .-
5. Helcmanovce -- + 185 .-
6. Hnilčík -- + 102 .-
7. Hrabušice -- - 38 .-
8. Iliašovce -- - 269 .-
9. Jaklovce -- + 450 .-
10. Jamník -- - 170 .-
11. Kluknava -- - 308 .-
12. Kojšov -- 0 .-
13. Krompachy -- - 101 .-
14. Letanovce + 21 .-
15. Margecany -- + 99 .-
16. Mária Huta - 183 .-
17. Markušovce + 143 .-
18. Mníšek n/Hn -- - 25,50 .-
19. Nálepkovo -- - 321 .-
20. Odorín -- - 7 .-
21. Olcnava -- + 27 .-
22. Prakovce -- - 461 .-
23. Rudňany B -- - 334 .-
24. Slovinky -- + 95 .-
25. SNV B-Poráč -- + 209 .-
26. Poráč -- - 88 .-
27. Sp. Hrušov -- - 1 .-
28. Sp. Tomášovce + 364 .-
29. Matejovce - 150 .-
30. Smižany + 758 .-
31. Švedlár - 102 .-
32. Teplička - 39 .-
33. V. Folkmar + 365 .-

COR R a DZ SOFZ pre jesennú časť súť. ročníka 2019/2020 pre FK štartujúce v súťažiach SOFZ. V celkovej úhrade sú zohľadnené zostatky klubov a pokuty DK SOFZ za predchádzajúci ročník.

Forma úhrady COR pre jesennú časť súťažného ročníka 2019/2020: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 21.8.2019

1. Spartak Bystrany ........................... 1 092 .-
2. SŠM Bystrany ........................... 1 029 .-
3. Chrasť n/H ........................... 971 .-
4. Gelnica ........................... 257 .-
5. Helcmanovce ........................... 853 .-
6. Hnilčík ............................ 398 .-
7. Hrabušice ............................ 278 .-
8. Iliašovce ............................ 889 .-
9. Jaklovce ............................ 50 .-
10. Jamník ........................... 1 088.-
11. Kluknava ........................... 548 .-
12. Kojšov ........................... 918 .-
13. Krompachy .......................... 101 .-
14. Letanovce ........................... 1 017 .-
15. Matejovce ........................... 770 .-
16. Margecany ........................... 939 .-
17. Mária Huta ........................... 183 .-
18. Markušovce ........................... 775 .-
19. Mníšek n/Hn ........................... 1 063 .-
20. Nálepkovo ........................... 561 .-
21. Odorín ........................... 1 045 .-
22. Olcnava ........................... 213 .-
23. SNV B ........................... 411 .-
24. Prakovce ............................ 1 499 .-
25. Poráč ............................ 208 .-
26. Rudňany B ............................ 1 074 .-
27. Slovinky ............................ 645.-
28. Sp. Hrušov ............................ 501 .-
29. Sp. Tomášovce ............................ 296 .-
30. Smižany ............................ 40 .-
31. Švedlár ........................... 102 .-
32. Teplička ............................ 1 077 .-
33. V. Folkmar ............................ + 365 .- neplatiť

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1704485