Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.34, 30.4.2019

Úradná správa SOFZ č.34

ŠTK SOFZ č. 34

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19-A - 12. kolo: Hrabušice - Letanovce dňa 04.05.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Letanovce - poplatok 5€)
U15-A - 22. kolo: SŠM Bystraby - Slovinky dňa 19.05.2019 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)
U15-B - 12. kola: Helcmanovce - Švedlár dňa 04.05.2019 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)

2. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:
U19-B - 14. kolo: Nálepkovo - Kluknava na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.
U15-B - 11. kolo: Maria Huta - Mníšek n/H na 0:3 podľa SP č. 82 bod 1/g - pokles počtu hráčov družstva D pod sedem. Do pozornosti DK.

3. ŠTK nariaďuje odohrať 2. kolo kvalifikačných pohárových stretnutí FK VI. a VII. ligy dňa 01.05.2019 o 16:30 hod.

Vyžrebovanie 2. kola:
Sp. Bystrany - Gelnica „A"
Chrasť n/H - Letanovce
Iliašovce - Smižany
Gelnica „B" - Teplička

Hrací čas: 2 x 45 min. + 15 min. polčasová prestávka.
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu v počte 5 hráčov z každého družstva až do konečného rozhodnutia kopov. Družstva štartujú na vlastné náklady. Odmeny delegovaných osôb hradí SOFZ. Zápis o stretnutí sa nevypisuje cez ISSF systém, ale v papierovej forme. Štart hráčov na platné RP.

3. kolo sa uskutoční 08.05.2019.

4. ŠTK nariaďuje v kvalifikačných pohárových stretnutiach natáčanie videozáznamu.

5. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2018/2019 sa odohrá dňa 15.6.2019 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

6. ŠTK organizuje turnaj prípraviek dňa 14.05.2019 na HP FK SNV. Turnaja sa zúčastnia kluby nahlásené cez ISSF: FK Olcnava, TJ Družstevník Odorín, FK SNV, TJ Jamník, TJ Spartak Bystrany, TJ Slovan Smižany. Záujem ďalších klubov je potrebné nahlásiť cez ISSF v termíne do 07.05.2019. Veková kategória - hráči narodení po 1.1.2007.

7. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ organizuje výber U12, U13 v termíne 06.05.2019. Úvodný výberový zraz hráčov SOFZ sa uskutoční dňa 06.05.2019 (pondelok) o 16:45 hod. na ihrisku ŠK Harichovce. Nominovaní hráči z jednotlivých FK si so sebou donesú vlastnú tréningovú výstroj a kartičku poistenca. Predpokladané ukončenie 2. zrazu je o 18:45 hod. Stretnutí výberov sa zúčastnia nominovaní hráči narodení po 1.1.2005.

8. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ organizuje výber U14 v termínoch 09.05., 20.05. a 10.06. Úvodný výberový zraz hráčov SOFZ sa uskutoční dňa 09.05.2019 (štvrtok) o 16:45 hod. na ihrisku TJ Lokomotíva Margecany. Nominovaní hráči z jednotlivých FK si so sebou donesú vlastnú tréningovú výstroj a kartičku poistenca. Predpokladané ukončenie 2. zrazu je o 19:15 hod. Stretnutí výberov sa zúčastnia nominovaní hráči narodení po 1.1.2005.

9. ŠTK nariaďuje počnúc 15. kolom v VI. lige a 12. kolom v VII. lige povinné natáčanie videozáznamu z futbalových stretnutí statickou kamerou umiestenou na pevnom podstavci z vyvýšeného miesta a zo stredu HP pod disciplinárnymi následkami. 

Uvedenú skutočnosť uvedie R stretnutie v zázname o priebehu stretnutia a DS vo svojej správe pod následkami zastavenia činnosti.

10. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 27.04. - 28.04.2019.

11. ŠTK nariaďuje odohrať 3. kolo kvalifikačných pohárových stretnutí FK VI. a VII. ligy dňa 08.05.2019 o 16:30 hod.

Vyžrebovanie 3. kola:

Letanovce -Sp. Bystrany

Smižany - Gelnica "B"

Hrací čas: 2 x 45 min. + 15 min. polčasová prestávka.
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu v počte 5 hráčov z každého družstva až do konečného rozhodnutia kopov. Družstva štartujú na vlastné náklady. Odmeny delegovaných osôb hradí SOFZ. Zápis o stretnutí sa nevypisuje cez ISSF systém, ale v papierovej forme. Štart hráčov na platné RP.

DK SOFZ

U. č. 22-140-2018/2019: Marek Bodnár (1220729; TJ FK Kojšov; VI. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie dosiahnutia gólu úmyselným hraním rukou na bránkovej čiare) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od 29.4.2019 // 10.- €

U. č. 22-141-2018/2019: Jozef Suchý (1238511, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 29.4.2019 // 10.- €

U. č. 22-142-2018/2019: Ján Suchý (1059841, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 29.4.2019 // 10.- €

U. č. 22-143-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ Nový život Kluknava - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 14. kola U19-B medzi TJ Slovan Nálepkovo a TJ Nový život Kluknava) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: celá suma na účet SOFZ (stretnutie bolo zrušené)

U. č. 22-144-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub AŠK Maria Huta - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (11. kolo U15-B medzi AŠK Maria Huta a TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom: pokles hráčov domáceho družstva pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi, čím došlo k naplneniu podmienky v RS/A/5/m1 pre uloženie pokuty) - DS: pokuta vo výške 25.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 25.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50% sumy pre TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom

U. č. 22-145-2018/2019: Marián Fajth (1241467, OŠK Slovinky; VII. L) - v nadväznosti na podanie OŠK Slovinky a na základe zápisu o stretnutí ako aj podania R na DK SOFZ ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti až do rozhodnutia o disciplinárnom previnení, najmenej však v trvaní 1 týždňa, podľa čl. 43 ods. 2, ods. 4 DP // 10.- €

U. č. 22-146-2018/2019: Matúš Šteiner (1148260, OŠK Rudňany "B"; VII. L) - v nadväznosti na podanie OŠK Slovinky a na základe zápisu o stretnutí ako aj podania R na DK SOFZ ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti až do rozhodnutia o disciplinárnom previnení, najmenej však v trvaní 1 týždňa, podľa čl. 43 ods. 2, ods. 4 DP // 10.- €

U. č. 22-147-2018/2019: Marek Steiner (1350216, OŠK Rudňany "B"; VII. L) - v nadväznosti na podanie OŠK Slovinky a na základe vlastného šetrenia spočívajúceho vo vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia 15. kola VII. L medzi OŠK Slovinky a OŠK Rudňany "B" DK SOFZ ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti až do rozhodnutia o disciplinárnom previnení, najmenej však v trvaní 1 týždňa, podľa čl. 43 ods. 2, ods. 4 DP, pre dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (udretie súpera v prerušenej hre) // 10.- €

U. č. 22-148-2018/2019: DK odstupuje podanie OŠK Slovinky KR SOFZ, aby po preskúmaní videozáznamu zo stretnutia 15. kola VII. L medzi OŠK Slovinky a OŠK Rudňany "B" posúdila správnosť postupu R pri udelení ČK D8 a H5, ako aj popisu priestupkov, príp. neudelenie ČK hráčovi, ktorému mala byť udelená, všetko zo 67. až 69. min. predmetného stretnutia.

U. č. 22-149 -2018/2019: vlastné zistenie DK SOFZ po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia 15. kola VII. L medzi OŠK Slovinky a OŠK Rudňany "B" : klub OŠK Slovinky - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (vstup osoby uvedenej v zápise o stretnutí ako bezpečnostný manažér na HP v rozpore so športovými normami a prekročenie oprávnení bezpečnostného manažéra stretnutia v zmysle čl. 59 Súťažného poriadku) - DS: podľa čl. 64 ods. 4 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a klubu dôrazne vytýka takéto porušenie športových noriem zo strany bezpečnostného manažéra a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia bude klubu uložená pokuta // 10.- € (za prejednanie)

U. č. 22-150 -2018/2019: vlastné zistenie DK SOFZ po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia 15. kola VII. L medzi OŠK Slovinky a OŠK Rudňany "B" : klub OŠK Rudňany "B" - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (vstup osoby uvedenej v zápise o stretnutí ako vedúci mužstva v rozpore so športovými normami - PF a prítomnosť osoby neuvedenej v zápise o stretnutí v technickej zóne a vstup takej osoby na HP bez oprávnenia) - DS: podľa čl. 64 ods. 4 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a klubu dôrazne vytýka takéto porušenie športových noriem zo strany bezpečnostného manažéra a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia bude klubu uložená pokuta // 10.- € (za prejednanie)

U. č. 22-151-2018/2019: DK SOFZ v súvislosti s kvalifikačnými pohárovými stretnutiami VI.L a VII.L oznamuje, že pohárové stretnutia nemôžu hrať hráči, ktorí vykonávajú disciplinárnu sankciu pozastavenia výkonu športu uloženú na časové obdobie.

U. č. 22-152-2018/2019: Maroš Paľa (1251909, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - na základe zápisu o stretnutí 2. kola kvalifikačného pohárového stretnutia medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a ŠK Breznovica Letanovce ako aj prílohy k zápisu o stretnutí v ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti až do rozhodnutia o disciplinárnom previnení, najmenej však v trvaní 1 týždňa, podľa čl. 43 ods. 2, ods. 4 DP // 10.- €

U. č. 22-153-2018/2019: Patrik Augustín (1195202, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - na základe zápisu o stretnutí 2. kola kvalifikačného pohárového stretnutia medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a ŠK Breznovica Letanovce ako aj prílohy k zápisu o stretnutí ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti až do rozhodnutia o disciplinárnom previnení, najmenej však v trvaní 1 týždňa, podľa čl. 43 ods. 2, ods. 4 DP // 10.- €

U. č. 22-154-2018/2019: DK SOFZ v súvislosti s nedohratým stretnutím 2. kola kvalifikačného pohárového stretnutia medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a ŠK Breznovica Letanovce ukladá klubu TJ Sokol Chrasť nad Hornádom zaslať:
1/ videozáznam z predmetného stretnutia (DVD nosič alebo iný nosič informácií);
2/ stanovisko klubu k nedohratému stretnutiu, ako aj okolnosti, prečo sa po stretnutí nenachádzal v kabíne rozhodcov zápis o stretnutí;
to všetko v lehote do 07.05.2019 do 16.00 hod.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 4.-5.5.2019

VI.liga, 20. kolo (5.5.2019) o 16:30 hod.
Margecany - Gelnica o 10:30 Bobko R. ml., Kopaničák, Šofranko, Tornay
Teplička - Prakovce o 10:30 Bobko D., Bednár H., Furman, Pavlík
Spartak Bystrany - Smižany Novotný, Šuba S., Števčík, Tkáčik
Chrasť n/H - Mníšek n/H Slebodník, Gibala, Magdoško
Jamník - Helcmanovce Pekár, Mužík, Pavlík F., Brezovaj
Kojšov - Letanovce Sucheňák, Hamráček, Kerecman, Melek

VII. liga, 16. kolo (5.5.2019) o 16:30 hod.
Spišský Hrušov - Hnilčík o 10:30 Žiga M., Pavlík F., Števčík, Tkáčik
Rudňany „B" - Markušovce Cehuľa, Kopaničák, Olejník A., Pavlík
Spišská Nová Ves „B" - Matejovce n /H Pecha, Širila, Chovanec
Iliašovce - Gelnica „B" Čuj, Kováč
Spišské Tomášovce - Jaklovce Petruška, Furman, Revaj, Kročian

U19-A, 12.kolo (4.5.2019) o 16:30 hod.
Hrabušice - Letanovce o 10:30 Gibala, Hamráček
Teplička - Odorín o 14:00 Kopaničák, Chovanec
Spartak Bystrany - Krompachy Bednár H., Olejník A.
Chrasť n/H - Rudňany Pavlík F., Fabiny
Matejovce n/H - Olcnava Sucheňák, Širila
Odorín - Letanovce 17. kolo, 8.5. o 10:30 Žiga M., Šándor

U19-B, 15. kolo (4.5.2019) o 16:30 hod.
Kluknava - Gelnica Petruška, Mužík
Maria Huta - Nálepkovo 5.5. o 10:30 Šándor, Magdoško
Prakovce - Mníšek n/H 8.5. Pecha, Števčík, Magdoško

U15-A, 20. kolo (4.5.2019) o 14:15 hod.
Spišská Nová Ves „B" - Poráč o 13:00 Čuj, Magdoško
SŠM Bystrany - Rudňany Olejník A., Bednár H.
Markušovce - Letanovce Čuj
Teplička - Olcnava 5.5. o 13:00 Bednár H.
Hrabušice - Odorín 5.5. o 14:00 Kováč
Jamník - Spišské Tomášovce 5.5. o 14:00 Mužík
Olcnava - Spišská Nová Ves „B" 21. kolo, 8.5. o 16:30 Pecha

U15-B, 12. kolo (4.5.2019) o 14:15 hod.
Mníšek n/H - Kluknava o 13:30 Kotrady
Nálepkovo - Prakovce Kováč, Revaj
Helcmanovce - Švedlár o 16:00 Kotrady
Gelnica - Margecany 5.5. o 10:30 Kotrady
Veľký Folkmar - Maria Huta 5.5. o 14:00 Kerecman, Sucheňák, Hamráček

Zmeny v obsadení R a DZ 
Kvalifikačné pohárové stretnutia 3.kolo, 8.5.2019 o 16:30 hod
Letanovce - Spartak Bystrany Sucheňák, Kopaničák, Tuleja 
Smižany - Gelnica "B" Čuj, Kováč, Mužík 
Dospelí 
Chrasť n/H - Mníšek n/H Kročian ako DZ
Spišské Tomášovce - Jaklovce Kročian ruší sa delegácia 
Dorast 
Hrabušice - Olcnava 8.5. o 16:00 Bednár H., Fabiny
Žiaci 
Olcnava - Spišská Nová Ves "B" 8.5. o 16:30 Šándor za Pechu

OSPRAVEDLNENIA
4.5.- Šofranko, Tuleja, Šándor po 12:00, Žiga T.
5.5.- Tuleja, Pižem, Fabiny, Šofranko po 12:00, Žiga T.

KR zobrala na vedomie podnet MFK Gelnica zo dňa 23.4.2019 a zaujala nasledovné stanovisko.
K bodu 1. KR oznamuje, že na všetky oficiálne podnety KR SOFZ reaguje výhradne formou úradných správ, ktoré sú uverejňované spravidla v utorok. Z uvedeného dôvodu KR reagovala na podnet MFK Gelnica zo dňa 18.4.2019 v úradnej správe číslo 33 uverejnenej dňa 23.4.2019.
K bodu 2. KR nemala vedomosť o vzťahových pomeroch medzi AR2 a hráčmi domáceho FK. Z tohto dôvodu neprijala ďalšie opatrenia.
K bodu 3. KR vzhliadla videozáznam a konštatuje, že R postupoval správne, keď uznal gól domácich dosiahnutý v 78. min.
K bodu 4. KR považuje podnet zo 17. minúty za opodstatnený. V prípade podnetu na hráča D5 KR vzhliadla videozáznam, avšak situácia pri ktorej R prerušil hru sa z uvedeného videozáznamu nedá objektívne posúdiť nakoľko sa nachádza mimo záberu.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569299