Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.33, 23.4.2019

Úradná správa SOFZ č.33

ŠTK SOFZ č.33

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19-A - 11. kolo: Krompachy - Hrabušice dňa 29.04.2019 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Hrabušice - poplatok 5€)
U19-A - 15. kolo: Odorín - Hrabušice dňa 01.05.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U19-A - 17. kolo: Odorín - Letanovce dňa 08.05.2019 o 10:30 hod; podľa RS str. 13 bod 16/b. (bez poplatku)
U19-B - 14. kolo: Maria Huta - Mníšek n/H dňa 01.05.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Mníšek - poplatok 5€)
U19-B - 15. kolo: Prakovce - Mníšek n/H dňa 08.05.2019 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U15-A - 19. kolo: Poráč - Teplička dňa 28.04.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Teplička - poplatok 5€)
U15-A - 21. kolo: Olcnava - SNV dňa 08.05.2019 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U15-B - 14. kolo: V. Folkmar - Švedlár dňa 18.05.2019 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).
U15-B - 16. kolo: V. Folkmar - Gelnica dňa 31.05.2019 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)

2. ŠTK vyzýva FK Slovan Helcmanovce (U15-B) a ŠK Lesy Švedlár (U15-B) o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutia 12. kola: Helcmanovce - Švedlár v iný UHČ, ako je uvedený v RS v termíne do 30.04.2019.

3. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:
- Šromovský Jozef RP 1416541 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 10.kola - U19-A: Olcnava - Odorín.
- Mrovčák Oliver RP 1316770 a Gurčík Matej RP 1285078 potvrdzuje oprávnenosť ich štartu v stretnutí 10.kola - U19-A: Teplička - Rudňany.

4. ŠTK nariaďuje odohrať 2. kolo kvalifikačných pohárových stretnutí FK VI. a VII. ligy dňa 01.05.2019 o 16:30 hod.

Vyžrebovanie 2. kola:
Sp. Bystrany - Gelnica „A"
Chrasť n/H - Letanovce
Iliašovce - Smižany
Gelnica „B" - Teplička

Hrací čas: 2 x 45 min. + 15 min. polčasová prestávka.
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu v počte 5 hráčov z každého družstva až do konečného rozhodnutia kopov. Družstva štartujú na vlastné náklady. Odmeny delegovaných osôb hradí SOFZ. Zápis o stretnutí sa nevypisuje cez ISSF systém, ale v papierovej forme. Štart hráčov na platné RP.

3. kolo sa uskutoční 08.05.2019.

5. ŠTK organizuje turnaj prípraviek dňa 14.05.2019 na HP FK SNV. Turnaja sa zúčastnia kluby nahlásené cez ISSF: FK Olcnava, TJ Družstevník Odorín, FK SNV. Záujem ďalších klubov je potrebné nahlásiť cez ISSF v termíne do 30.04.2019. Veková kategória - hráči narodení po 1.1.2007.

6. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ organizuje výber U12, U13 v termíne 29.04.2019. Úvodný výberový zraz hráčov SOFZ sa uskutoční dňa 29.04.2019 (pondelok) o 16:45 hod. na ihrisku ŠK Harichovce. Nominovaní hráči z jednotlivých FK si so sebou donesú vlastnú tréningovú výstroj a kartičku poistenca. Predpokladané ukončenie 1. zrazu je o 19:15 hod. Stretnutí výberov sa zúčastnia nominovaní hráči narodení po 1.1.2007 (U12) resp. po 1.1.2006 (U13).

7. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ organizuje výber U14 v termínoch 29.04., 09.05., 20.05. a 10.06. Úvodný výberový zraz hráčov SOFZ sa uskutoční dňa 29.04.2019 (pondelok) o 16:45 hod. na ihrisku TJ Lokomotíva Margecany . Nominovaní hráči z jednotlivých FK si so sebou donesú vlastnú tréningovú výstroj a kartičku poistenca. Predpokladané ukončenie 1. zrazu je o 19:15 hod. Prvého zrazu sa zúčastnia hráči klubov nahlásených cez ISSF: FK Olcnava, TJ Lokomotíva Margecany. Záujem ďalších klubov je potrebné nahlásiť cez ISSF v termíne do 26.04.2019. Stretnutí výberov sa zúčastnia nominovaní hráči narodení po 1.1.2005.

8. ŠTK nariaďuje počnúc 15. kolom v VI. lige a 12. kolom v VII. lige povinné natáčanie videozáznamu z futbalových stretnutí statickou kamerou umiestenou na pevnom podstavci z vyvýšeného miesta a zo stredu HP pod disciplinárnymi následkami.
Uvedenú skutočnosť uvedie R stretnutie v zázname o priebehu stretnutia a DS vo svojej správe pod následkami zastavenia činnosti.

9. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 17.04. - 21.04.2019.

10. ŠTK na základe podania cez ISSF družstva TJ Nový Život Kluknava zo dňa 27.04.2019 ruší stretnutie 14. kola - U19 -B:Nálepkovo - Kluknava. Do pozornosti DK. 

DK SOFZ

U. č. 21-137-2018/2019: Filip Slovinský (1259839, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.4.2019 // 10.- €

U. č. 21-138-2018/2019: Štefan Žiga (1215902, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.4.2019 // 10.- €

U. č. 21-139-2018/2019: Martin Marcinko (1150647; FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 23.7.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 26.-28.04.2019

VI.liga, 19. kolo (28.04.2019) o 16:00 hod.
Prakovce - Jamník 27.4. Sucheňák, Petruška, Mužík, Tkáčik
Letanovce - Spartak Bystrany o 10:30 Cehuľa, Bednár H., Gibala, Pavlík P.
Smižany - Chrasť n/H o 10:30 Zvalený, Tuleja, Števčík, Tornay
Helcmanovce - Kojšov Šofranko, Tuleja, Šándor, Tkáčik
SŠM Bystrany - Teplička Čuj, Kopaničák, Fabiny, Kunzo F.
Mníšek n/H - Margecany Novotný, Kerecman, Pavlík F., Kunzo V.

VII. liga, 15. kolo (28.04.2019) o 16:00 hod.
Matejovce n/H - Iliašovce o 10:30 Kopaničák, Baldovský, Pavlík F., Brezovaj
Slovinky - Rudňany „B" o 10:30 Furman, Kováč, Magdoško
Gelnica „B" - Spišské Tomášovce Žiga M., Mužík, Širila
Hnilčík - Sp. Nová Ves „B" Petruška, Žiga T., Olejník A.
Markušovce - Spišský Hrušov Pekár, Pecha, Gibala

U19-A, 11. kolo (27.04.2019) o 16:00 hod.
Rudňany - Matejovce n/H 26.4. o 16:30 Žiga M., Žiga T.
Odorín - Spartak Bystrany o 10:30 Tuleja, Kerecman
Olcnava - Teplička o 10:30 Bednár H., Kováč
Letanovce - Chrasť n/H Kopaničák, Olejník A.
Krompachy - Hrabušice 29.4. o 16:30 Žiga M., Pecha
Olcnava - Chrasť n/H 13. kolo, 1.5. o 15:00 Čuj, Olejník A.
Odorín - Hrabušice 15. kolo, 1.5. o 10:30 Kopaničák, Olejník A.

U19-B, 14. kolo (27.04.2019) o 16:00 hod.
Nálepkovo - Kluknava Čuj, Revaj stretnutie sa ruší
Margecany - Gelnica Žiga T., Šándor
Maria Huta - Mníšek n/H 1.5. o 10:30 Kotrady, Magdoško

U15-A, 19. kolo (27.04.2019) o 13:45 hod.
Letanovce - SŠM Bystrany o 13:30 Olejník A., Kopaničák
Olcnava - Jamník o 16:00 Pavlík F.
Poráč - Teplička 28.4. o 10:30 Fabiny
Spišské Tomášovce - Markušovce 28.4. o 13:30 Cehuľa
Odorín - Sp. Nová Ves „B" 28.4. o 13:30 Pecha
Slovinky - Hrabušice 28.4. o 13:30 Magdoško, Furman

U15-B, 11. kolo (27.04.2019) o 13:45 hod.
Prakovce - Veľký Folkmar o 13:30 Števčík, Magdoško
Margecany - Nálepkovo Šándor, Žiga T.
Kluknava - Helcmanovce Kováč, Bednár H.
Maria Huta - Mníšek n/H 28.4. o 13:30 Kováč
Švedlár - Gelnica 28.4. o 14:45 Sucheňák, Revaj

Kvalifikačné pohárové stretnutia, 01.05.2019 o 16:30 hod.
Spartak Bystrany - Gelnica Sucheňák, Pavlík F., Fabiny
Chrasť n/H - Letanovce Petruška, Kováč, Furman
Iliašovce - Smižany Novotný, Tuleja, Kopaničák
Gelnica „B" - Teplička Pekár, Števčík, Mužík

Zmeny v obsadení R a DZ 
Dospelí 

Smižany - Chrasť n/H o 10:30 Šofranko za Števčíka 
Slovinky - Rudňany "B" o 10:30 Šuba S. za Kováča 
Spartak Bystrany - Gelnica 1.5. o 16:30 Slebodník za Sucheňáka 
Gelnica "B" - Teplička 1.5. o 16:30 Mužík ako AR1, Magdoško za Števčíka ako AR2
Dorast
Olcnava - Teplička o 10:30 Pecha za Kováča 
Nálepkovo - Kluknava Chovanec za Revaja 
Margecany - Gelnica Magdoško ako AR2 
Žiaci 
Prakovce - Veľký Folkmar o 13:30 Žiga T. za Števčíka 
Margecany - Nálepkovo Šándor 
Kluknava - Helcmanovce Pecha za Kováča 
Slovinky - Hrabušice 28.4. o 13:30 Šuba S. 
Maria Huta - Mníšek n/H 28.4. o 13:30 Magdoško, Furman 

OSPRAVEDLNENIA
27.4.- Števčík od 15:00, Pavlík F. do 13:30, Pižem, Žiga Ľ., Šofranko, Kováč, Števčík, Fabiny
28.4.- Pižem, Žiga Ľ., Števčík, Kováč
1.5.- Števčík 

KR zobrala na vedomie podnet MFK Gelnica zo dňa 18.4.2019 a z dôvodu obsadenosti všetkých R VsFZ nebolo možné podnetu vyhovieť.

KR berie na vedomie pochvalu od OŠK Hnilčík na R Pecha a AR Revaj zo stretnutia Iliašovce - Hnilčík

KR na základe podnetu TJ Lokomotíva Margecany vzhliadla videozáznam zo stretnutia Chrasť n/H - Margecany a konštatuje, že predmetnú situáciu nie je možné posúdiť nakoľko sa nachádza mimo záberu. (bez poplatku)

KR na základe podnetu MFK Gelnica zo dňa 23.4.2019 žiada OŠK Teplička o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Teplička - Gelnica v termíne do 30.4.2019

KR oznamuje zmenu mobilného čísla R Viktor Šándor 0904 434 211 a R Tomáš Hamráček 0950 590 690

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1649842